Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte

Čítanka o riešení konfliktov v rozvojovom kontexte. Tucet autorov rôzneho odborného zázemia pristupuje k problematike z rôznych uhlov aj dosť odlišným štylistickým štýlom. Svoju pozornosť venovali otázkam, ku ktorým na Slovensku takmer niet odbornej literatúry, a potreba pomenovať javy, ktorým v rozvojovej práci začíname čeliť, značne predstihuje odbornú prax. Zatiaľ nemáme v tejto problematike ujednotený slovník, neexistujú záväzné štandardy, kto by sa mal venovať praxi rozvojovej a humanitárnej práce alebo kto by mal zasahovať v konfliktných momentoch, ktoré sprevádzajú túto prácu.

Existuje množstvo oblastí, ktoré by si úspešný rozvojový alebo humanitárny pracovník mal vyjasniť a osvojiť, čo by určite „vydalo“ na obsiahly mnohokilogramový handbook. Rozdiely medzi rozvinutosťou odboru a aj publikačných zdrojov v krajinách, ktoré sa tejto práci v globálnom rozmere venujú desiatky rokov, a nami vypĺňame prvými publikáciami, ktoré sú skôr čiastkovými sondami do problematiky. V tejto publikácii sa venujeme:

  • trendom v rozvojovej spolupráci, pričom väčšiu pozornosť venujeme otázkam prístupu Do No Harm v rozvojovej spolupráci, ľudskoprávnemu diskurzu v rozvojových politikách a koherencii politík pre rozvoj;
  • vplyvu médií v konfliktoch v rozvojových krajinách, ako aj etike verejnej diskusie o rozvoji a humanitárnych problémoch;
  • riešeniu konfliktov (od tradičných prístupov až k peacebuildingu, peacekeepingu a peacemakingu, od teórie až po praktické nástroje), ako aj otázkam medzikultúrnej citlivosti a medzikultúrnej komunikácii v rozvojovej spolupráci;
  • podstatnú časť publikácie tvorí osem veľkých simulácií, vrátane inštrukcií a podkladových materiálov pre štúdium, ktoré sme používali pri praktickom osvojovaní si treťostrannej intervencie v dlhodobých konfliktoch v rozvojovom rámci;
  • v záverečnej kapitole uvádzame aj slovník základných pojmov. Bibliografiu uvádzame na konci každého príspevku priamo v podkapitolách.

Na lepšie porozumenie východísk a obsahu každej kapitoly pripájame v jej úvode stručné zhrnutie, ktoré uľahčuje orientáciu o tom, aký je záber a štýl každej kapitoly.

Viac informácií a možnosť stiahnuť publikáciu v online forme nájdete tu.