Globálne po anglicky

Učitelia angličtiny majú k dispozícii hneď niekoľko vypracovaných aktivít pre svoje hodiny. Aj cez ne môžu zakomponovať globálne témy do svojich hodín a priblížiť prepojenosť sveta svojim žiakom.

Nedávno sme vám predstavili niekoľko nemeckých internetových stránok, ktoré môžu využiť nemčinári na zakomponovanie tém globálneho vzdelávania do výučby. Dostupné hotové aktivity pracujúce s témami globálneho vzdelávania, vhodné pre hodiny angličtiny (vyučovaného ako cudzí jazyk), sa nachádzajú na stránkach českej mimovládnej organizácie NaZemi.

Na internete môžu učitelia nájsť až 6 voľne dostupných hotových aktivít, ktoré vyšli v rámci príručky Globálne problémy (Global Issues). Pomocou nich sa môžu na hodinách angličtiny zaoberať aktuálnymi problémami dneška ako hlad, chudoba, vodné zdroje, nútené sobáše či ľudské práva. Navyše, aktivity poukazujú nielen na existujúce problémy, ale aj na využívané riešenia niektorých problémov. Predstavujú iniciatívy, kampane, pozitívne vzory a zvýrazňujú dôležitosť občianskeho angažovania sa. Hodiny tak môžu skončiť pozitívnou víziou a inšpiráciou.

Ponúkané aktivity rozvíjajú kritické myslenie, prehlbujú znalosti o danej téme, podnecujú k premýšľaniu a angažovaniu sa. Žiaci sa môžu stávať empatickejšími a citlivejšími na určité témy a zmeniť svoje postoje a konania v praxi. Zároveň si rozširujú slovnú zásobu a spoznávajú kľúčové frázy k danej téme. Aktivity zahŕňajú aj tzv. role play, čítania s porozumením, alebo diskusie a využívajú pritom mapy, obrázky, pracovné listy či dostupné videá na internete. Každá aktivita udáva aj odhadovaný čas trvania. Pri niektorých sa aktivita môže rozdeliť aj na viacero hodín. Samotné aktivity môžu byť použité ako jedna tematicky izolovaná hodina, ale aj ako nadväzujúca séria hodín. Aktivita ponúka vypracovanú časť pre učiteľov, ktorá obsahuje niekedy aj tipy na domáce úlohy, projekty či skupinové práce. Za nimi nasledujú časti určené na hodinu pre žiakov.

Voľne dostupné aktivity nájdete TU a TU.