Ocenenie za globálnu (rozvojovú) žurnalistiku v roku 2018

Foto: www.novinarskacena.sk

V súťaži Novinárska cena 2018, ktorú každý rok vyhlasuje Nadácia otvorenej spoločnosti, komisia vôbec prvýkrát udelí špeciálne ocenenie Global Journalism – Svet medzi riadkami.

Ocenenie je určené pre všetkých tých, ktorí sa pokúšajú nazerať na svet „globálnymi“ očami. Vo svojich novinárskych výstupoch pokrývajúcich najrôznejšie globálne či rozvojové témy tak zohľadňujú fakt, že o mnohých udalostiach už nie je možné komplexne informovať bez vnímania globálnych vzťahov, súvislostí a prepojení.

(Nielen) svoje výstupy, ktoré vyšli počas minulého roka (2018), môžete do Novinárskej ceny prihlasovať na tomto odkaze do 8. februára 2019. Kategória je bez žánrového či formálneho obmedzenia – od článkov najrôznejších žánrov, cez televízne reportáže, po rozhlasové diskusie. Víťaza či víťazku novinárskej ceny v kategórii Global Journalism – Svet medzi riadkami čaká peňažná odmena tisíc eur.

Ako sa prihlásiť? 

Do špeciálnych kategórií Novinárskej ceny sa nedá prihliasiť priamo – ide totiž primárne o súťaž založenú na žánroch. To znamená, že ak chcete, aby sa váš výstup ocitol v tejto špeciálnej kategórii, musíte ho prihlásiť do príslušnej žánrovej kategórie. Porota následne, popri hodnotení žánrových kategórií, označí tie príspevky, ktoré sú hodné zaradenia do špeciálnej ceny.

Porota pri hodnotení príspevkov v tejto kategórii ocení najmä:

  • schopnosť priniesť málo pokrytú globálnu či rozvojovú tému, prípadne neznámu alebo prehliadanú perspektívu už známejšej témy;
  • schopnosť pozrieť sa na dianie aj „očami iných“, a zvlášť tých slabších a menej vplyvných;
  • spôsob akým autor či autorka zohľadňuje existenciu globálnych prepojení a našej role v nich;
  • schopnosť pracovať vo svojich výstupoch s pozitívnymi naratívmi a/alebo naratívmi vedome vyvracajúcimi negatívne, na stereotypoch založené vyobrazenia sveta;
  • schopnosť, tam kde je to zmysluplné, zohľadniť vo svojich výstupoch prítomnosť globálnych prepojení a súvislostí – využitie tzv. globálneho náhľadu narozdiel od bežného zahraničného (viac o globálnom náhľade nájdete v tomto odkaze);
  • schopnosť včleniť ľudské príbehy a hlasy dotknutých spoločenstiev;
  • schopnosť prepojiť zdanlivo nesúvisiace udalosti odohrávajúce sa na rôznych kontinentoch a v odlišných kontextoch do jedného príbehu – schopnosť ukázať abstraktnú globalizáciu konkrétnou;
  • schopnosť pracovať s prierezovými témami vrátane rodovej rovnosti;
  • inovatívnosť.

Tlačová správa

Viac info získate na peter.ivanic@clovekvohrozeni.sk

Návrat na stránku programu Svet medzi riadkami