Medzinárodný deň migrantov

18. december je medzinárodným dňom migrantov. Radi by sme vám ponúkli niekoľko tipov z  metodických materiálov Človek v Ohrození, ktoré môžete použiť na vašich hodinach.

Počas medzinárodného dňa migrantov, ktorému patrí v kalendári 18. december, si pripomíname medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a ich rodín. Tu vám ponúkame niekoľko tipov z našich metodických materiálov, ktoré môžete použiť na vašich hodinách.

 

#VýletyNaslepo
Matej Slažanský alias Selassie patrí k najúspešnejším slovenským youtuberom a popularitu si získal najmä medzi mladými ľuďmi.  Rozhodol sa, že v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti nakrúti sériu videí pod názvom Výlety naslepo. V nich približuje osudy ľudí, ktorí sa v minulosti alebo dnes ocitli v ťažkých životných podmienkach. Prostredníctvom vlastných zážitkov hovorí o svojich názoroch a nabúrava niektoré stereotypy a predsudky.
Publikáciu spolu s odkazmi na videá nájdete na tomto odkaze.

 

GEOGRAFIA

Ľudia v pohybe
Žiaci, vcítením sa do role migranta, lepšie porozumejú rôznym motívom, prečo ľudia opúšťajú svoju krajinu a začínajú život v inej. Zároveň pochopia značnú rozdielnosť osudov a životných príbehov migrantov a rozdiel medzi ekonomickými migrantmi a utečencami.
Nájdete ju v príručke Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu geografia na stredných školách, strana 31.

Prečo sa ľudia sťahujú do zahraničia?
Aktivitou sa snažte žiakov vyprovokovať k vyjadreniu názorov na to, čo ich na Slovensku trápi a či by si prípadne vedeli predstaviť opustiť Slovensko. Následne žiaci analyzujú možné príčiny i dôsledky prípadnej vlastnej migrácie, dôvody, ktoré ich vedú k tomu, aby uvažovali nad migráciou a možnosti, ako môžu sami prispieť k tomu, aby eliminovali tieto dôvody. Aktivita im pomôže lepšie pochopiť motivácie a dôvody migrácie na národnej i globálnej úrovni.
Nájdete ju v príručke Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu geografia na stredných školách, strana 74.

Batožiny na konferencii
Cieľom aktivity je získať poznatky o geografickom priestore a umiestnení Slovenska v celosvetovom priestore, uvedomiť si relatívnosť vzdialenosti v minulosti a v súčasnosti, uvedomiť si dôvody migrácie v rôznych historických obdobiach a porovnať so súčasnými dôvodmi.
Nájdete ju v príručke Globálne vzdelávanie na ZŠ – geografía, strana 54.

 

OBČIANSKA NÁUKA

Prečo Bassem teraz býva v Libanone?
Počas hodiny sa žiaci a žiačky oboznámia s termínom „utečenectvo“ a dozvedia sa, ako vyzerá situácia utečencov zo Sýrie. Portréty osôb, ktoré našli útočisko v Libanone, Jordánsku, Iraku a Grécku pomáhajú porozumieť, s akými problémami sa konfrontujú títo ľudia a dávajú ľudskú tvár spomenutej globálnej výzve.
Nájdete ju v príručke Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu občianska náuka na stredných školách, strana 74.

Fenomén utečenectva
Cieľom aktivity je pochopiť prepojenie krajín sveta, uvažovať o príčinách, prečo ľudia utekajú z krajiny, kde sa narodili, diskutovať, aký podiel na tom majú nedemokratické formy vlády a zda naši občania v minulosti opúšťali svoju domovinu.
Aktivitu nájdete v príručke Globálne vzdelávanie na ZŠ – občianska náuka, strana 47.

 

ANGLICKÝ JAZYK

People in motion
Students will think about their dream country, or a country they would like to live in. Later, they will discuss what different motivations or „push“ and „pull“ factors make people move and leave their home. Students will also learn what a migrant, a refugee, an economic migrant and an internal displaced person are.
Nájdete ju v príručke Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu anglický jazyk na stredných školách, strana 51.

 

UMENIE A KULTÚRA

Fotopríbeh
Cieľom aktivity je vypracovať fotopríbeh osudu migranta, ktorého žiak pozná z televíznych obrazoviek. Trieda diskutuje, prečo tieto osobnosti odišli zo svojej rodnej krajiny a prečo prišli do novej. Zamyslia sa nad výhodami a nevýhodami emigrácie pre migranta, pre cieľovú krajinu a pre domovskú krajinu.
Nájdete ju v príručke Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu umenie a kultúra na stredných školách, strana 45.