KNIHA O CHUDOBE, Spoločenské súvislosti a verejné politiky

  • Kniha o chudobe chce byť svojím obsahom tak trochu alternatívou k ekonomizujúcemu chápaniu problémov chudoby. Pre charakter tejto knihy je kľúčové spoločné presvedčenie autorov, že o chudobe ako o životnej skúsenosti je možné uvažovať spôsobom, ktorý z ľudí, čo ju zažívajú, nerobí vzdialené objekty povrchného moralizovania, ale ktorý ich chápe ako rovnocenných občanov s právom na plnohodnotnú participáciu na živote spoločnosti.
  • Kniha sa zameriava na analýzu súčasného stavu. To napríklad znamená, že texty nie sú historickými alebo výsostne teoretickými pojednaniami. Teoretické pozadie textov formuje kontext a je odrazovým mostíkom pre ďalšiu analýzu. V centre pozornosti je problémová situácia, genéza problému, súvislosti problému a verejné politky, ktoré mali alebo majú problém riešiť. Príspevky predstavujú zamyslenie nad ďalším vývojom a v niektorých prípadoch nad možnými riešeniami.
  • Kniha je rozdelená na dve časti:

–  Prvá časť obsahuje príspevky, ktoré analyzujú päť dimenzií chudoby a sociálneho vylúčenia. Dimenzie sme    vyberali tak, aby kniha priniesla informácie o najdôležitejších spoločenských súvislostiach – od najbližších kontextov (rodina, práca) až po najširšie (životné prostredie).

–  Druhá časť knihy predstavuje špecifické súvislosti chudoby na Slovensku.