Globálna rozvojová žurnalistika

Cieľom predmetu Rozvojová žurnalistika je poskytnúť študentom kompetencie potrebné k fundovanému a analyticky podloženému hĺbkovému informovaniu o svete, ktorý sa veľmi rýchlo mení a je v čoraz väčšej miere prepojený. Stáť bude na troch základných východiskách globálnej rozvojovej žurnalistiky: 1. vnímanie skutočnosti, že svet tvorí jeden celok, 2. vkladanie udalostí do kontextu prostredníctvom hĺbkovej analýzy a hľadania skrytých premenných, 3. celostný náhľad na dianie. Predmet zároveň rozšíri povedomie študentov o aktivitách SR v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

Po absolvovaní kurzu by mali byť študenti vybavení znalosťami globálnej aj slovenskej rozvojovej infraštruktúry a zdrojov s nimi spojenými (napr. štatistiky rôznych inštitúcií a pod.), ako aj rozvojových výziev a prepojení, pred ktorými svet a zraniteľné komunity v ňom stoja. Zároveň by študenti mali disponovať schopnosťou o týchto výzvach a prepojeniach fundovane informovať, berúc pritom do úvahy rôznorodosť sveta, kultúrne rozdiely, či vlastné stereotypy a predstavy o svete. 

Syllabus kurzu

Prezentácie