Školení globálního vzdělávání pro učitelky a učitele matematiky a geografie

O víkendu 27. – 29. 9. 2019 se ve Zvolene konalo školení učitelek a učitelů matematiky a geografie v rámci projektu Učíme (sa) v globálních súvislostiach 2 pod záštitou organizace Človek v ohrození (ČvO). Na školení se pedagogové seznamovali s konceptem globálního vzdělávání, jeho cíli, vzdělávacími postupy a konkrétními příklady metodik vytvořených pro zmíněné předměty. Jelikož globální témata prostupují celý svět a jsou přítomna i ve státním vzdělávacím programu, věříme, že by se s nimi žáci a žačky měli setkávat ve všech předmětech.

Globální vzdělávání (GV) je součástí aktivit v jednotlivých předmětech. Znalost a porozumění globálních problémů a vztahů je prvním krokem k vytváření efektivních řešení a přispívání ke světu, kde jsme si rovni jeden druhému. Mezi témata, jimiž se GV zabývá, můžeme zařadit např. témata udržitelného rozvoje, migrace, chudoby a nerovnosti, globalizace – zkrátka témata, jež se týkají lidí z celého světa. 

Na vytváření metodických materiálů ČvO spolupracuje s učiteli a učitelkami daných předmětů. Tato spolupráce je neocenitelná, protože jsou to právě oni, učitelé a učitelky z praxe, kdo bude materiály využívat ve svých hodinách. 

Jak již bylo zmíněno, metodiky zároveň vycházejí ze státního vzdělávacího programu. Probíraná látka je vyučovaná na příkladech GV a používá participativní metodiku GV: tj. aktivní zapojení žáků, kde se žáci učí zážitkem. Žáci se kromě teoretických znalostí učí i tzv. měkké dovednosti, jako je kritické myšlení, práce v týmu, argumentace apod. 

 

A co nám ke školení řekli učitelé a učitelky zapojené do projektu?

  • Školení jim pomohlo pochopit a lépe ukotvit pojem Globální vzdělávání (čeho se týká a jak se implementuje) a zároveň možnost vyzkoušet si konkrétní příklady metodik GV na vlastní kůži. 
  • Ocenili především možnost propojení GV do svých předmětů, stejně jako aktivní ukázky konkrétních lekcí. Líbila se jim zážitková metoda, aktivní zapojení žáků do výuky, vést je tak i ke spolupráci, rozmýšlení. Také vypichují to, že školitelé byli učitelé daných předmětů, a mají tedy zkušenosti s praxí.
  • Váží si příležitosti setkat se s dalšími učitelkami a učiteli. Rádi si vymění názory, nápady, metody a inspiraci.
  • Učitelky matematiky si pochvalovaly aktivní přístup k vyučování a zapojení aktuálních témat. Matematika nemusí být strašákem, hodiny GV matematiku dětem přibližují. Už se nepočítá jen teoretický příklad, ale reálný problém s reálným impaktem, se kterým se žáci takto seznámí a/nebo mu lépe porozumějí. 
  • Učitelky a učitelé, kteří již mají zkušenosti s GV ve svých hodinách, si je vesměs chválí.
    • Např. Paní učitelka Monika, která učí na ZŠ v Banské Bystrici, tvrdí, že žáci jsou vždy nadšení, když mohou něco dělat oni sami, že se neučí jen z učebnic – a je jedno, o který předmět se jedná.
    • Paní Anna, která učí na Univerzitě Mateja Bela studenty bakalářského stupně, říká, že i ona se svými studenty stále  naráží na to, že jsou zvyklí na formát, kdy se na přednášce přednáší. Jsou zvyklí, že se po nich nechce nic než účast, na cvičení dostanou zadání a když ho vypracují, tak jsou spokojení. Paní Anna si myslí, že i vysokoškolským učitelům by prospěl podobný seminář – už jen kvůli tomu, aby se začalo učit trochu jinak: “více aktivizačně – a pak to funguje, ti studenti jsou velmi nadšení”.

My moc doufáme, že seminář o zapojení GV do výuky ve Zvoleni nadchl a aktivizoval jeho účastnice a účastníky a že se tak vyučování GV na Slovensku posune zas o kousek dál.

 

Děkujeme za podporu od SlovakAid a European Commission.

#GIGS #intellectualdiscomfort 

 

 

 

 

 

 

 

Petra Kačabová, 6. 12. 2019., Bratislava