CIELE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

Čo sú Ciele udržateľného rozvoja?

Nová agenda platná pre roky 2015 – 2030, známa aj ako Agenda 2030, stanovuje komplexné ciele pre všetky krajiny vo svete. Predchádzajúca dekáda ukázala, že globálne rozvojové ciele prepojené s potravinovou bezpečnosťou, znižovaním chudoby, vzdelávaním, zdravím a mierom, je možné dosiahnuť len podporením dobrého spravovania spoločnosti. Ciele udržateľného
rozvoja sa zameriavajú na kvalitu, nielen kvantitu dosiahnutých indikátorov, a na komplexný, nie čiastkový prístup pri ich dosahovaní. Hlavnou myšlienkou udržateľného rozvoja je počas
nasledujúcich pätnástich rokov transformovať svet pomocou sedemnástich hlavných cieľov a ich stošesťdesiatich deviatich úloh (podcieľov).

 

Táto agenda je akčným plánom pre ľudí, planétu a prosperitu. Snaží sa tiež dosiahnuť, aby ľudia žili v mieri a slobode. Sme si vedomí, že odstránenie chudoby vo všetkých jej formách a rozmeroch, vrátane extrémnej chudoby, je najväčšia globálna výzva a nevyhnutná podmienka pre udržateľný rozvoj. Nové ciele nadväzujú na dosiahnuté Miléniové rozvojové ciele a chcú
dokončiť to, čo tieto nedosiahli. Chcú zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv pre všetkých a dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť postavenie žien a dievčat. Sú vzájomne integrované a neoddeliteľné a vyvažujú tri dimenzie udržateľného rozvoja: ekonomickú, sociálnu a environmentálnu.

 

 

 

Autor: Lukáš Zajac a kol. Ľubica Voľanská, Magdaléna Vaculčiaková, Peter Ivanič
OZ Človek v ohrození 2016