Mládež a médiá

Mediálna výchova, ako multidisciplinárny odbor zasahujúci širokú škálu spoločenských vied, má za sebou už niekoľko desiatok rokov trvajúcu históriu. Podľa viacerých medzinárodných prieskumov1 sú však úroveň a podmienky zavádzania tejto disciplíny do praxe v jednotlivých krajinách veľmi rozdielne. Existujú štáty, kde má mediálne vzdelávanie dlhodobú tradíciu a adekvátnu podporu spoločnosti, ale aj krajiny, kde je mediálna výchova pre širšiu verejnosť prakticky neznámym pojmom. Do druhej kategórie krajín jednoznačne patrí aj Slovensko, kde systematické zavádzanie mediálneho vzdelávania do oficiálneho školského systému stále nepreniklo. Obdobná situácia je aj v oblasti neformálneho vzdelávania. K určitému posunu v tejto oblasti došlo až v školskom roku 2005/2006 v súvislosti so začiatkom experimentálneho overovania nepovinne voliteľného predmetu mediálna výchova niekoľkých vybraných základných školách a osemročných gymnáziách (projekt Štátneho pedagogického ústavu). Po vyhodnotení by sa projekt mal rozšíriť aj na ďalšie školy, čomu však musí predchádzať odborná príprava učiteľov a lektorov. V rámci tejto publikácie prezentujeme výsledky pilotného výskumu Mládež a médiá, ktorý mapuje aktuálny stav mediálnej gramotnosti mladých ľudí na Slovensku. Výskum tohto zamerania sa u nás zatiaľ nerealizoval – k dispozícii sú len staršie čiastkové výskumné výstupy orientované na niektoré parciálne problémy súvisiace so vzťahom človeka a médií. Dúfame, že predkladané výsledky výskumu, ako aj následne formulované závery a odporúčania, poslúžia ako inšpiratívny zdroj poznania a ďalšieho rozvoja tejto, zatiaľ málo prebádanej, problematiky.

 

V príručke “Mediálna výchova” nájdete:

 

  • Mediálna gramotnosť – kľúčová kompetencia pre 21.storočie
  • Výskum Mládež a médiá – Mediálna gramotnosť mladých ľudí na Slovensku
  • Interpretácia výsledkov výskumu
  • Závery a odporúčania výskumu

 

 

 

 

 

 

 

Text: Norbert Vrabec
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2008