Svetový deň zrušenia otroctva

2. december je svetovým dňom zrušenia otroctva. Bol vyhlásený v roku 1984 Valným zhromaždením OSN na počesť prijatia Dohovoru o potláčaní obchodu s ľuďmi a využívania prostitúcie iných osôb. Momentálne je otroctvo na celom svete postavené mimo zákon. Napriek tomu sa vyskytujú prípady nelegálneho otroctva.
Radi by sme vám ponúkli niekoľko tipov z našich metodických materiálov, ktoré môžete použiť na vašich hodinach.

Ako naložiť s Maymi?
Aktivita vás dostane do roku 1550, do obdobia, keď španielski „conquistadori“ dobývali a podmaňovali si celé pôvodné kultúry v Južnej i Severnej Amerike a Karibiku. V tom čase prebieha i „Valladolidská dišputa“, ktorá mala rozhodnúť o „skutočnej podstate Indiánov“ – sú to ľudia ako my, alebo je našim právom zotročiť ich? V aktivite budú mať žiaci možnosť lepšie pochopiť, akým spôsobom vnímali dobyvatelia pôvodné obyvateľstvo, zároveň sa „entograficky“ ladeným textom dozvedia viac o ich živote. Budú mať možnosť vcítiť sa do roly vtedajších odporcov i zástancov zotročenia a argumentovať v modelovej diskusii.
Nájdete ju v príručke Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu dejepis na stredných školách, strana 20.

Keď dvaja hovoria o kolonializme, nemusia hovoriť to isté
Hodina umožní žiakom zoznámiť sa s témami priemyselnej revolúcie a kolonializmu v 19. storočí – z rôznych perspektív a uhlov pohľadu. Žiaci sa dozvedia, akým spôsobom kolonializmus predurčil osudy celých generácií z rôznych častí sveta.
Nájdete ju v príručke Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu dejepis na stredných školách, strana 25.

Dôsledky kolonializmu z rôznych perspektív
Európska expanzia v rokoch 1492 – 1914 azda najviac predznamenala podobu a charakter súčasného sveta. Francúzsko a Veľká Británia patrili medzi najväčšie koloniálne ríše. Ciele i charakter ich kolonizačnej politiky sa navzájom líšili, dopad na život pôvodných obyvateľov kolónii bol však často podobný. Pomocou troch historických prameňov sa žiaci na kolonializmus pozrú z troch rôznych perspektív.
Nájdete ju v príručke Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu dejepis na stredných školách, strana 30.

Cesty objaviteľov
Cieľom žiaka je pochopiť zodpovednosť konania človeka a zodpovednosť za svoje konanie a za svet, ktorý týmto konaním ovplyvňujeme. Žiaci pomocou argumentácie pochopí kladné a záporné stránky kolonizácie Ameriky.
Nájdete ju v príručke Globálne vzdelávanie na ZŠ – geografía, strana 24.