PRŮŘEZNÍK

Průřezová témata tvoří povinnou součást vzdělávání. Promítají se nejen svým výchovným zaměřením, ale i obsahem do vzdělávacích oblastí (oborů) a pomáhají doplňovat či propojovat, co si žáci během studia osvojili, stojí v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia. V tomto základním dokumentu je pro čtyřletá gymnázia a vyšší stupně víceletých gymnázií definováno pět průřezových témat, která mají přinášet do vzdělávání aktuální společenská témata. Konkrétně jde o:

  • Osobnostní a sociální výchovu
  • Výchovu k myšlení v evropských
  • globálních souvislostech
  • Multikulturní výchovu
  • Environmentální výchovu
  • Mediální výchovu

 

Co to je to průřezové téma?

Pojem průřezové téma je novým prvkem v českém vzdělávacím systému, který má ambice naplnit „odvěký“ požadavek na vzdělání, a to ve snaze o komplexní rozvoj osobnosti studenta. Student má být kultivován v rovině vědomostí, postojů a dovedností. V našich životech a životě společnosti se setkáváme s potřebou v každém okamžiku zastávat postoje ke skutečnostem, které přesahují naše vědomosti a zkušenost. Pro tuto činnost potřebujeme umět aplikovat svou dosavadní zkušenost, hodnotit situaci, zaujímat postoje a za tyto postoje nést odpovědnost. Nová koncepce vzdělávání přichází s pojmem klíčových kompetencí jako cílem vzdělávání a průřezovými tématy jako přidaným prostorem k učení se klíčových kompetencí. Průřezová témata se zaměřují na aktuální problémy dnešního světa (multikulturalita, globálnost našich životů, problematika životního prostředí apod.) a nabízejí prostor pro mnohými pedagogy vysněnou holistickou přípravu studentů pro život.

 

Kde najdete další informace:

 

 

 

Autoři textů: Kateřina Kociánová, Pavel Košák, Jaroslav Valůch, Václav Zeman
Autoři aktivit: Libuše Cuhrová, Marek Fajfr, Jan Koliáš, Barbora Maixnerová, Romana Mašátová, Kateřina Měšťánková, Jaroslava Schlegelová, Taťána Šárovcová, Eva Virtová, a učitelský sbor Gymnázia Sázavská
Varianty, Člověk v tísni, o.p.s. 2008