NeODPADni z odpadov

Výučbový softvér vám ponúka zmysluplnú a aktívnu výučbu žiakov najmä II. stupňa základných škôl.Obsahovo a metodicky je navrhnutý tak, aby poskytoval pedagogičkám a pedagógom všetky potrebné podklady pre interaktívnu výučbu s možnosťou riadiť a usmerňovať jej priebeh, hodnotiť žiakov a podporovať u nich kritické myslenie a tímovú spoluprácu.
Softvér ponúka:

  • 7 podrobne rozpracovaných aktivít
  • 3 videá,
  • 4 hravé vedomostné kvízy,
  • desiatky otázok na diskusiu,
  • metodické pokyny pre učiteľa,
  • pracovné listy a ďalšie inšpiratívne námety

Téma č. 1: Príbeh odpadov

Táto téma vás uvedie do problematiky odpadov. Na začiatku sa vrátime do dávnej minulosti, kedy sa na Zemi objavil prvý odpad, cez súčasnosť nazrieme na jeho produkciu nielen do našich domácností, aby sme na záver aktivít mohli navrhnúť prírode priateľské alternatívy.


Téma č. 2: Predchádzame vzniku odpadov

Druhou témou a základným princípom v hierarchií odpadového hospodárstva je predchádzanie vzniku odpadov. Že je najlepší ten odpad, ktorý nevznikne, sa presvedčíme prostredníctvom aktivít zameraných najmä na problém neraz zbytočných obalov.


Téma č. 3: Opätovne používame a recyklujeme

Táto téma predstavuje výhody recyklácie, ktorou dávame nepotrebným veciam druhú šancu. Môže sa za odpadom skrývať poklad? Na čo sa zmenilo staré žaluzie a ako dlho sa bude rozkladať v prírode fľaša, ktorú opätovne nevyužijeme? Odpovede na otázky sme ukryli do aktivít.


Téma č. 4: Zodpovedne spotrebovávame

Predpokladom pre kvalitný život je aj kvalitné životné prostredie. Jedinou cestou k dosiahnutiu tohto stavu je zodpovedný prístup spotrebiteliek a spotrebiteľov. V rámci tejto témy sa naučíme orientovať v environmentálnych značeniach výrobkov a na záver nielen tejto témy, ale celého softvéru zistíme aký je náš „Zelený kvocient“.