Metodická príručka na občiansku, mediálnu a etickú výchovu pre základné a stredné školy

Občianska aktivita môže mať veľmi pestré podoby tak, ako sú pestré ľudské životy. Škola ich niekedy reflektuje, ale väčšinou sa obmedzuje na teoretické zdôvodnenia rôznych foriem a oblastí občianstva. Nie vždy rozvíja kompetencie detí pre skutočne aktívne občianstvo. Pritom to môže robiť nielen v predmete občianska náuka, ale aj v iných predmetoch. Dokonca celý vnútorný život školy môže deti viesť k aktívnemu vstupu do verejných záležitostí v ich dospelosti. Táto knižka chce prispieť k tomu, aby slovenské školy podporovali u svojich žiakov aktívny občiansky prístup k životu, teda, aby rozvíjali občianske kompetencie žiakov. Ponúka preto veľmi praktické aktivity pre výchovu aktívnych občanov. Aktivity obsahujú možnosti pre motivovanie žiakov, podnecujú ich samostatné uvažovanie o spoločnosti, nútia ich k reflexii a sebareflexii. V aktivitách si žiaci musia klásť znepokojujúce otázky, ktoré ich vytrhnú z každodennej pasivity a pohodlnosti. Nútia žiakov, aby nanovo premýšľali o svojich názoroch, postojoch a aby postupne sami prichádzali na dôsledky pasívneho i aktívneho občianstva, aby objavovali výhody aktívnej angažovanosti v živote spoločnosti. Príručka nechce „učiť“ občianstvu, pretože to by sa rovnalo kázaniu o tom, čo je správne. Je známe, že to nefunguje. Radšej chce byť návodom na vlastné skúmanie, experimentovanie, na učenie sa vlastnou skúsenosťou.

 

 

 

Autorský tím: Jana Feherpataky-Kuzmová, Erich Mistrík,
Paul Kindji, Arnold Kiss, Dávid Králik, Filip Struhárik
© Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z., 2017