Jeden svet na školách III

Pripravili sme pre vás už v poradí tretiu metodickú príručku Jeden svet na školách a sadu šiestich dokumentárnych filmov. Filmy spolu s príručkou sa venujú takým témam ako HIV/AIDS, zodpovedné spotrebiteľské správanie, demokracia, deti ulice a rozvojová pomoc ľuďom zmrzačeným následkami pozemných mín a postihnutým detskou obrnou. Príručka v úvode stručne predstavuje základnú myšlienku globálneho vzdelávania,
v ďalších podkapitolách sme venovali priestor praktickým radám a odporúčaniam pre pedagógov pri práci s filmom, pred i po filme. Ďalšie časti príručky sa delia na kapitoly podľa toho, akému filmu sa venujú. V každej kapitole nájdete dve aktivity, ktoré sa priamo týkajú konkrétneho filmu, ako aj informačnú časť pre pedagóga, ktorú sme tentoraz spracovali do formy „otázok a odpovedí“.

 

V príručke nájdete:

  • FILMY

Súčasťou metodického materiálu je 6 dokumentárnych filmov. Snažili sme sa vybrať pútavé a krátke filmy (do 30 minút), len v jednom prípade sme siahli po dlhšom filme (51 minút – film Lekcia bieloruštiny). Filmy sú v pôvodnom znení, ale sú opatrené slovenskými titulkami.

  • ANOTÁCIE

Stručné anotácie k filmom sme vypracovali so zámerom poskytnúť vám ich tému a obsah už vo fáze plánovania vyučovacej hodiny, na ktorej chcete filmy použiť. Anotácie vám neprezradia, akým spôsobom je film spracovaný, či sa bude žiakom páčiť, alebo ako sa s ním ďalej dá pracovať. Preto by ste si celý film určite mali pozrieť skôr, ako ho premietnete vašim žiakom.

  • AKTIVITY

Ku každému filmu sme pripravili dve aktivity. Niektoré z nich je vhodnejšie realizovať pred filmom, iné po filme. Väčšina z nich núka žiakom možnosť pracovať v skupinách, sú interaktívne, mnohé vyžadujú pomôcky alebo predbežnú prípravu pedagóga. Pripravili sme viac kratších a pomerne nenáročných aktivít, na väčšinu z nich vám bude stačiť čas jednej vyučovacej hodiny. Samozrejme, niektoré aktivity sú náročnejšie. Pri vytváraní aktivít sme vychádzali zo zahraničných zdrojov a vzdelávacích publikácií, niektoré aktivity sme koncipovali sami, alebo sme pôvodné aktivity výrazne modifikovali tak, aby viac „sedeli“ k filmu, danej téme či potrebám žiakov na Slovensku.

 

Autori: Lukáš Zajac, Andrej Návojský
Rok vydania: 2009, 1. vydanie