8 Goals 4 Future – 8 Schools 4 Change Manuál Step by Step Manuál Step by Step

Projektové vyučovanie si kladie za cieľ kvalitnejšie vzdelanie, v rámci ktorého je rovnomerne zastúpený rozvoj vedomostí, zručností a postojov. Schopnosť naučiť deti použiť osvojené vedomosti a zručnosti v skutočnom živote by malo byť pre učiteľa najvyššou prioritou. Projektové vyučovanie patrí medzi vzdelávacie metódy, ktoré podporujú u žiakov komplexné riešenie problémov. Podporuje individuálnu aktivitu, rozvíja tvorivosť, vzájomnú komunikáciu a spoluprácu, samostatnosť, kritické myslenie, schopnosť učiť sa, hľadať a analyzovať nové poznatky, riešiť konflikty, prezentovať výsledky, zodpovednosť a schopnosť riešiť problémy z viacerých oblastí. Pri projektovom vyučovaní žiaci nepreberajú hotové poznatky od pedagóga alebo z literatúry. Naopak, sami ich objavujú. Takýmto spôsobom objavujú aj svoje možnosti, schopnosti, vzájomné prepojenia jednotlivých tém, javov a predmetov, preto je pre žiakov i pedagógov hrou, zážitkom a výzvou.

 

 

zostavili: Mgr. Lukáš Zajac, Mgr. Zuzana Nemčeková, Mgr. Zdenka Konečná, PhD
OZ Človek v ohrození, Bratislava 2008