Národná stratégia pre globálne vzdelávanie SR na roky 2012 – 2016

Dokument analyzuje stav GV na úrovni formálneho i neformálneho vzdelávania. Definuje témy, kľúčových aktérov, ciele a cieľové skupiny. Na tvorbe stratégie sa od roku 2010 podieľala pracovná skupina zložená zo zástupcov ministerstva zahraničných vecí a ministerstva školstva, Štátneho pedagogického ústavu, Metodicko-pedagogického centra a zástupcov členských organizácií Platformy MVRO, ktorá celý proces koordinovala.