PISA 2018 – možno už aj s meraním globálnych kompetencií

Do akej miery je slovenské školstvo pripravené obstáť v hondotení globálnych kompetencií? Sú slovenskí učitelia pripravení vychovávať žiakov do globalizovaného sveta 21.storočia? A aké sú globálne kompetencie mladých ľudí na Slovensku? Možno už o dva roky sa dozvieme odpovede na tieto otázky.

OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj), ktorá pripravuje a vyhodnocuje testy v čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti zvažuje pridanie ďalšieho testu, ktorý by skúmal, ako sa dokážu žiaci orientovať v čoraz komplexnejšom svete, s povedomím o rôznych kultúrach.

Riaditeľ sekcie vzdelávania v OECD, Andreas Schleicher, vysvetľuje, prečo existuje veľká potreba nového hodnotenia. To by meralo kompetencie mladých ľudí orientovať sa vo svete, v ktorom je globalizácia obrovskou ekonomickou, politickou a kultúrnou silou.

Lídri v oblasti vzdelávania v celom svete čoraz viac rozprávajú o potrebe učiť ku “globálnym kompetenciám”, ako o spôsobe riešenia problémov spojených s globalizáciou. Táto téma bola jednou z kľúčových na stretnutí ministrov školstva krajín G7, teda globálnych lídrov, ktoré sa uskutočnilo tento mesiac v Japonsku.

Globalizácia môže pre rôznych ľudí znamenať rôzne veci. Pre niektorých môže znamanať inováciu, vyšší životný štandard, môže však prispieť k zvýšeniu sociálnych rozdielov a k ekonomickej nerovnosti.
Automatizácia a digitálna ekonomika môžu byť vnímané ako príležitosti k biznisu a ekonomickému rastu, ale aj ako nástroje, ktoré oslabia trh práce. V dohľadnom čase kvôli týmto fenoménom stratí obrovské množstvo ľudí prácu. A to aj na Slovensku.

Pre niektorých znamená “cezhraničná migrácia” možnosť cestovať za prácou medzi rôznymi krajinami, pre iných útek z chudoby a vojnového konfliktu.

Lídri v oblasti vzdelávania si neboli istí, ako pripraviť mladých ľudí na kultúrne rôznorodé a digitálne prepojené spoločnosti, v ktorých budú čoskoro pracovať a komunikovať.

V minulosti bolo vzdelávanie o naučení vedomostí. Dnes je aj o tom, aby si deti vytvorili spoľahlivý kompas, navigačné schopnosti a charakterové kvality, ktoré im pomôžu nájsť vlastnú cestu cez neistý, meniaci sa a mnohoznačný svet. 

Školy majú pripraviť žiakov na svet, v ktorom mnoho z nich bude musieť spolupracovať s ľuďmi z rozdielneho kultúrneho zázemia. Budú potrebovať oceňovať rôzne myšlienky, perspektívy a hodnoty. Je to svet, v ktorom sa ľudia musia rozhodnúť, ako si vzájomne dôverovať a spolupracovať aj napriek existujúcim rozdielom.
Školy môžu mladým ľuďom poskytnúť príležitosti, ako sa učiť o globálnom rozvoji, vybaviť ich prostriedkami a prístupom k analýze rôznych kultúr, pomôcť im zapojiť sa do medzinárodných a medzikultúrnych vzťahov a podporovať hodnotu ľudskej rozmanitosti. Tieto ciele sú už zahrnuté v osnovách mnohých krajín. Ale nikde nemajú politici alebo vzdelávacie autority hotové odpovede na to, ako začleniť globálne kompetencie do škôl a do vzdelávania.

Veľká časť problému tkvie v tom, že neexistuje jednoznačná definícia toho, čo majú globálne kompetencie zahŕňať a ako ich merať.

Medzinárodný prieskum znalostí žiakov, PISA, pridal túto oblasť do svojej agendy. Globálne kompetencie definuje ako: “kapacitu kriticky analyzovať globálne a interkultúrne javy z rôznych perspektív, schopnosť rozumieť, ako rozdiely ovplyvňujú vnímanie, posudzovanie a myšlienky samých seba a iných, a schopnosť zapojiť sa do otvorenej, primeranej a efektívnej interakcie s ostatnými ľuďmi z rôzneho zázemia, a to v súlade s úctou k ľudskej dôstojnosti”.

Myšlienkou OECD je poskytnúť medzinárodné komparatívne hodnotenie PISA, ktoré by ponúklo prvý ucelený prehľad o úspešnosti vzdelávacích systémov v príprave mladých ľudí k nadobudnutiu globálnych kompetencií. Mohol by hodnotiť vedomosti a porozumenie 15-ročných žiakov o globálnych témach a interakciu s inými kultúrami.

Návrh tiež zahŕňal otázky žiakom o vhodnej a efektívnej forme komunikácie s ľuďmi z iných kultúr alebo krajín. Do akej miery dokážu pochopiť myslenie iných, ich názory a pocity a ako dokážu pozerať sa na svet z inej perspektívy? Ako vedia prispôsobiť vlastné myšlienky, pocity a správanie, aby boli v súlade s novými kontextami a situáciami? Dokážu analyzovať a kriticky myslieť s cieľom skúmať nové informácie? Aká je ich citlivosť, zvedavosť a vôľa spolupracovať s inými ľuďmi a inými pohľadmi na svet?

PISA je len na začiatku skúmania ako tieto oblasti merať. Komparatívne výsledky testov môžu krajinám pomôcť zistiť, do akej miery sú ich žiaci pripravení na život a zamestnanie v globalizovanom svete. Mohli by pomôcť zistiť, ako sú žiaci vystavení medzinárodným správam a ako rozumejú a sú schopní kriticky analyzovať globálne javy. Aké sú rôzne prístupy k multikultúrnej a globálnej výchove používaných v rôznych krajinách? Ako sa vzdelávajú kultúrno-rôznorodé skupiny žiakov? Ako sú školy schopné reagovať na kultúrne a rodové predsudky a stereotypy?

Podľa OECD sú globálne kompetencie formované tromi princípmi – rovnosťou, súdržnosťou a udržateľnosťou:
Rovnosť: Rastúca nerovnosť príjmov a príležitostí, spolu so skutočnosťou, že chudobné deti dostávajú horšie vzdelanie, posúva tému rovnosti a inkluzívneho rastu v globálnej agende vysoko. Digitálna ekonomika oberá ľudí o manuálnu a rutinnú prácu a radikálne mení povahu zamestnanosti. Pre mnohých je to oslobodzujúci a vzrušujúci jav, pre iných ale znamená stratu živobytia.
Súdržnosť: V celom svete vidíme bezprecedentné pohyby ľudí. Najdramatickejšia je migrácia z krajín sužovaných vojnou a chudobou. Ako môžu prijímajúce krajiny integrovať rôznorodé skupiny ľudí a pritom predísť rastúcemu extrémizmu a fundamentalizmu?
Udržateľnosť: Napĺňanie Cieľov udržateľného rozvoja je prioritou medzinárodného spoločenstva. Rozvoj, ktorý uspokojuje potreby súčasnosti, bez toho, aby bola ohrozená schopnosť budúcich generácii uspokojovať vlastné potreby, je dôležitejší ako kedykoľvek predtým – tvárou v tvár v zhoršovaniu sa životného prostredia, klimatickej zmene a rastu obyvateľstva.

Možno sa na Slovensku už čoskoro dozvieme, ako sú naši mladí ľudia pripavení na život v prepojenom a komplexnom svete súčasnosti a blízkej budúcnosti? Táto odpoveď ale pre nás vôbec nemusí byť príjemná.

Preložené a mierne upravené z článku od Andreasa Schleichera, riaditeľa sekcie vzdelávania v OECD: Pisa tests to include ‘global skills’ and cultural awareness, pôvodne uverejneného na http://www.bbc.com/news/business-36343602

Foto: pixabay, stokpic (CC)

Autor: LZ

S podporou: