UČÍME (SA) V GLOBÁLNYCH SÚVISLOSTIACH

Milé učiteľky, milí učitelia, pozývame vás k čítaniu tejto príručky, ktorá obsahuje vzdelávacie materiály k predmetu umenie a kultúra pre stredné školy. Príručka vznikla v rámci medzinárodného projektu World-class Teaching, ktorého názov sme si pre slovenské pomery preložili ako Učíme (sa) v globálnych súvislostiach. Jeho cieľom je systematicky začleňovať globálne vzdelávanie do jednotlivých predmetov. Jedným z nich je i umenie a kultúra na stredných školách. V minulosti sme v OZ Človek v ohrození často od učiteliek a učiteľov počuli, že im síce ponúkame zaujímavý a potrebný obsah, ale v praxi nie je vždy jednoduché nájsť priestor na jeho použitie v škole. Z tohto dôvodu a po skúsenostiach s projektom Globálne vzdelávanie na ZŠ, sme si boli vedomí toho, že školám chceme ponúknuť atraktívny obsah, avšak tak, aby sa dal jednoducho použiť na hodinách a zároveň bol plne v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Výsledkom je séria 16 aktivít, ktoré tvoria túto príručku. Texty pripravovali autorky, z ktorých väčšina je aktívnymi učiteľkami na stredných školách. Aktivitami sú učebné scenáre pripravené E-U-R metodikou (evokácia-uvedomenie- reflexia), ktoré ponúkajú zaujímavý obsah i formu, mali by byť ľahko pochopiteľné, aplikovateľné na vyučovacích hodinách a zároveň, v prípade potreby, ľahko modifikovateľné. V neposlednom rade sa nezameriavajú len na učenie vedomostí, ale aj na rozvíjanie zručností, zmenu hodnôt a postojov a k tomu využívajú interaktívne metódy a participatívne formy učenia. Väčšina z nich je použiteľná počas jednej vyučovacej hodiny, štyri sú pripravené ako dvojhodinovky. Keďže rátame s tým, že slovenské školstvo bude aj v blízkej budúcnosti prechádzať rôznymi zmenami, texty boli vytvárané tak, aby boli aktuálne a použiteľné i v prípade jeho reformy.

 

 

Človek v ohrození, o.z. 2015