Hodnotové strety hrou

Aj dnes treba hovoriť o hodnotách. Aj dnes vidíme, ako musíme hľadať odpovede na otázky stretu kultúr, rodových odlišností a citlivosti, kultúry politického dialógu, migrácie, násilia a hrozby otupenia voči zlu. Aj preto sme pripravili príručku pre inštruktorov, lektorov, ľudí, ktorí pracujú s mládežou aj dospelými. Chceme sa venovať témam, na ktoré v iných kurzoch nieto dosť času. A chceme sa im venovať interaktívne, cez vlastný zážitok, cez hru a reflexiu seba aj druhých.

Úvod tvoria všeobecnejšie kapitoly: „Hodnoty v živote človeka a ich vývoj“ (autorka Mária Gajarská Kučerová). V nej sú uvedené prehľady definovania hodnôt a špeciálna pozornosť sa venuje prístupom Mike-a Rokeach, Shalom-a Schwartza a Ronald-a Ingleharta. Nasleduje kapitola o hre a prístupoch formovania ľudí prostredníctvom hier a hrania sa „Prečo sa zaoberať hrami?“(autor Palo Stanko). Hovorí o aleatorických, agonálnych, vertigonálnych a mimetických hrách. V kapitole Tatiany Cárovej „Metodia vo výchove a vzdelávaní o hodnotách“ sú špecificky opísané a inštruktážne opísané štruktúry metodík pri vzdelávabní v tejto oblasti z hľadiska roly trénera a roly účastníka takýchto aktivít.

Ťažiskovou časťou tejto príručky je niekoľko tuctov hrátok a cvičení od 9 autorov a autoriek (Dušan Ondrušek, Mária Kučerová, Pavol Stanko,Táňa Cárová, Paula Jójárt, Gabika Podmaková, Ján Marko, Ivan Hampl, Marta Králiková, Karin Andrášiková), ktoré spája viacero vecí: všetky sú veľmi praktické – žiadna veľká teória, v hrátkach a cvičeniach ide o skutočné učenie sa zážitkom. Na vlastnej koži, zo života a skúseností iných a seba samého. Vľetky sa nám osvedčili. Hry sú učené mládeži – od 13 do 99 rokov, ľuďom, ktorých zaujímajú vážne otázky o živote. Každá z hier a cvičení je odskúšaná (takmer všetky na vlastnej koži). Vieme, že fungujú. Pri každej je pomenovaný cieľ, metodika, technické nároky, pomôcky odporúčania a varovania pre lektorky/ lektorov, ktorí sa pustia do tejto aktivity a vo viacerých prípadoch je uvedená aj rozširujúca doplnková literatúra, alebo linky, ktoré poskytujú hlbší vhľad do problematiky.

Viac info a možnosť stiahnuť publikáciu v online forme nájdete tu: