SVET MEDZI RIADKAMI – Trvalo udržateľný rozvoj

Čo by sme sa mali naučiť?
● Uvedomiť si existenciu previazanosti jednotlivých prvkov rozvoja spoločnosti, príčin a dôsledkov javov okolo nás a svojej roly v nich.
● Nasmerovať sa k schopnosti viacrozmerného nazerania na dianie, odhaľovania komplexných vzťahov prekračujúcich hranice krajín a systémov.
● Dokázať vymenovať viacero príkladov vplyvov nášho správania sa na budúce generácie.
● Dokázať vymenovať viacero príkladov nášho správania sa na ľudí inde na planéte.

Viac sa dočítate v publikácií, ktorú si tu môžete stiahnuť.