Hrdinovia

Support and Empower Roma Youth je projekt, do ktorého boli zapojené tri organizácie, dve zo Slovenska – Človek v ohrození, n. o., Outward Bound Slovensko a maďarská organizácia Élményakadémia. Spolu vytvorili
strategické partnerstvo, ktorého zámerom bolo inšpirovať sa navzájom, deliť sa o príklady dobrej praxe, preniesť a adaptovať na slovenské podmienky existujúci vzdelávací program pre mladých zo sociálne
vylúčených komunít. Élményakadémia realizuje tento program v Maďarsku už viac ako 7 rokov.

Vek 14 – 18 rokov je z pohľadu mladých ľudí kritický pre ich celoživotné nastavenie a životnú dráhu. Práve v tomto období „strácame” mladých ľudí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK), zo systému (opúšťajú školu z dôvodu materstva, nelegálnej práce, starostlivosti o súrodencov a pod.) a zároveň sa u nich začína prejavovať tzv. závislosť na sociálnom systéme, často spojená s apatiou pre pocit, že sami nemôžu nič zmeniť a neraz aj hlboké presvedčenie o vlastnej menejcennosti od prírody (tzv. internalizovaný rasizmus). V našej praxi chýba program systematickej podpory rozvoja potenciálu mladých ľudí z MR. Vzdelávací program je postavený na metódach neformálneho vzdelávania, konkrétne zážitkovej pedagogiky (keďže v porovnaní s mládežou z majority vnímame u klientov z MRK výrazný deficit v oblasti zážitkového vzdelávania) a tzv. outdoorového vzdelávania. Dôležitú úlohu v ňom zohráva partnerský prístup a prenášanie zodpovednosti priamo na mladých ľudí. Čo je zväčša pre mládež z MRK niečo, s čím sa bežne nestretávajú a čo často ani neočakávajú. Mladí pracujú spolu ako jeden tím, pripravujú a realizujú dobrovoľnícke aktivity, na ktorých sa dohodli v niektorej z komunít, odkiaľ pochádzajú. Tento typ aktivít pre nich predstavuje nielen príležitosť vyskúšať si niečo nové, ale aj naplánovať, pripraviť a zrealizovať projekt podľa vlastného nápadu, pri čom sa z prípadných neúspechov môžu poučiť.

 

Do textovej podoby upravili: Katarína Karcolová, Michaela Mozolová
Človek v ohrození, n. o., 2019