KNIHA O CHUDOBE, Spoločenské súvislosti a verejné politiky

Kniha o chudobe chce byť svojím obsahom tak trochu alternatívou k ekonomizujúcemu chápaniu problémov chudoby. Pre charakter tejto knihy je kľúčové spoločné presvedčenie autorov, že o chudobe ako o životnej skúsenosti je možné uvažovať spôsobom, ktorý z ľudí, čo ju zažívajú, nerobí vzdialené objekty povrchného moralizovania, ale ktorý ich chápe ako rovnocenných občanov s právom na plnohodnotnú participáciu na živote spoločnosti. Kniha sa zameriava na analýzu súčasného stavu. To napríklad znamená, že texty nie sú historickými alebo výsostne teoretickými pojednaniami. Teoretické pozadie textov formuje kontext a je odrazovým mostíkom pre ďalšiu analýzu. V centre pozornosti je problémová situácia, genéza problému, súvislosti problému a verejné politiky, ktoré mali alebo majú problém riešiť. Príspevky predstavujú zamyslenie nad ďalším vývojom a v niektorých prípadoch nad možnými riešeniami.

 

Kniha je rozdelená na dve časti:

  •  Prvá časť obsahuje príspevky, ktoré analyzujú päť dimenzií chudoby a sociálneho vylúčenia. Dimenzie sme    vyberali tak, aby kniha priniesla informácie o najdôležitejších spoločenských súvislostiach – od najbližších kontextov (rodina, práca) až po najširšie (životné prostredie).
  • Druhá časť knihy predstavuje špecifické súvislosti chudoby na Slovensku.

 

 

Copyright © Priatelia Zeme-CEPA 2007