ZEM JE LEN JEDNA

Pracovné listy je možné využiť na základných a stredných školách – na hodinách geografie, etiky, pri realizácii prierezovej témy Environmentálna výchova. Pri ich tvorbe sme kládli dôraz na kritické myslenie, na nevyhnutnosť diskusií a hľadanie riešení na konkrétnych príkladoch zo života, nešlo nám o tradičné posúvanie informácií od učiteľa k žiakovi/študentovi. Príručka obsahuje 17 aktivít zameraných na enviromanetálnu výchovu.

Na vypracovaní pracovných listov sa podieľali študenti Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene Ivana Kalafusová, Andrea Uherková, Zuzana Burdová, Lukáš Podolský, Igor Jačmeník, Ivana Hollá, Michal Babčan a Zuzana Gallayová, Klaudia Medalová, Richard Medal, Silvia Szabóová, Štefan Szabó, Eva Štroffeková

 

 

 

 

 

  • Špirála je celoštátna sieť organizácií venujúcich sa environmentálnej výchove a vzdelávaniu. Špirála je mimovládna, nezisková organizácia založená ako záujmové združenie právnických osôb. Vznikla v júni 2001.
  • SOSNA, občianske združenie

 

Tento materiál bol vydaný v rámci projektu One planet only, financovaného zo zdrojov EU a projektu Udržateľný manažment prírodných zdrojov pre rozvoj všetkých, financovaného zo zdrojov Slovak Aid
© spirála 2010