MULTI-KULTI na školách

Prečo multikultúrna výchova na slovenských školách?

V súčasnom svete sa stále viac rozširuje a prehlbuje komunikácia medzi štátmi, národmi, regiónmi, kultúrami. Kultúry, ktoré sa do 20. storočia vnímali len v lokálnom kontexte, začali v druhej polovici minulého storočia komunikovať na globálnej úrovni. Rozvoj svetovej ekonomiky, turizmu a nám blízke zjednocovanie Európy spôsobujú, že čoraz častejšie stretávame vzdialenejšie kultúry ako aj nové prejavy kultúr, ktoré sú nám tradične blízke. Xenofóbia, rasizmus, intolerancia sú slová, ktorými označujemenegatívne postoje, ktoré voči sebe pociťujú príslušníci rôznych etník, národov a sociálnych skupín. Sú to ale tiež formy správania, ktorými dávame najavo svoju domnelú nadradenosť. Je to prejav neschopnosti uznať predstaviteľov rôznych sociokultúrnych skupín ako rovnocenných. Ako sa s týmito javmi môžeme vyrovnávať vo výchove a vzdelávaní? Potreba hľadať dôvody a identifikovať prejavy jedinečnosti rôznorodých sociokultúrnych skupín získava na intenzite. Táto príručka má ambíciu bližšie vymedziť význam pojmov kultúra, kultúrne rozdiely, interkultúrne vzťahy a prostredníctvom multikultúrnej výchovy otvoriť cesty k porozumeniu odlišných spôsobov života, vnímania a premýšľania o svete.

 

Čo v príručke nájdete?

 

  • Prvá časť príručky s názvom Didaktické aspekty multikultúrnej vý- chovy pomôže učiteľkám a učiteľom, lektorom a lektorkám vytvoriť si svoj vlastný program multikultúrnej výchovy tak, aby bol vhodný pre konkrétnu školu a žiakov. Autorka tejto časti pripravila interak- tívny text s viacerými aktivitami
  • Druhá časť príručky sa venuje termínom, s ktorými sa často stretávame pri interkultúrnom vzdelávaní – kultúra, enkulturácia, akulturácia, multikulturalizmus, sociokultúrne skupiny, subkultúry, kultúrna identita, predsudky, stereotypy, modely spolužitia kultúr, kultúrny konflikt. Spôsob, akým ich definujeme a načrtávame ich prepojenia do celistvého systému, tvorí teoretické východiská MKV. Stretávame sa s nimi vždy, keď uvažujeme o vzťahoch medzi odlišnými jednotlivcami či skupinami ľudí: kultúrnymi, sociálnymi, náboženskými, rodovými či etnickými. Do problematiky MKV vás uvedieme konkrétnymi aktivitami pre žiakov.
  • Nasledujúce časti príručky obsahujú návrhy, ako spracovať „veľké“ multikultúrne témy pre potreby učiteľov, aby ste sa mohli v rámci MKV venovať oblastiam, ktoré sú v súčasnosti živé a aktuálne, a to nielen na Slovensku. Kapitoly poskytujú kľúčové informácie o sociokultúrnych skupinách a popisujú mechanizmy ich interakcií v spoločnosti v minulosti aj súčasnosti.

 

 

Nadácia Milana Šimečku patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom v bývalom Československu. Vďaka svojim knihám Kruhová obrana, Koniec nehybnosti, Strata skutočnosti, Obnovenie poriadku sa stal jedným z najprekladanejších česko-slovenských spisovateľov. Krátko po jeho smrti sa v roku 1991 jeho priatelia rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je v duchu filozofického odkazu Milana Šimečku podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie,
kultúry, humanity a občianskej spoločnosti.

Kolektív autorov: Vlasta Dúbravová, Jana Hradská, Zuzana Kumanová, Arne B. Mann, Erich Mistrík, Slávka Molnárová, Alica Petrasová, Mária Šimčáková-Tóthová
© Nadácia Milana Šimečku, 2006