SVET MEDZI RIADKAMI – Chudoba a sociálne vylúčenie

Chudoba je fenomén, ktorý sa v rôznej forme a intenzite vyskytuje v každej krajine sveta. Vyznačuje sa svojou komplexnosťou, preto je potrebné porozumieť jej rôznym formám a javom, ktoré s ňou súvisiacia. Zámerom tejto kapitoly s názvom chudoba a sociálne vylúčenie je priblížiť študentom fenomén chudoby a sociálneho vylúčenia, ich vzájomné prepojenie a naviazanosť. Taktiež má za cieľ poukázať na faktory, ktoré ovplyvňujú mieru chudoby a prehlbujú sociálne nerovnosti.

Zároveň sa kapitola snaží upriamiť pozornosť na nasledujúce aspekty chudoby:
● Jej pôvod a znaky
● Informácie o rôznych formách a konceptoch chudoby
● Pojem sociálne vylúčenie a zraniteľné skupiny
● Zdroje informácií, ktoré sa zameriavajú na meranie a analýzu chudoby
● Formy a spôsoby riešenia chudoby

Po prejdení tejto kapitoly by študenti a študentky mali:
● rozumieť pojmom sociálna nerovnosť a sociálne vylúčenie;
● vedieť rozlíšiť absolútnu a relatívnu chudobu;
● vysvetliť „kruh“ chudoby;
● vedieť objektívne hodnotiť a popisovať situácie týkajúce sa chudoby;
● dokázať identifikovať faktory, ktoré zapríčiňujú chudobu v jednotlivých prípadoch;
● rozumieť vzťahu medzi chudobou a inými rozvojovými výzvami, ako je zdravie či vzdelávanie.

 

Viac sa dočítate v ďalšej časti publikácie, ktorú si tu môžete stiahnuť.