Pomoc, potápame sa! Deti na hodinách geografie diskutujú (aj) o následkoch klimatickej zmeny 

Človek v ohrození predstavuje novú príručku globálneho vzdelávania v predmete geografia. Originálnym spôsobom deťom ukazuje, ako sú ich životy prepojené so životmi ľudí na druhej strane sveta. Pre učiteľov a učiteľky z celého Slovenska je k dispozícii 600 výtlačkov. Objednávať si ju môžu v tlačenej aj v elektronickej podobe na tomto odkaze. 

 

„V snahe pochopiť zložitosť tohto sveta sa prostredníctvom geografie dostávame ďalej ako len po čítanie máp. Geografia nám pomáha objavovať komplexnosť sveta, spoznávať príbehy jednotlivcov aj celých národov. Ukazuje nám dopady ľudského správania na prírodu, či už v lokálnom, alebo globálnom meradle. Otvára otázku, ako sa vysporiadať s problémami dneška s ohľadom na budúcnosť planéty,“ opisuje význam geografie jeden z autorov príručky Lukáš Vicen. Výnimočné na nej je práve to, že jej autormi sú učitelia a učiteľky priamo z praxe, ktorí najlepšie vedia posúdiť, čo im vo vzdelávaní chýba.  

 

Tri ukážkové aktivity z príručky  

Témy v príručke sú rôznorodé, spája ich ale jedno – snaha reagovať na nedostatočnú podporu učiteľov vo vzdelávaní. Ich veľkým benefitom je, že sú priamo prepojené s učivom geografie, vďaka čomu ich učitelia môžu bez väčších komplikácií  začleniť do svojich hodín:    

1. „Pomoc, potápame sa!” – Aké dopady má klimatická zmena na naše životy?  

Deti pomocou praktických úloh hľadajú riešenia, ktoré by pomohli potápajúcim sa ostrovným štátom. Ich zistenia prezentujú celej triede a spoločne diskutujú o tom, ako sa ich osobne klimatická zmena dotýka.  

 

2. „Cesta za vzdelaním” – Malo by mať každé dieťa na svete právo na vzdelanie?  

Deti sa oboznamujú s príbehmi detí z rôznych krajín (vrátane Slovenska), ktoré musia prekonávať na svojej ceste do školy náročné prekážky. Spoločne sa zamýšľajú nad svojou vlastnou cestou do školy a učia sa pritom pracovať s mierkou mapy.   

 

3. „Mestá budúcnosti” – Aké sú výhody a nevýhody mestského života?   

Žiaci v skupinách simulujú prácu metropolitného inštitútu a diskutujú o opatreniach, vďaka ktorým sa môže aj ich obec či mesto rozvíjať udržateľným spôsobom.  

 

Čo prináša do škôl globálne vzdelávanie?   

„Učitelia a učiteľky nám často hovoria, že pri aktivitách v príručke ich najviac prekvapujú reakcie ich žiakov. Často prichádza s kreatívnymi riešeniami zložitých otázok. Na hodinách veľmi oceňujú, ak sa o ich názory niekto zaujíma, dá im priestor sa zamyslieť a spolupracovať. Vytvárajú sa tak lepšie vzťahy medzi nimi, ale aj s ich vyučujúcimi,”  hovorí metodička globálneho vzdelávania Lenka Putalová.   

 

Globálne vzdelávanie navracia do vzdelávania hodnoty a umožňuje vidieť prepojenia medzi udalosťami vo svete a v našom bezprostrednom okolí. Reaguje tak na to, že dôsledky nášho správania sa dnes šíria extrémnou rýchlosťou a vplývajú na životy ľudí v iných krajinách.   

 

Prepája teóriu s praxou a deti vťahuje priamo do navrhovania reálnych riešení. Spoznávanie sveta cez vlastné životné situácie v nich prebúdza zvedavosť a snahu meniť veci vo svojim okolí. Namiesto memorovania štandardných tém z osnov si rozvíjajú svoje argumentačné, komunikačné zručnosti, kritické myslenie či tímovú spoluprácu. To sú zručnosti, v ktorých na základe medzinárodných testov naďalej zaostávame a v systéme nášho vzdelávania zostávajú podceňované. Deti sa tak učia nielen formovať vlastný názor ale zároveň byť empatickými voči názorom svojich spolužiakov.   

Príručka Globálne vzdelávanie v predmete geografia vznikla v rámci projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2. Finančne ju podporili Slovak Aid a Európska únia.