Zelená škola

Zelená škola (Eco-Schools) je najväčší environmentálny výchovno-vzdelávací program pre deti a mládež na svete. Určený je pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Používaná metodika je medzinárodná, úspešne aplikovaná na viac ako 40 tisíc školách v 53 krajinách sveta.
Koordináciu programu Zelená škola na Slovensku zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Program tu existuje od roku 2004 a tento rok oslavuje už svoj 15. rok.

Cieľom programu je podpora školských komunít a ich spolupráca. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia a prispievajú k pozitívnej zmene. Komunita školy tak o problematike životného prostredia nielen hovorí, ale mení aj svoje konanie. Pri realizácii programu zisťuje škola svoj vplyv na životné prostredie. Ukáže sa, koľko vyprodukuje odpadu, či koľko spotrebuje vody.
Zapojená zelená škola dáva najavo, že jej záleží na životnom prostredí na miestnej i globálnej úrovni a pristupuje k ochrane životného prostredia cieľavedome. Školy sú motivované k realizácii dlhodobých, praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie a okolie školy.

Program Zelených škôl ponúka pre zapojené školy hneď niekoľko prínosov. Školám poskytuje inšpiratívne a zážitkové workshopy pre pedagógov a žiakov, informačný a poradenský servis (regionálne semináre, konzultácie), inovačné kontinuálne vzdelávanie pre pedagógov, metodické a informačné materiály a pracovné listy, profesionálnych osobných konzultantov, možnosť výmeny skúseností s domácimi aj zahraničnými Zelenými školami ako aj možnosť získať kontakty na Zelené školy z iných krajín. Program tiež pomáha rozvíjať spoluprácu v školskej a miestnej komunite a v konečnom dôsledku aj ušetriť finančné prostriedky.
Pre žiakov dáva na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia pri realizácii zmien na škole, aby neboli len pasívnymi prijímateľmi informácií. Ponúka aj viac zážitkové a praktické vzdelávanie s osobnou skúsenosťou, komunikáciu s médiami a lokálnymi autoritami.
Za svoju snahu v programe majú školy napokon možnosť získať medzinárodný certifikát Zelená škola a vlajku siete Eco-Schools.

V školskom roku 2018/2019 je do programu zapojených 345 škôl. Aj v školskom roku 2019/2020 je program Zelená škola otvorený všetkým školám. Zaregistrovať školu je možné do 15. septembra 2019 TU.


Národným garantom programu Zelená škola je sieť organizácií Špirála. Medzinárodným garantom je nadácia Foundation for Environmental Education. V roku 2003 získal program Zelené školy uznanie Environmentálneho programu OSN (UNEP) ako model vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj. Záštitu nad programom má Ministerstvo životného prostredia SR.