Akademické východiská GV

Globálne vzdelávanie vzniklo ako reakcia na fenomén globalizácie a potrebu

informovania verejnosti o prepojenosti sveta. Snaží sa o priblíženie problematiky

zložitých vzťahov prepojenosti spoločností, krajín, kultúr, histórie a ekonomík

dnešného globalizovaného sveta.

 

Ako uvádza Kosová (2013), v podmienkach globalizovanej spoločnosti a ohrozenosti hodnotového ľudského bytia je nevyhnutné

neustále sa usilovať o výchovu autentickej osobnosti, ktorá si je vedomá vlastných

alternatív, schopností, ale aj zlyhaní, svojich ideálov, ale aj potrieb iných a sveta, ktorá

je schopná slobodne, ale pritom zodpovedne a mravne riadiť vlastný život, ktorá je

zaujatá individuálnymi plánmi a súčasne angažovaná pre zlepšenie života

v spoločnosti, svete. Inými slovami povedané, ak chceme pretvoriť spoločnosť (svet),

nemôžeme začať premenou sveta. Je potrebné zmeniť individualitu – samého seba.

Vzdelávanie zohráva významnú úlohu pri tejto zmene. Práve globálne vzdelávanie

zdôrazňuje globálny kontext v učení sa, prostredníctvom ktorého dochádza

k zvyšovaniu povedomia o globálnych témach, ktoré sa týkajú každého jednotlivca,

skupiny, komunity, spoločnosti, sveta. Poskytuje okrem nadobúdania vedomostí aj

priestor na zmenu postojov samotných jednotlivcov a posilňuje uvedomenie si seba

samého a vlastného poslania v spoločnosti a vo svete.

 

V dokumentoch, publikáciách a štúdiách sa môžeme stretnúť s rozličnými pojmami

a termínmi používanými pri začleňovaní globálnych súvislostí do vzdelávania,

napríklad globálne vzdelávanie, rozvojové vzdelávanie, globálne rozvojové

vzdelávanie, globálna výchova, humanitárne vzdelávanie, vzdelávanie pre trvalo

udržateľný rozvoj a inými. Ako konštatujú Jančovič a Penfold (2017), názvoslovie

používané v oblasti globálneho vzdelávania zodpovedá rozdielnosti nazerania na túto

problematiku. Jednotlivé terény sa sčasti navzájom prekrývajú, ale zároveň majú aj

odlišný význam. Anglosaská literatúra často používa pojmy: globálne vzdelávanie

a rozvojové vzdelávanie ako synonymá (global education, development education).

Nemecká odborná literatúra nerozlišuje medzi týmito dvoma pojmami, používa

rovnako globálne vzdelávanie a rozvojové vzdelávanie (Globales Lernen,

Entwicklungspolitische Bildungsarbeit). V Českej republike sa spojili tieto dva

termíny do jedného a najčastejšie sa používa slovné spojenie globálne rozvojové

vzdelávanie. Na Slovensku je tiež zaužívaný termín globálne rozvojové vzdelávanie, aj

keď odborníci v rezorte školstva používajú častejšie termín globálne vzdelávanie

a odborníci z oblasti rozvojových politík pre rozvojové krajiny skôr inklinujú

k termínu rozvojové vzdelávanie. Okrem toho sa uvažuje o vzdelávaní s globálnou

dimenziou, humanitárnom vzdelávaní a pod. V tomto kontexte sa vo Veľkej Británii

hovorí o globálnej dimenzii, v Austrálii o globálnych perspektívach a Rakúsko

presadzuje globálnu dimenziu o vzdelávaní (Kahátová a kol., 2010; Svitáčová, 2013).

 

 

Krause (2011) identifikoval štyri rôzne čiastkové koncepcie globálneho vzdelávania:

 

 

1. Rozvojové vzdelávanie (angl. Development Education) je termín používaný

mnohými aktérmi, napríklad Európskou komisiou a CONCORDom. Pomenovanie

má korene v komunite rozvojových aktérov, zameriava sa na vzťahy medzi

globálnym Severom a Juhom, a usiluje sa o zlepšenie životnej situácie ľudí

v krajinách globálneho Juhu. Podľa definície organizácie The Development

Education Forum of CONCORD, ktorá združuje rôzne platformy mimovládnych

organizácií z 33 krajín Európy, rozvojové vzdelávanie je aktívny proces učenia sa

založený na solidarite, rovnosti, inklúzii a spolupráci. Umožňuje posun od

základnej informovanosti o medzinárodných rozvojových prioritách cez

porozumenie príčin a dôsledkov globálnych problémov až po osobnú

angažovanosť a zodpovedné konanie. Posilňuje účasť všetkých občanov v boji

proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Snaží sa ovplyvňovať smerovanie na

národnej aj medzinárodnej úrovni tak, aby bolo spravodlivejšie a sociálnejšie,

s rešpektovaním životného prostredia, ľudských práv a trvalo udržateľného

rozvoja.

 

2. Termín globálne vzdelávanie (angl. Global Education) sa stal populárnym najmä

v ostatnom desaťročí. Používa ho napr. North-South Centre pri Rade Európy,

Global Education Network Europe (GENE), Global Education Network (GLEN)

a mnohé ďalšie organizácie, inštitúcie a autori. Názov globálne vzdelávanie

upozorňuje na kontext globalizácie a zvyšujúcej sa vzájomnej previazanosti

a závislosti v dnešnom stále komplexnejšom svete. Definícia vytvorená v rámci

North South Centre Council of Europe (NSC) hovorí o viacerých dimenziách, ktoré

pod globálne vzdelávanie patria: „Globálne vzdelávanie je vzdelávanie, ktoré

otvára myseľ a oči ľudí voči komplexnejšej realite sveta a prebúdza potrebu

prispieť k väčšej spravodlivosti, rovnosti a ľudským právam pre všetkých.

Globálne vzdelávanie zahŕňa rozvojové vzdelávanie, vzdelávanie o ľudských

právach, o udržateľnom rozvoji, o mieri a prevencii konfliktov, interkulturálne

a multikulturálne vzdelávanie, smerujúce ku globálnym dimenziám vzdelávania

k občianstvu.“

 

3. Tretí používaný termín je vzdelávanie pre udržateľný rozvoj (angl. Education for

Sustainable Development). Názov podporilo aj UNESCO v rámci Dekády OSN pre

vzdelávanie pre udržateľný rozvoj v rokoch 2005 – 2015. Vzdelávanie pre

udržateľný rozvoj sa zaoberá z veľkej časti rovnakými témami a podobnými

metodickými prístupmi ako rozvojové alebo globálne vzdelávanie. Jeho zameranie

je však o niečo viac smerované na environmentálne vzdelávanie a koncept

častejšie podporujú aktéri z oblasti životného prostredia (napr. ministerstvo

životného prostredia). (Krause, 2011).

 

4. Vzdelávanie ku globálnemu občianstvu (angl. Global Citizenship

Education/Education for Global Citizenship), ako štvrtý termín, bolo v začiatkoch

populárne hlavne vo Veľkej Británii, ale stále viac sa rozširuje aj do iných krajín.

Vzdelávanie ku globálnemu občianstvu si kladie za cieľ posilniť schopnosť

študentov prevziať aktívnu úlohu pri riešení globálnych výziev a podporovať ich

v tom, aby sa stali proaktívnymi prispievateľmi do mierovejšieho,

tolerantnejšieho, inkluzívnejšieho a bezpečnejšieho sveta. V ostatných rokoch sa

na európskej úrovni častejšie presadzuje termín vzdelávanie ku globálnemu

občianstvu. Vychádza zo skôr popísaných vzdelávacích konceptov (zahŕňajúc aj

ľudskoprávne vzdelávanie, angl. Human Rights Education), ktoré sa počas

posledných desaťročí rozvinuli v krajinách západnej Európy.

Turek (2008) z didaktického hľadiska definuje globálnu výchovu, nie globálne

vzdelávanie. Ako uvádza, globálna výchova je veľmi mladou koncepciou vyučovacieho

procesu, jej teoretické základy postavili D. E. Pike a G. Selby koncom osemdesiatych

rokov 20. storočia. V roku 1992 založili na Pedagogickej fakulte Torontskej univerzity

Medzinárodný ústav pre globálnu výchovu (IIGE), pričom jeho hlavnou úlohou je

rozvoj globálnej výchovy v medzinárodnom meradle pomocou kurzov, tvorby

učebných osnov, výskumu a podpory spolupráce. Zaťková (2013, s. 16) v tejto

súvislosti uvádza: „V našom ponímaní chápeme globálnu výchovu ako zastrešujúci

pojem vo význame edukácie v najširšom zmysle, spájajúci výchovu aj vzdelávanie,

predstavujúci komplexný prístup vo vzdelávaní, modernú pedagogickú koncepciu,

ktorá vychádza z určitých teoretických východísk, a dotýka sa všetkých prvkov

výchovno-vzdelávacieho procesu. Globálna výchova je filozofický rámec a praktický

spôsob výchovy pre demokratickú a trvalo udržateľnú budúcnosť.“

Ako uvádza Suchožová (2013), využívajúc alternatívne a moderné nástroje

vzdelávania a výchovy zamerané na rozvoj a podporu kritického myslenia rôznych

cieľových skupín, sa globálne vzdelávanie stáva zastrešujúcim konceptom so širokým

obsahom. Globálne vzdelávanie pracuje s ôsmimi základnými konceptmi, ktoré sa

navzájom prelínajú: globálne občianstvo, globálna previazanosť, sociálna

spravodlivosť, riešenie konfliktov, kultúrna rozmanitosť, hodnoty a postoje, ľudské

práva a trvalo udržateľný rozvoj. V tejto publikácii budeme používať termín globálne

vzdelávanie.

 

Pri globálnom vzdelávaní nešlo zo začiatku o celistvý prúd, ale skôr o paralelné

reakcie pedagógov, akademikov, aktivistov i politikov v najrôznejších krajinách, ktorí

si začali uvedomovať potrebu reformovať vzdelávací systém, keďže doterajšia

povinná výučba nepripravovala (a dovolíme si poznamenať, že, žiaľ, ani dnes

nepripravuje dostatočne) jednotlivcov na život v súčasnom dynamicky sa meniacom

svete. (Sobotová, 2012)