Globálne vzdelávanie vo vysokoškolskej príprave budúcich učiteľov na Slovensku

Úloha učiteľa sa v dnešnej dobe významne mení, čo je ovplyvnené napríklad novými prístupmi k informáciám a technológiám, dynamickými spoločenskými zmenami a v neposlednom rade aj už spomínaným „zmenšovaním sa sveta“ a jeho čoraz väčšou vzájomnou prepojenosťou. Aj napriek tomu, že potreby vo vzdelávaní sa výrazne menia a globálny rozmer aj tu naberá na dôležitosti, nebol doposiaľ zrealizovaný prieskum, ako je možné do prípravy budúcich učiteľov zakomponovať ciele, princípy a témy globálneho vzdelávania. Zároveň neexistuje strategický prístup k ukotveniu globálneho vzdelávania vo vysokoškolských študijných programoch pedagogických smerov. Našou snahou je vyplniť prehlbujúcu sa medzeru vo vzťahu vysokoškolských pedagogických smerov a globálneho vzdelávania. Zisťovali sme, či a do akej miery sú prítomné aspekty GV v študijných programoch pedagogických smerov na vysokých školách na Slovensku, a kde by v súčasnosti mohol existovať priestor na zlepšenie danej situácie.

Špecifickými cieľmi tejto štúdie boli:

  • identifikovať úroveň implementácie GV v rámci vysokoškolských študijných programov pedagogických smerov;
  • identifikovať dobre fungujúce oblasti GV v existujúcich kurikulách vysokoškolských študijných programov pedagogických smerov a pomenovať tie, ktoré si vyžadujú zlepšenie;
  • rozvinúť myšlienky a spôsoby zlepšenia vzdelávania budúcich učiteľov v GV.

 

 

Autori: PhDr. Juraj Jančovič, PhD. Suzanne Penfold, PhD.
Človek v ohrození, o. z. 2017