Súčasné východiská globálneho vzdelávania v medzinárodnom a národnom kontexte

Vedomie globálnych zmien – ako rastúca vzájomná závislosť a potreba

medzinárodnej spolupráce – boli doplnené systematickou reakciou na zmenu

podporovanou najmä medzinárodnými organizáciami, ako sú Organizácia Spojených

národov (OSN), Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru

(UNESCO), Rada Európy, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

Jednotlivci a organizácie, stúpenci globálneho vzdelávania si čoraz viac uvedomujú, že

ľudia a ich vedúci predstavitelia jednoznačne potrebujú rozvíjať postoje a správanie

vedúce k akceptovaniu a propagácii vzájomných závislostí a spolupráce medzi

národmi. Mnoho medzinárodných zmlúv a vyhlásení, ktoré tieto inštitúcie v priebehu

času pripravili a uzákonili, obsahujú návrhy a odporúčania pri navrhovaní

a vykonávaní profesionálnych globálnych vzdelávacích programov, ktoré sa považujú

za relevantné vzdelávacie odpovede na výzvy súčasného sveta. Tieto zmluvy

a vyhlásenia vyjadrujú pevnú vieru vo vzdelávací potenciál školy. Zahŕňajú vyhlásenia

o globálnom občianstve, hodnotách a princípoch súčasného sveta, v ktorom môže byť

spolupráca medzi osobami s rovnakými právami a dôstojnosťou skutočnosťou.

Globálne vzdelávanie je jednou z odpovedí rôznorodých inštitúcií na proces

globalizácie a problematiky prepojenosti spoločností, krajín, kultúr, histórie,

ekonomík dnešného globalizovaného sveta. Kvôli svetu, ktorý je vzájomne prepojený

a závislý, globálne nie je „niekde tam“, je súčasťou našich každodenných životov,

keďže sme prepojení s inými ľuďmi, žijúcimi na všetkých kontinentoch. Napríklad

ekonomicky cez obchod, environmentálne cez delenie sa o jednu planétu, politicky

cez medzinárodné vzťahy a systém regulácií, sociálne a kultúrne cez médiá,

telekomunikácie, cestovanie a migráciu.

 

Rozvoj globálneho vzdelávania na Slovensku je úzko prepojený s členstvom

Slovenskej republiky vo svetových a európskych organizáciách (Organizácia

Severoatlantickej zmluvy (NATO), Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

(OECD), Európska únia), čím sme sa ako krajina stali donorskou, a tým sme sa

zaviazali k pomoci rozvojovým krajinám a ku globálnemu znižovaniu chudoby. Aj keď

má Slovensko dlhodobú tradíciu v poskytovaní humanitárnej a rozvojovej pomoci,

prvým systémovým krokom v tejto oblasti bola až Koncepcia rozvojovej pomoci

poskytovanej Slovenskou republikou z roku 1999. V roku 2000 sa Slovenská

republika pripojila k výzve OSN napĺňať Miléniové rozvojové ciele (Millenium

Developments Goals – MDGs) do roku 2015. (Hipš – Ďurišova, 2006) Posledným

aktuálnym dokumentom, ktorý k tejto problematike schválila Slovenská republika, je

Strednodobá stratégia oficiálnej rozvojovej pomoci SR na roky 2009 – 2013 pod

záštitou gestora programu oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid. Z tejto stratégie

vyšiel aj Národný program oficiálnej rozvojovej pomoci na rok 2013 (NP ODA 2013),

ktorý schválila vláda Slovenskej republiky.

 

Uvedené fakty o členstve v medzinárodných organizáciách a zainteresovanosti

Slovenska v donorských aktivitách a z nich vyplývajúce záväzky a ich praktická

realizácia predpokladajú informovanosť a podporu občanov, ktorá je v našej

spoločnosti zatiaľ pomerne nízka. Chýba širšie povedomie verejnosti o význame

rozvojovej pomoci a problematike globálnej previazanosti vo vzájomných

súvislostiach. Zdôrazňovanie potreby solidarity, zvyšovanie informovanosti a zmeny

nášho správania by mali byť súčasťou vzdelávacieho procesu na všetkých úrovniach

školského systému.

 

Globálne vzdelávanie nie je na Slovensku nový fenomén. Dôležitou etapou v jeho

rozvoji bol vznik Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012

– 2016 (ďalej Národná stratégia GV), ktorá nastavila štandard globálneho vzdelávania

vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní. Vďaka finančnej podpore Programu

oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid získali mnohé mimovládne organizácie granty

na projekty, v rámci ktorých realizovali vzdelávacie aktivity priamo na školách.

V ostatnom období významnou podporou v oblasti zavádzania tém globálneho

vzdelávania do škôl sú projekty slovenských mimovládnych organizácií v spolupráci

so zahraničnými partnermi, spolufinancované Európskou komisiou v rámci

finančného inštrumentu pre rozvojovú spoluprácu (DCI). Európske projekty majú

vyššie finančné alokácie a dávajú možnosť pracovať na viacročných projektoch

s väčším vplyvom na cieľové skupiny. (Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na

roky 2012 – 2016). V roku 2016 skončila platnosť Národnej stratégie pre globálne

vzdelávanie na roky 2012 – 2016. V období, keď bola stratégia v platnosti, zároveň

prebehlo na Slovensku GENE (Global Education Network Europe) peer review. Správa

z GENE peer review poskytuje prehľad o stave globálneho vzdelávania na Slovensku

a poskytuje vyhliadky na zlepšenie globálneho vzdelávania. Načrtáva kľúčové

postrehy a odporúčania pre budúcnosť globálneho vzdelávania na Slovensku,

z ktorého vyplynulo niekoľko odporúčaní pre Slovensko. V súčasnosti sa reflektuje

napĺňanie stratégie a odporúčaní GENE (Global Education Network Europe)

a zároveň prebiehajú diskusie s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych

záležitostí SR (MZVaEZ SR) v súvislosti s tvorbou novej „Národnej stratégie

globálneho vzdelávania“.

 

Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na roky 2012 až 2016 uvádza prehľad

medzinárodných dokumentov a medzinárodných organizácii, ktoré vytvárajú

východiská pre rozvoj globálneho vzdelávania na Slovensku. Organizácia spojených

národov (OSN) venovala podpore vzdelávania a osvety vedúcej k zodpovednosti za

náš svet osobitnú kapitolu programového dokumentu Agenda 21, ktorý bol schválený

na konferencii v Rio de Janeiro v roku 1992. Zásadným dokumentom určujúcim

ďalšie smerovanie medzinárodnej rozvojovej spolupráce sa stala Miléniová

deklarácia, v rámci ktorej boli prijaté v roku 2000 za účasti 189 štátov Miléniové

rozvojové ciele OSN s cieľom zníženia chudoby a odstránenia hlavných problémov

rozvojového sveta. Zvyšovanie povedomia o Miléniových rozvojových cieľoch (MDGs)

sa stalo významnou súčasťou agendy globálneho vzdelávania. Organizácia UNESCO

vyhlásila Dekádu UNESCO pre vzdelávanie k udržateľnému rozvoju na roky 2005 –

2014. Vďaka miliónom ľudí, ktorí sa zapojili do plnenia miléniových rozvojových

cieľov a masívnej celosvetovej podpore, sa podarilo urobiť značný pokrok. Ďalším

kľúčovým hráčom v oblasti rozvoja globálneho vzdelávania je Európska únia (EÚ),

ktorá v roku 2005 vydala na úrovni Rady Európskej únie, zástupcov vlád členských

krajín EÚ (vrátane SR), Európskej komisie a Európskeho parlamentu spoločné

vyhlásenie o rozvoji, tzv. Európsky konsenzus o rozvoji, ktorý nastolil hlavné výzvy

potrebné pre podporu znižovania chudoby vo svete a podpory trvalo udržateľného

rozvoja. Menované inštitúcie sa zaviazali podporiť zvyšovanie povedomia obyvateľov

o rozvojových krajinách s podporou rozvojového vzdelávania ako nástroja týchto

cieľov. Spoločný dokument bol tiež základom pre budúcu tvorbu Európskej stratégie

rozvojového vzdelávania. Dodatok dokumentu, venovaný rozvojovému vzdelávaniu,

bol prijatý v roku 2007 pod názvom: Európsky konsenzus o rozvoji: príspevok

k rozvojovému vzdelávaniu a zvyšovaniu informovanosti. V dokumente boli

definované hlavné ciele týkajúce sa rozvojového vzdelávania a stratégie na ich

dosiahnutie. Jedným z hlavných stanovených cieľov je zvýšenie kritického povedomia

verejnosti o príčinách a následkoch a odstraňovania globálnej chudoby. Európska

komisia prostredníctvom DEVCO od roku 1979 vyčleňuje finančné prostriedky pre

mimovládne organizácie na projekty rozvojového vzdelávania a verejnej

informovanosti.

 

 

Ďalším dôležitým európskym dokumentom, ktorý sa zaoberá globálnym vzdelávaním,

je dokument Maastrichtská Deklarácia globálneho vzdelávania. Tento dokument bol

prijatý a schválený v roku 2002. V rámci tejto deklarácie sa členovia zaviazali

podporovať globálne vzdelávanie v rôznych štátoch Európy najmä v záujme

podporovania vtedy prijatých Miléniových rozvojových cieľov a trvalo udržateľného

rozvoja sveta. Deklarácia zdôrazňovala dôležité aspekty vzdelávania, ako sú kritické

myslenie smerujúce k demokraticky zmýšľajúcemu občanovi so zmyslom pre väčšiu

spravodlivosť a dodržiavanie ľudských práv. Zástupcovia národných vlád sa zaviazali

k spolupráci medzi rôznymi rezortmi, ako sú ministerstvo zahraničných veci,

obchodu, životného prostredia a zároveň k spolupráci „Severu s Juhom“.

Maastrichtská deklarácia pracuje s definíciou globálneho vzdelávania, ktorú

zverejnilo North South Centre Council of Europe (NSC).

 

V roku 2008 bol Radou Európy publikovaný dokument Usmernenie pre globálne

vzdelávanie. Dokument má slúžiť ako usmernenie najmä pre pedagógov vo

formálnom aj neformálnom vzdelávaní v oblasti globálneho vzdelávania. V rámci

Európy pôsobí celý rad medzinárodných inštitúcií, ktoré sa venujú globálnemu

vzdelávaniu a zároveň sa snažia spolupracovať s Európskou komisiou a Radou

Európy a v rôznych partnerských zoskupeniach v prospech globálneho vzdelávania.

North-South Centre (NSC) vzniklo pri Rade Európy v roku 1989 s cieľom poskytnúť

rámec pre európsku spoluprácu pre zvyšovanie povedomia verejnosti o globálnej

interdependencii, podporovať solidaritu, rešpekt pre ľudské práva, demokraciu

a vládu zákona. Členmi je 22 štátov, z toho 10 z Európskej únie. V súčasnej dobe

pracuje NSC na zavedení európskej normy pre globálne vzdelávanie prostredníctvom

Výboru ministrov EÚ. S finančnou podporou NSC sa konal na Slovensku prvý Národný

seminár o globálnom vzdelávaní v máji 2010, na ktorom sa stretli zástupcovia

štátnych inštitúcií, pedagogických inštitúcií a mimovládnych organizácií a hodnotili

súčasnú situáciu v oblasti globálneho a rozvojového vzdelávania na Slovensku.

GENE – Global Education Network Europe je európska sieť, ktorá spája odborníkov

z národných ministerstiev a národných rozvojových agentúr v záujme podpory

koordinácie globálneho vzdelávania v Európe. V súčasnom období GENE podporuje

vypracovávanie štúdií o stave globálneho vzdelávania a národných stratégiách

v jednotlivých krajinách a presadzuje myšlienky globálneho vzdelávania v Európskej

komisii a v Európskom parlamente. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú

spoluprácu sa stala členom tejto siete.

 

Do rozvojového vzdelávania sú aktívne zapojené aj mnohé európske mimovládne

organizácie. Strešná organizácia pre európske mimovládne organizácie je CONCORD

v Bruseli, ktorá v rámci programu Development Education Exchange in Europe

Project (DEEEP) vytvára medzinárodnú platformu pre európske mimovládne

organizácie na výmenu skúseností a prípravu stratégií na podporu rozvojového

vzdelávania v Európe. Členom Concordu je aj slovenská Platforma mimovládnych

rozvojových organizácií.

 

V roku 2015 sa hlavy štátov a vlád a vysokí predstavitelia, ktorí sa stretli v sídle

Organizácie Spojených národov v New Yorku v dňoch 25. – 27. septembra 2015,

dohodli na nových globálnych cieľoch udržateľného rozvoja. Prijali historické

rozhodnutie o komplexnom a ďalekosiahlom súbore univerzálnych

a transformačných cieľov a súvisiacich čiastkových cieľov zameraných na ľudí.

Zaviazali sa vytrvalo pracovať na tom, aby celú túto agendu implementovali do roku

2030 s cieľom dosiahnuť udržateľný rozvoj v jeho troch rozmeroch – ekonomickom,

sociálnom a environmentálnom – vyváženým a integrovaným spôsobom. Obsah

dokumentu Agenda 2030 je výsledkom bezpochyby najinkluzívnejšieho

konzultačného procesu OSN. Jeho ciele vznikli príspevkom všetkých sektorov

spoločností, všetkých aktérov medzinárodného spoločenstva zo všetkých regiónov

sveta. Všetky členské štáty OSN, odborníci, zástupcovia občianskej spoločnosti

i súkromného sektora, teda milióny ľudí z celého sveta, sa zaviazali realizovať tento

program. Je reakciou na problémy celej planéty a kladie si za cieľ posilniť blaho

všetkých ľudí. Agenda 2030 je komplexným súborom priorít na dosiahnutie cieľa

udržateľného rozvoja. Nadväzuje na Miléniové rozvojové ciele (Millenium

Development Goals – MDGs) z roku 2000, ktoré boli vôbec prvou spoločnou víziou

a široko akceptovaným rámcom pre globálny rozvoj. Kým MDGs sa zameriavali

hlavne na rozvojové krajiny a vykorenenie extrémnej chudoby, ambíciou Agendy

2030 a jej 17 cieľov udržateľného rozvoja je usmerňovať ekonomickú, sociálnu

a environmentálnu premenu všetkých krajín sveta vrátene tých rozvinutých

a reagovať tak na hrozby, ktorým ľudstvo dnes čelí.