Dve tváre jedného sveta

Dve tváre jedného sveta Príručka UNICEF  určená pre: pedagógov I. stupňa základných škôl (1. -4. ročník) Autor textov: PhDr. Albín Škoviera, PhD. s využitím holandského materiálu vydaného UNICEF School in a box. Kľúčové slová: škola, dochádzka, škola v krabici, vzdelávanie detí, práva dieťaťa.

Publikácia je rozdelená na osem častí.

  • Prvá časť “Škola u nás a tam” oboznamuje žiakov s právom na vzdelávanie a zároveň približuje školu v Ugande.
  • Druhá časť sa v nadväznosti na prvú časť pýta „Prečo chodiť do školy?” Túto otázku si kladú deti tak na Slovensku, ako i v Ugande.
  • V tretej časti „Škola volá” sa deti dozvedia, aké problémy trápia deti v Afganistane.
  • V štvrtej časti „Učiť sa, to má budúcnosť” sa príručka venuje právu na vzdelanie pre všetky deti.
  • Piata časť „School in a box” ujasňuje predstavy o tom, kde sa nachádza Afganistan. Pomáha pochopiť skutočnosť, že v Afganistane sú deti, ktoré nechodia do školy a docieliť, aby deti boli schopné porovnávať svoju situáciu so situáciou detí v Afganistane.
  • V šiestej časti „Aj keď bez peňazí” sa deti dozvedia, aké sú súvislosti medzi chudobou a nedostatkom dobrého vzdelávania.
  • Siedma časť „Útek” pomáha naučiť sa orientovať sa na mape sveta, príp. na glóbuse, vedieť ukázať Afganistan. Upevniť si poznatky o tom, že v tejto krajine bola dlho občianska vojna. následky vojny sú dlhodobé a fungovanie krajiny sa obnovuje iba pomaly. Uvedomiť si, že práve pre deti je dôležité, aby pre ne bola škola bezpečným miestom.
  • Ôsma časť „Späť domov, do Afganistanu” Vytvoriť si jasný obraz o situácii detí v Afganistane, ktoré (popri škole) musia pomáhať zabezpečovať rodinný príjem. Pochopiť dôležitosť dobrého školstva a uvedomiť si význam základného vzdelania.

 

Autor textov: PhDr. Albín Škoviera, PhD. s využitím holandského materiálu vydaného UNICEF ”School in a box”
Bratislava: UNICEF Slovensko, máj 2009