Kultúrna rozmanitosť a jej vnímanie žiakmi základných škôl na Slovensku

Na vzniku tejto publikácie sa podieľal tím ľudí z Centra pre výskum etnicity a kultúry, výskumného partnera a odborného garanta výskumu, a Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation, autora myšlienky, zadávateľa výskumu a súčasne vydavateľa publikácie. Problematika multikulturalizmu sa objavuje vo vzdelávaní ako prierezová. Publikáciou chceme prispieť k spoločenskému diskurzu o tejto závažnej téme a zároveň aspoň čiastočne zaplniť nedostatok akýchkoľvek zhodnotení potrieb, analýz, výskumov a evaluácií, ktoré by predchádzali zavádzaniu nových verejných politík do vzdelávacej praxe. Publikácia predstavuje odborný sociologicko-pedagogický text, ktorý sme sa snažili spracovať čitateľsky príťažlivou formou. Jej obsahom je sociologický výskum Vnímanie kultúrnej rozmanitosti žiakmi základných škôl na Slovensku s interpretáciami zistených dát a teoretické východiská, ktoré sa snažia prezentované údaje zasadiť do širšieho spoločenského kontextu. Výsledky samotného výskumu prinášajú niektoré až alarmujúce zistenia. V každom prípade môžeme potvrdiť, že argumentujú za potrebnosť a dôležitosť zavedenia multikultúrnej výchovy ako prierezu jednotlivými predmetmi vo výchovno-vzdelávacom procese v školách. Jeho výsledky však nehovoria len o vzdelávacom systéme. Poskytujú aj zaujímavé zistenia o špecifickej skupine mladých ľudí, ktorí sa o niekoľko rokov stanú tými, ktorí budú rozhodovať o podobe tejto krajiny. Upozorňujú na aktuálny stav ich nastavenia a prijímania kultúrnej inakosti práve vo veku formovania a upevňovania si názorov a postojov, a tým aj na trendy vývoja spoločnosti na Slovensku. Ponúkajú spätnú väzbu samotným učiteľom a zjednodušene tým, ktorí o podobe výchovnovzdelávacieho procesu rozhodujú.

Obsah publikácie v troch hlavných bodoch:

  • Kultúrna diverzita v súčasnej spoločnosti: pohľad z makro- a mikrosociálnej roviny
  • Výskum vnímania kultúrnej rozmanitosti žiakmi základnýchškôl na Slovensku
  • Multikultúrna výchova a vzdelávacia prax na Slovensku

 

 

 

Výskum zverejnený a interpretovaný v tejto publikácii je jedným z výstupov iniciatívy, ktorá sa pokúša hľadať odpovede na otázky a nastavenia smerovania multikultúrnej výchovy vo formálnom a neformálnom výchovno-vzdelávacom procese.

Autorky: Elena Gallová Kriglerová, Jana Kadlečíková a kolektív
Vydala: © Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation, 2009