Multikultúrna výchova v škole

Publikácia, ktorá sa Vám dostáva do rúk, je výsledkom iniciatívy Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF) a tímu prizvaných odborníkov z prostredia mimovládnych organizácií, zástupcov kľúčových štátnych vzdelávacích inštitúcií, univerzít, zahraničných partnerov, ale aj nezávislých odborných kapacít, ktoré sa témam multikultúrnej výchovy dlhodobo venujú. Je príspevkom k aktuálnej diskusii o potrebe multikultúrneho prístupu vo výchove a vzdelávaní. Slovensko sa stalo súčasťou multikultúrneho sveta, predsa však u nás prežívajú stereotypné pohľady na svet a postoje. I v demokratickom usporiadaní Slovenskej republiky pretrvávajú v praxi rôznych inštitúcií diskriminačné prístupy. Slovenské školstvo doteraz dostatočne nezareagovalo na tieto výzvy. Multikultúrna výchova pomáha zvládnuť výzvy súčasného globalizujúceho sa sveta. Chceme prispieť k pokojnému spolunažívaniu väčšiny a tzv. starých menšín, ako aj podporovať pokojné začlenenie tzv. nových menšín do spoločnosti. Tento text sa obracia k riadiacim pracovníkom v školstve, k učiteľom, k tvorcom vzdelávacích programov i k rodičom. Ponúka im podklad na začlenenie multikultúrnej výchovy do nášho školstva.

  • Chceme riadiacim pracovníkom ponúknuť argumenty na začlenenie multikultúrnej výchovy do nášho školstva a navrhnúť aj hlavné cesty jej začlenenia.
  • Budeme radi, ak tu učitelia i tvorcovia vzdelávacích programov nájdu odpovede na otázky, kde a ako ju začleniť do vyučovania.
  • Poteší nás, ak rodičia v tomto materiáli nájdu informácie o tom, čo je multikultúrna výchova a ako prispeje k výchove ich detí.

 

 

 

 

Multikultúrna výchova v škole
Erich Mistrík a kolektív
Vydala: © Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava 2008