Globálna rozvojová žurnalistika

Ciele predmetu

Cieľom predmetu Globálna rozvojová žurnalistika je poskytnúť študentkám a študentom (nielen) žurnalistiky príležitosť vybudovať si kompetencie potrebné k fundovanému a analyticky podloženému hĺbkovému informovaniu o svete, ktorý sa veľmi rýchlo mení a je v čoraz väčšej miere prepojený. Zároveň dnes vzniká čoraz akútnejšia potreba informovať o globálnych výzvach spojených s udržateľnými rozvojom a humanitárnymi otázkami.

Metóda a vyučujúci

Predmet je vyučovaný v blended-learning verzii (1/2 online, 1/2 prezenčne), resp. počas platnosti korona obmedzení v plne online verzii, sčasti po anglicky (v dispozícii je aj plne anglická verzia).

Pri online výučbe využívame platformu Canvas Instructure, webináre realizujeme prostredníctvom MS Teams.

Prezenčná časť (mimo korona opatrení) prebieha v menších skupinách v 4 až 5 termínoch v dátumoch podľa dohovoru.

Významnú časť nášho prístupu tvorí dôsledná spätná väzba a viaceré participatívne vzdelávacie prístupy s dôrazom na otvorenú diskusiu.

Predmet učí novinár a novinárka s rokmi praxe, ako aj s expertízou v daných témach. Ako hostí si prizývame ďalších profesionálov.

Pre získanie perspektívy absolventiek a absolventov Globálnej rozvojovej žurnalistiky nahliadnite do Evaluačnej správy kvality a dopadu vzdelávania (2021).

Východiská

Stojí na troch základných východiskách globálnej rozvojovej žurnalistiky:

  1. vnímanie skutočnosti, že svet tvorí jeden celok
  2. vkladanie udalostí do kontextu prostredníctvom hĺbkovej analýzy a hľadania skrytých premenných
  3. celostný náhľad na dianie.

Globálne témy a výzvy, ako sú migrácia, zmena klímy, priemyselné znečistenie, daňové úniky a mnohé ďalšie sa nedajú plne uchopiť a analyzovať tradičnými postupmi. Ďalekozrakou optikou zahraničnej žurnalistiky nedokážeme do výstupov včleňovať domáci kontext, rovnako tak ako nám optika domácej žurnalistiky nedokáže programovo do domáceho diania vkladať zahraničný rozmer. Odpoveďou je ďalší náhľad, kombinujúci zahraničný a domáci náhľad v jedno, s novou, aktualizovanou sadou globálnej žurnalistickej etiky.

Predmet zároveň rozširuje povedomie študentov o rozvoji ako sociohistorickom procese vo všeobecnosti a o rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci zvlášť.

Materiály

  • skriptá v tlačenej aj pdf podobe
  • pdf prezentácie
  • handouty
  • videá a iné prvky

Študenti si nepotrebujú robiť poznámky, učíme sa participatívne a čo najinterktívnejšie. Našou obľúbenou metódou je otvorená diskusia. Čo sa povie v triede či na webinári, zostane v triede/webinári.

Hodnotenie:

Našim cieľom nie je hodnotiť od A po F, ale čosi naučiť. Ale nejaké hodnotenie dať musíme. Hodnotíme na základe odovzdaných a na základe spätnej väzby dopracovaných zadaní a dodržiavaní deadlinov. Tie berieme ako súčasť učenia sa – jednou z významným zručností žurnalistu je totiž schopnosť dodržiavať termíny. A čo sa naučíte v škole, v praxi určite neobanujete.

Profil absolventov

Po absolvovaní kurzu sú študenti a študentky lepšie vybavení znalosťami globálnej aj slovenskej rozvojovej infraštruktúry a informačných zdrojov s nimi spojenými (napr. štatistiky rôznych inštitúcií a pod.), ako aj rozvojových výziev a prepojení, pred ktorými svet a zraniteľné komunity v ňom stoja.

Zároveň by študenti mali disponovať schopnosťou o týchto výzvach a prepojeniach fundovane informovať, berúc pritom do úvahy rôznorodosť sveta, kultúrne rozdiely, či vlastné stereotypy a predstavy o svete.

Ďalšie benefity predmetu

Absolventky a absolventi kurzu automaticky získavajú príležitosť vycestovať na zahraničné novinárske cesty do viac či menej vzdialených krajín. Zatiaľ sme takto navštívili Keňu, Maroko, Španielsko, Poľsko, Ghanu, Grécko, Senegal, Bosnu a ďalšie. Počas ciest v teréne študenti vytvorili množstvo novinárskych výstupov, napr. Ghana, Grécko, Maroko, Španielsko.

Možnosť vycestovať na novinársku cestu je integrálnou súčasťou predmetu. V prípade, že absolventi nebudú môcť vycestovať v období po ukončení kurzu, táto možnosť im zostane aj do budúcna.

Súčasťou predmetu sú aj webináre so zaujímavý zahraničnými odborníkmi z oblasti žurnalistiky – v minulosti to boli napríklad Belinda Goldsmith (šéfredaktorka v Thomson-Reuters Foundation), Tom Law (Ethical Journalism Network), Tina Rosenberg (Solutions Journalism Network, nositeľka Pulitzerovej ceny) a ďalší.

Syllabus predmetu (v procese preklápania do online verzie)

Ako sa prihlásiť?

Na kurz sa môžete prihlásiť dvoma spôsobmi:

  1. Ak ste študenti Filozofickej fakulty UK, resp. inej fakulty UK, môžete si ho zapísať cez AIS. Následne dostanete prístupy do kurzu.
  2. Ak ste študenti odinakiaľ, resp. ak ste neštudenti, kontaktujte nás prosím na adrese svetmedziriadkami@clovekvohrozeni.sk

image

Predmet realizujeme vďaka finančnej podpore Európskej únie, SlovakAid a Medzinárodného vyšehradského fondu v rámci spolupráce mediálnej iniciatívy Svet medzi riadkami, neziskovej organizácie Človek v ohrození a Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.