KOMPAS, Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům

Co čtenář v Kompasu najde?

Autorský tým byl poradní skupinou vyzván, aby vytvořil manuál, který bude:
– co nejúplnější a nejobsažnější (aby v něm každý mohl najít informace, které ho zajímají nebo které potřebuje ke své práci);

– prakticky využitelný, aniž by bylo nutné jej přečíst celý (uživatelé by měli být schopni připravit a vést aktivitu bez pročítání materiálů, které se přímo nevztahují k jejich prostředí či situaci);

– obsahovat minimum doplňujících informací pro ty uživatele, kteří si nějakým tématem nebudou jisti (Kompas by jim měl stačit);

– především praktický a založený na aktivitách zážitkového učení;

– atraktivní, tj. musí odrážet zájmy mladých lidí z Evropy a rozvíjet nejen jejich znalosti a kompetence, ale také sociální dovednosti a postoje;

– klást důraz na hodnoty a sociální otázky, nikoli (pouze) na formální práva uvedená v mezinárodních úmluvách;

– použitelný v rámci formálního i neformálního vzdělávání;

– obsahovat doplňující informace skutečně pouze jako doplněk, a nikoli na začátku, aby se uživatelé dostali co nejdříve k aktivitám, ale zároveň aby věděli, že mají k dispozici detailnější informace, které mohou v případě potřeby využít.