Ciele k lepšej planéte

Ktoré sú najvážnejšie problémy dnešného sveta? Ako by mal vyzerať ideálny svet v blízkej budúcnosti? Čo by sme mali zmeniť, aby sme sa k takémuto ideálnemu svetu priblížili? Ako by sme zadefinovali ciele, ktoré by k takejto zmene mali viesť? A ako presvedčiť lídrov všetkých krajín, aby sa pod takýto dokument nielen podpísali, ale ho i napĺňali?

V roku 2015 sa k tomu medzinárodné spoločnestvo podujalo. 193 svetových lídrov sa spoločne dohodlo na 17 globálnych cieľoch – Cieľoch udržateľného rozvoja. Tie majú v nasledovných pätnástich rokoch dosiahnúť tri zásadné veci: zastaviť extrémnu chudobu, zvrátiť nerovnosť a nespravodlivosť a zvrátiť negatívny trend klimatickej zmeny. Výsledkom je 17 Cieľov udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals), ktoré majú byť splnené medzi rokmi 2016 a 2030. Stali sa cestovným plánom pre lepší svet:

Cieľ č. 1 – Žiadna chudoba – Ukončiť chudobu všade a vo všetkých jej formách

Asi každý siedmy človek vo svete dnes žije v extrémnej chudobe, Zvrátiť to, by bola najväčšia globálna výzva našej generácie. Hoci počet ľudí žijúcich v chudobe sa za ostatných 25 rokov podarilo znížiť na menej ako polovicu, mnohí stále nemajú možnosť naplniť svoje základné životné potreby.
Rýchly ekonomický rast v niektorých ázijských, juhoamerických ale aj afrických krajinách pomohol v ostatných dekádach miliónom ľudí vymaniť sa z chudoby, ale pokrok nebol rovnomerný. Ženy sú chudobou ohrozené oveľa viac ako muži, keďže majú sťažený prístup k práci, vzdelaniu a majetku.

Cieľ č. 2 – Žiadny hlad – Ukončiť hlad, dosiahnuť potravinovú bezpečnosť a lepšiu výživu a podporovať trvalo udržateľné poľnohospodárstvo

Ak neviete, kde zabezpečíte jedlo pre seba a svojich blízkych, je ťažké myslieť na čokoľvek iné. Viac ako 700 miliónov ľudí to zažíva každý deň, napriek tomu, že vo svete je dostatok jedla pre všetkých. Dobrou správou je, že vďaka rýchlemu ekonomickému rozvoju a rastúcej poľnohospodárskej produktivite je to len polovica z toho, čo pred 20 rokmi. Cieľom SDGs je zastaviť akúkoľvek formu hladu do roku 2030, predovšetkým u detí a iných najohrozenejších skupín.

Cieľ č. 3 – Kvalita zdravia a života – Zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých a v každom veku 

The mHealth Program

Svet urobil v medicíne neuveritený pokrok – ľudia žijú dlhší a zdravší život ako kedykoľvek predtým. Jedným z dôvodov je kvalitnejšia a všobecne dostupnejšia zdravotná starostlivosť. Ale choroby, ktorým sa dá pomerne jednoducho predchádzať, ako sú malária, tuberkulóza a HIV/AIDS, stoja každý rok život miliónov ľudí. Nedávna epidémia eboly v Západnej Afrike ukázala, aký slabý je v skutočnosti systém zdravotníctva v mnohých krajinách a aká krehká je globálna zdravotná bezpečnosť. Mnohé bežné choroby zasahujú najbiednejších, ktorí žijú menej zdravý a výrazne kratší život ako ľudia s vyšším príjmom v bohatých krajinách. Choroby sú najčastejšou príčinou ďalšieho prepadu životnej úrovne chudobných ľudí.

Cieľ č. 4 – Kvalitné vzdelanie – Zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých

Dobré vzdelanie dáva ľuďom šancu vybudovať život podľa svojich predstáv. Pre deti, ktoré sa narodili v chudobe predstavuje vzdelanie nevyhnutnú únikovú cestu z nej. Veľká väčšina detí už dnes môže navštevovať školu – výrazne sa zvýšila miera gramotnosti aj podiel dievčat v školách. Vojenské konflikty a chudoba sú vážnymi prekážkami k tomu, aby mohlo každé dieťa navštevovať školu. Najohrozenejšími sú v tomto smere chudobní ľudia z vidieckych oblastí rozvojových krajín. Všetky deti, bez ohľadu na ich pôvod, ekonomický status či pohlavie musia mať možnosť vzdelávať sa v inkluzívnych a kvalitných školách. To je výzva nielen pre tzv, rozvojové krajiny ale aj pre Slovensko.

Cieľ č. 5 – Rodová rovnosť – Dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť postavenie všetkých žien a dievčat

Tento cieľ je o dievčatách, ktorým je upieraný prístup k vzdelaniu, alebo sú nútené do sobášov. Ale tiež o matkách, ktoré pri pôrode riskujú svoj život, či o farmárkach, ktorým je upierané vlastníctvo pôdy. Je jedno, akým spôsobom sa na vec pozeráme z pohľadu sociálnych vecí, ekonomiky alebo práva – väčšina dievčat a žien nemá rovnaké možnosti ako muži. Zastavenie všetkých foriem diskriminácie voči dievčatám a ženám je nielen základným ľudským právom ale má tiež multiplikačný efekt v iných oblastiach rozvoja.

Cieľ č. 6 – Čistá voda a hygiena – Zabezpečiť dostupnosť a trvalo udržateľný manažment vody a sanitárnych opatrení pre všetkých

Až 40 % ľudí vo svete nemá prístup k nezávadnej pitnej vode. Dosiahnutie tohto cieľa je úzko prepojené s ochranou životného prostredia – ekosystémov, ako sú hory, rieky a mokrade, a na globálnej úrovni je podmienené zmiernením klimatickej zmeny. S vodou súvisí adekvátna hygiena, ktorá pre milióny ľudí nie je samozrejmosťou a zhoršuje kvalitu a znižuje dĺžku ich životov. Súvisí s ňou zdravie ľudí, ekonomika a poľnohospodárstvo a mnohé ďalšie aspekty života. Stačí si predstaviť, ako by vyzeral náš život bez prístupu k čistej vode. Napriek tomu má dnes viac ľudí prístup k mobilnému telefónu ako k hygienickému záchodu.

Cieľ č.7 – Dostupná a čistá energia – zabezpečiť všetkým prístup k cenovo dostupným, spoľahlivým, udržateľným a moderným zdrojom energie

Spolu s pokračujúcim globálnym rozvojom a rastom obyvateľstva rastie rýchlo i dopyt po energii. Napriek tomu, ani dnes nemá doma viac ako miliarda ľudí elektrickú zástrčku. Znamená to, že nemôžu večer študovať, pracovať alebo si nabiť svoj mobilný telefón. Do roku 2030 by mal mať podľa Cieľov udržateľného rozvoja prístup k dostupnej a udržateľnej elektrickej energii každý človek na Zemi. To si vyžiada dobudovanie infraštruktúry a prestavbu technológii, a to nielen v chudobných krajinách. Globálna ekonomika založená na fosílnych palivách a raste emisií skleníkových plynov spôsobuje drastické zmeny v našom klimatickom systéme. Dôsledkom sú viditeľné zmeny na každom kontitnente a nezvratné zmeny na našu planétu.

Cieľ č. 8 – Dôstojná práca a ekonomický rast – Podporovať trvalý, inkluzívny a trvalo udržateľný ekonomický rast, plnú a produktívnu zamestnanosť a riadnu prácu pre všetkých

Dobrá práca a stabilný príjem dáva ľuďom dôstojnosť, nádej a podmienky na lepší život. Pre mnohých, obzvlášť mladých ľudí, nie je dnes dobrá práca realitou. Podiel nezamestnaných mladých ľudí je trojnásobne vyšší ako u ostatných vekových skupín. Dobrou správou je, že počet pracujúcich ľudí žijúcich v extrémnej chudobe dlhodobo klesá, a to napriek ekonomickej kríze v rokoch 2008-2009.

Cieľ č. 9 – Priemysel, inovácie a infraštruktúra – Vybudovať pevnú infraštruktúru, podporovať inkluzívnu a trvalo udržateľnú industrializáciu a posilniť inovácie

Infraštruktúra je jeden z najdôležitejších faktorov vplývajúcich na ekonomický rast – podmieňuje rozvoj priemyslu, poľnohospodárstva a služieb. Investície do vody, hygieny, energie, dopravy a bývania zvyšujú kvalitu života a znižujú chudobu. Infraštruktúra pomáha ľahšie, rýchlejšie a lacnejšie prepravovať tovar, spájať ľudí a rozširovať svetový obchod. Je to investícia, ktorá je dobrá (takmer) pre všetkých. Väčšina ľudí je dnes viac alebo menej mobilná. Asi polovica dospelých ľudí vo svete má smartfón a prostredníctvom internetu maju i tí najchudobnejší prístup k podobnému neobmedzenému množstvu informácii, ako ľudia v bohatých krajinách. Druhá polovica, z ktorých 90 percent žije v rozvojových krajín, však túto možnosť nemá a tým je znevýhodnená vo vzdelávaní, komunikácii i biznise. Nové technológie predstavujú ďalší potenciál pre ekonomický rozvoj, ale i ochranu životného prostredia.

Cieľ č. 10 – Zníženie nerovností – znížiť rozdiely v rámci a medzi krajinami 

Rocinha Favela
Pokračujúca ekonomická nerovnosť je globálny problém, ktorý si vyžaduje globálne riešenia. To znamená zlepšenie systému regulácii, monitorovanie finančných trhov, zvýšenie objemu rozvojovej spolupráce a priamych zahraničných investícii do regiónov, kde je potreba najväčšia. Podpora migrácie a mobility ľudí takisto pomáha znížiť zmiernenie rozdielov medzi bohatými a chudobnými.

Cieľ č. 11 – Udržateľné mestá a komunity – Premeniť mestá a ľudské obydlia na inkluzívne, bezpečné, odolné a trvalo udržateľné

Viac ako polovica zo všetkých ľudí dnes žije v mestách. Kým v roku 1950 to bolo len 30 %, v roku 2050 to už budú dve tretiny svetového obyvateľstva. Znamená to, že v mestách bude žiť o dve a pol miliardy viac ľudí, ako je tomu dnes. S najväčšími výzvami na zlepšenie života ľudí v mestách sa budú musieť vysporiadať v krajinách s nižším stupňom rozvoja, kde je rast miery urbanizácie najrýchlejší. Veľkú väčšinu tohto rastu zaznamená Afrika a Ázia. Vzniká čoraz viac tzv. megamiest s počtom viac ako 10 miliónov obyvateľov. V roku 1990 ich bolo 10, o 24 rokov neskôr už 28. Najchudobnejší ľudia vo veľkomestách žijú v slumoch, kde sú životné podmienky veľmi ťažké. Mestá budú čoraz väčšie a rušnejšie – podporou bezpečného a dostupného bývania, investíciami do infraštruktúry, podporou pre najchudobnejších, budovaním zelených verejných priestorov a podporou urbánneho plánovania a manažmentu z nich môžeme spraviť bezpečnejšie, zdravšie a šťastnejšie miesta na život.

Cieľ č. 12 – Zodpovedná spotreba a výroba – Zabezpečiť trvalo udržateľnú spotrebu a výrobné schémy

Do roku 2050 má počet obyvateľov na Zemi presiahnuť 9,7 miliárd. Polovica tohto rastu bude pripadať na Afriku. Rast obyvateľstva, jeho možnosti a požiadavky na spotrebu budú znamenať obrovskú výzvu pre životné prostredie, poľnohospodárstvo a pre sociálne a ekonomické aspekty našej planéty.Aby sme uchovali aspoň doterajšiu kvalitu životného prostredia na našej planéte, aj my, spotrebitelia musíme znížiť našu ekologickú stopu a správať sa voči životnému prostrediu zodpovednejšie.

Cieľ č. 13 – Ochrana klímy – Podniknúť bezodkladné opatrenia na boj proti klimatickým zmenám a ich dôsledkom

2015 - najteplejší rok od začiatku meraní (1880), farba znázorňuje teplotné anomálie

Mapa sveta zobrazujúca trendy v zmene teploty povrchu (°F za dekádu) medzi rokmi 1950 a 2014. Zdroj: NASA GISS.
Existuje vedecký konsenzus, že klimatická zmena je realitou, a jej hlavnou príčinou sú aktivity človeka. Vplyvom rastúcej globálnej teploty stúpa hladina svetového oceána, čoraz častejšie sú extrémne výkyvy počasia a rastie globálna teplota. Týmito dôsledkami sú čoraz viac ovplyvňené životy ľudí na Zemi – neexistuje krajina, ktorá by nepociťovala dôsledky klimatickej zmeny. Dynamiku a rozsah budúcich sociálnych a environmentálnych dôsledkov možno dnes len ťažko predpovedať. Zostáva otázkou, či sa napriek prijatým opatreniam podarí zvrátiť tento negatívny trend a naplniť ciele Klimatickej konferencie z Paríža v roku 2015. Určite si to však bude vyžadovať urgentné a spoločné úsilie.

Cieľ č. 14 – Život pod vodou – Zachovať a trvalo udržateľne využívať oceány, moria a zdroje mora na trvalo udržateľný rozvoj

Živobytie miliónov ľudí zavisí od bohatstva morí a oceánov – od ich teploty, chemického zloženia, morských a oceánických prúdov a života v nich. Ešte viac ľudí je závislých na potravinách a zdrojoch, ktoré z morí a oceánov pochádzajú. Nadmerný rybolov, klimatická zmena a znečistenie vôd nesmie spôsobiť nezvratné zmeny v moriach a oceánoch. Aby sme tieto negatívne trendy zvrátili, musíme zmeniť oboje – to, čo do morí dávame, i to, čo z nich berieme. Ak zabezpečíme udržateľnosť rybolovu a zastavíme znečistenie vôd, moria budú aj naďalej poskytovať dostatok potravín a kvalitné podmienky pre život aj rekreáciu.

Cieľ č. 15 – Život na pevnine – Chrániť, obnovovať a podporovať trvalo udržateľné využívanie pozemných ekosystémov, trvalo udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti premene krajiny na púšť a zastaviť spätnú degradáciu krajiny a stratu biodiverzity

Lesy pokrývajú takmer tretinu zemského povrchu a sú domovom miliónov druhov rastlín a živočíchov. Sú tiež zdrojom čistého vzduchu a vody a sú nevyhnutné na boj proti klimatickej zmene. S rastúcim počtom ľudí na našej planéte a rastom ich požiadaviek potrebujeme násť rovnováhu medzi naplnením potrieb ľudstva a ochranou životného prostredia. Musíme zachovať pôvodné ekosystémy, zastaviť odlesňovanie, rozpínanie púští, zvrátiť dôsledky sucha, či vymieranie rastlinných a živočíšnych druhov.

Cieľ č. 16 – Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie – Podporovať mierovú inkluzívnu spoločnosť v prospech trvalo udržateľného rozvoja. Poskytnúť prístup k spravodlivosti pre všetkých a budovať efektívne, transparentné a inkluzívne inštitúcie na všetkých úrovniach

Je jedno, koľko iných globálnych cieľov sa nám podarí naplniť, bez mieru a spravodlivosti nič ostatné nemá zmysel. Spolu s demokraciou a dobrým riadením krajiny by sa mali stať cieľom a štandardom každej spoločnosti na svete. Všetci ľudia by mali mať právo rozhodovať o dianí vo svojej komunite, aby mohli budovať lepšiu spoločnosť na lokálnej i globálnej úrovni.

Cieľ č. 17 – Partnerstvá za ciele – Posilniť prostriedky implementácie a revitalizácie globálneho partnerstva pre trvalo udržateľný rozvoj

Zníženie extrémnej chudoby – v ostatných 15 rokoch na polovicu – sa do značnej miery podarilo vďaka tomu, že chudobné ekonomiky zvýšili svoj ekonomický rast, ale aj preto, že bohaté krajiny zvýšili a zefektívnili rozvojovú spoluprácu (pomoc). Svet je dnes vzájomne prepojenejší ako nikdy predtým. Zlepšenie prístupu k technológiam a informáciam je dôležitý spôsob zdieľania najlepších nápadov a podpory inovácii. Zníženie zahraničného dlhu a rast investícii v rozvojových krajín výrazne pomôže zabezpečiť ich rast a rozvoj. Úspešná rozvojová stratégia predpokladá spoluprácu medzi vládami, súkromným a občianskym sektorom.

Mnoho kritikov označuje tieto ciele za príliš ambiciózne a aj bežnému človeku je zrejmé, že nie všetky budú dosiahnuté. Je aj na nás, či sa k nim aspoň priblížime. Lepší a udržateľný svet je v záujme každého človeka na tejto planéte. 

autor: LZ