GLOBÁLNA DIMENZIA V ŠKOLÁCH

Slovné spojenie „rozvojové vzdelávanie“ je na Slovensku pomerne nový pojem. Používa sa na všetkých úrovniach štúdia na označenie vzdelávacích aktivít, ktoré sa dotýkajú tém spojených s riešením globálnych a rozvojových otázok. V súčasnom globalizovanom svete sa čoraz viac dostávajú do popredia témy, ktoré súvisia so stretom kultúr, rozvojom, vzájomnou prepojenosťou všetkých krajín v ekonomickej, spoločenskej, politickej, kultúrnej, ale aj environmentálnej oblasti. Mnohé dôležité globálne otázky sa na vyučovaní nepreberajú, alebo sa im nevenuje dostatočná pozornosť.

 

 

 

Čo nájdete v príručke:

Ppríručka je použiteľná pri implementácii globálnych tém do vyučovania. Súčasne môže byť základným zdrojom informácií o aktuálnych globálnych rozvojových témach. Aby sa táto príručka stala naozaj dobrým pomocníkom, je podľa našej mienky potrebná istá teoretická príprava. Informáciám, prípadovým štúdiám, odkazom a prepojeniu so slovenskými osnovami takých tém ako Chudoba a vzťahy medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami, Globalizácia a jej vplyvy, Multikulturalizmus – jednota v rozmanitosti, Klimatické zmeny sa venujeme v prvej časti príručky. Ku každej téme nájdete námety na rôzne aktivity vhodné počas vyučovacích hodín, ktoré podporujú interaktivitu žiakov. Na niektoré aktivity nadväzujú pracovné listy určené žiakom a žiačkam, ktoré môžete skopírovať a použiť priamo na vyučovacej hodine.

 

 

Vedúca autorského kolektívu: Mgr. Ivana Raslavská
Za finančnej podpory slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci Slovak Aid
vydala OZ Človek v ohrozeníí 2007