Strom života rozvíja ľudský potenciál

Strom života je organizácia, ktorá prináša príklady dobrej praxe environmentálnej výchovy pre školy, kluby a záujmové združenia. Snaží sa vytvoriť svet, v ktorom bude radosť žiť.

Občianske združenie Strom života je environmentálna nezisková organizácia. Vytvára priestor na zmysluplnú sebarealizáciu v oblasti, v ktorej možno slobodne a tvorivo pracovať v prospech prírodných a kultúrnych hodnôt. Strom života pomáha v ľuďoch prebudiť skryté schopnosti a rozvinúť zručnosti potrebné na to, aby dokázali chrániť a zveľaďovať hodnoty a prostredie.

Ponuka programov je rozdelená na dve sekcie – environmentálnu výchovu na základných a stredných školách a na špecializované vzdelávanie pre vysokoškolskú mládež a širokú verejnosť.
Programy environmentálnej výchovy sú založené na systémových (holistických) základoch a zameriavajú sa na tému čistoty ovzdušia, na tému vodného a odpadového hospodárenia, biodiverzitu, na tému globálneho otepľovania a spotreby energie a na tému ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva. V programoch okrem zaujímavých informácii nájdete rôzne úlohy, ktoré v deťoch a mládeži prebudia skryté schopnosti a rozvinú zručnosti potrebné na to, aby dokázali chrániť a zveľaďovať hodnoty a prostredie, ktorého sú súčasťou. Všetky programy sa dajú využiť ako doplnok mnohých vyučovacích predmetov a počas roka sú spojené so súťažami a inými sprievodnými aktivitami.

Programy environmentálnej výchovy:

 1. Modré z neba
  Projekt je zameraný na zisťovanie znečistenia ovzdušia na celom Slovensku. Projekt je určený najmä pre deti na základných školách, zapojiť sa však môžu aj starší. Je rozdelený na tri časti: Kyslý dážď, Lišajníky a Ozón, v ktorých prebiehajú merania kyslosti zrážok, pozorovania lišajníkov ako bioindikátorov znečistenia ovzdušia a pestovania tabakových rastliniek ako “meracích” staníc prízemného ozónu.
 2. Živá voda
  Program Živá voda je určený najmä pre deti vo veku 10 až 14 rokov, zapojiť sa však môžu aj dospelí. Je rozdelený na päť častí, v ktorých účastníci sledujú vybranú rieku či jazierko a ich okolie, zisťujú kvalitu vody, hľadajú živočíchy a rastliny, ktoré tam žijú a učia sa rozpoznávať, ako ľudská činnosť vplýva na to, čo sa s vodnými plochami deje.
 3. Zakliata hora
  Akým spôsobom sa odpad zhodnocuje a zneškodňuje? Kde sa ukladá? Ako vplýva na prírodu a naše zdravie? Na tieto a ďalšie otázky, týkajúce sa odpadového hospodárstva, nájdete odpovede v predkladanom projekte. Súčasťou sú aj námety, ako aj vy môžete prispieť k zníženiu množstva vznikajúcich komunálnych odpadov
 4. Krajina pokladov
  Program je zameraný na problematiku ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva, na spoznávanie vlastnej regionálnej histórie ako aj významných lokalít regiónu. Program je rozdelený na dve projekty „Pamiatky okolo nás“ a Živá história“.

Ponúkané vzdelávacie programy sú dostupné len pre členov Stromu života. Členmi sa môžu stať kolektívy detí pod vedením pedagóga na základe vyplnenia prihlášky.
Aby bola prihláška Klubu schválená, je potrebné zaplatiť symbolický členský príspevok na príslušný rok (1,50 € za celý Klub ). Po uhradení členského príspevku získa pedagóg – Vedúci Klubu prístupové práva k našemu portálu, odkiaľ si všetky elektronické príručky, metodické listy, pracovné zošity a prezentácie môže stiahnuť.

Okrem programov environmentálnej výchovy sa Kluby Stromu života môžu zapájať do súťaží o vecné ceny, uchádzať sa svojim projektom o získanie dotácie až do výšky 500 €, využívať služby odborníkov na environmentálnu výchovu v rámci elektronickej poradne alebo si vymieňať poznatky a skúsenosti s inými vedúci Klubov.