Nepohodlná pravda v triede

Tento manuál vychádza ako preklad publikácie An Inconvenient Truth in the Classroom, ktorú pripravila organizácia Topics Education a v roku 2006 ako metodickú pomôcku pre učiteľov prírodovedných predmetov, geografie a fyziky, ale aj občianskej náuky a praktického vyučovania na stredných školách v USA. Ndväzuje na vynikajúci dokumentárny vedecko-populárny film Nepohodlná pravda (USA, 100 min., 2006), ktorý získal prestížne medzinárodné ocenenia a ktorého hlavným účinkujúcim je laureát Nobelovej ceny mieru a bývalý viceprezident USA Al Gore. Film je základnou učebnou pomôckou a sprievodným materiálom k tomuto manuálu.  Manuál je použiteľný aj pre lektorov mimovládnych a ďalších organizácií, ktoré sa sústreďujú na osvetovo-výchovnú a vzdelávaciu činnosť pre verejnosť v oblasti klimatickej zmeny, skleníkového efektu, ochrany ovzdušia, využívania obnoviteľných zdrojov energie a podobne.  Manuál Nepohodlná pravda v triede ponúka príklad komplexného a participatívneho prístupu k vyučovaniu tém, ktoré zahŕňajú viacero vážnych environmentálnych, spoločenských, politických aj ekonomických súvislostí a ktoré sú v súčasnosti aktuálne. Mohol by prispieť k zvýšeniu kvality vyučovania v uvedených témach na Slovensku.

 

 

 

Táto publikácia vyšla v rámci projektu Smerom k trvalo udržateľnej energetike v regióne Poľana financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
Preklad: Renáta Nemcová
Vydali: Priatelia Zeme-CEPA, Banská Bystrica, 2009