Slovníkové pojmy | Globálne vzdelávanie.sk

A

ACP - African-Caribbean-Pacific Countries

Skupina 77 štátov Afriky, Karibskej oblasti a Tichého oceánu, ktoré majú zvláštne vzťahy s EU na základe Dohody z Cotonou podpísanej 23. júna 2000.

ACS (fr. AEC) - Association of Caribbean States

Asociácia karibských štátov, ktorá pôsobí ako orgán pre poradenstvo, spoluprácu a spoločné aktivity v oblastiach obchodu, prepravy, udržateľnej turistiky a prírodných katastrof.

ADB - African Development Bank Group

Skupina afrických rozvojových bánk, založená v roku 1964, je regionálnou multilaterálnou rozvojovou bankou, ktorej cieľom je podpora ekonomického a sociálneho rozvoja členských krajín.

AIDS

AIDS (z ang. Acquired Immune Deficiency Syndrome) alebo syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti je infekčná choroba ľudí spôsobená vírusom HIV, ktorý napáda bunky imunitného systému, oslabuje ho a ľudské telo sa tak nedokáže brániť infekciám. HIV sa prenáša pri styku telesných tekutín obsahujúcich vírusové častice darcu (krv, spermie) s otvoreným krvným obehom alebo lymfotropným tkanivom príjemcu. K prenosu preto najčastejšie dochádza nechráneným pohlavným stykom a používaním spoločných injekčných striekačiek. Takmer vo všetkých prípadoch vedie nákaza vírusom HIV k prepuknutiu AIDS, ktorý následne končí smrťou. Napriek snahám množstva vedcov z celého sveta sa doteraz nepodarilo vyvinúť liek alebo účinnú vakcínu proti vírusu HIV.

AISI - African Information Society Initiative

Africká iniciatíva pre informačnú spoločnosť je program, ktorý pomáha budovať informačnú a komunikačnú infraštruktúru v Afrike. Je súčasťou Zvláštnej systémovej iniciatívy afrického programu OSN pre zapojenie informačných technológií do rozvoja (HITD/SIA).

Akčný plán

Dokument rozvoja mikroregiónu, ktorý nadväzuje na program a ktorý rozpracováva jednotlivé priority do každodennej činnosti. Obsahuje: postupné kroky (jednotlivé projekty); osobnú alebo inštitucionálnu zodpovednosť za realizáciu týchto krokov/projektov; časový harmonogram realizácie; metódy a postupy; finančné zabezpečenie jednotlivých krokov/projektov; monitoring a vyhodnocovanie.

ALA Countries - Asian and Latin American Countries

Krajiny Ázie a Latinskej Ameriky, s ktorými EU spolupracuje formou finančnej a technickej pomoci ako aj ekonomickej spolupráce.

ALFA - Academic Education Latin America

Projekt Akademické vzdelanie v Latinskej Amerike je programom spolupráce v oblasti vysokého školstva medzi EU a krajinami Latinskej Ameriky schválený 10. marca 1994.

ALURE

Program spolupráce medzi EU a krajinami Latinskej Ameriky v sektore energetiky, ktorý bol založený v roku 1995.

ANI - African Network Initiative

Iniciatíva Africká sieť je nástupcom African Regional Symposium on Telematics for Development (Africké regionálne sympózium o telematike - (tj. spojení telekomunikácií, informatiky a audiovizuálnych technológií) pre rozvoj), ktoré sa konalo v Addis Abebe v roku 1995. Bola vytvorená s cieľom zdieľať informácie a spoločne pracovať na projektoch, predovšetkým na projekte AISI.

APEC - Asia Pacific Economic Co-operation

Rada pre hospodársku spoluprácu Ázie a Tichomoria je organizácia založená v roku 1989 v reakcii na vzrastajúcu vzájomnú závislosť ázijských a tichomorských ekonomík. Jej cieľom je napomáhať ekonomickej dynamike a regionálnym iniciatívam v tejto oblasti.

ASAM - Asia-Europe Meeting

Ázijsko-európske stretnutie sprostredkováva neformálny dialóg a spoluprácu medzi štátmi EU, Európskou komisiou a desiatimi ázijskými štátmi.

Asimilácia

Asimilácia je jednou z foriem kultúrneho kontaktu. Je to proces, pri ktorom sú jedinci alebo skupiny odlišnej kultúrnej príslušnosti absorbované kultúrou dominantnej spoločnosti. V dôsledku asimilácie strácajú minoritné skupiny vlastné kultúrne znaky a osvojujú si iné. Asimilácia môže byť aj politickým programom, keď sa predstavitelia dominantných skupín (národov) jej prostredníctvom snažia podriadiť minoritné skupiny žijúce v spoločnom štátnom útvare.

Asimilacionizmus teda môžeme označiť za požiadavku na prispôsobenie kultúrnych vzorcov minoritných skupín vzorcom kultúry majoritnej. Táto snaha neuznáva diverzitu a sociokultúrnu rozmanitosť ako pozitívny spoločenský jav, stavia sa proti prejavom menšinových kultúr a je prostriedkom nedobrovoľnej asimilácie.

AU - African Union

Africká únia, pozri OAU - Organisation of African Unity (Organizácia africkej jednoty).

Naspäť hore

B

Biodiverzita

Pojem biodiverzita označuje rozmanitosť života na Zemi, zahrňujúca milióny druhov rastlín, živočíchov a mikroorganizmov v suchozemských, morských a iných vodných ekosystémoch a ekologických komplexoch. Jedná sa o rôznorodosť v rámci jednotlivého druhu, medzi druhmi i medzi ekosystémami. Biologická rozmanitosť sa teda posudzuje z troch hľadísk: z genetickej diverzity, druhovej diverzity a diverzity ekosystémov. Genetická diverzita predstavuje rozmanitosť organizmov, keďže jedince určitého druhu nie sú totožné. Druhová diverzita označuje rozmanitosť druhov, keďže každý živočíšny, či rastlinný druh je niečím špecifický. Diverzita ekosystémov je rozmanitosť jednotlivých ekosystémov teda životných prostredí.

Biologické zdroje

Biologické zdroje zahŕňajú genetické zdroje, organizmy alebo ich časti, populácie alebo akúkoľvek inú biologickú zložku ekosystémov so skutočným alebo potenciálnym využitím alebo hodnotou pre ľudstvo. Biologické zdroje teda využíva ľudská spoločnosť pri svojom rozvoji a zabezpečovaní potrieb.

V súčasnej dobe čoraz častejšie zaznamenávame požiadavky za trvalo udržateľné využívanie biologických zdrojov prostredníctvom efektívnych politických a hospodárskych opatrení, podporou vedeckého a technického vzdelávania, propagáciou a výchovou obyvateľstva k ochrane biodiverzity.

Brettonwoodské inštitúcie

Týmto pojmom sú označované medzinárodné finančné inštitúcie vytvorené na základe stretnutia politikov, ekonómov, delegátov a expertov zo Spojených štátov, Británie a ďalších 44 spojeneckých štátov v roku 1944 v meste Breton Woods v americkom štáte New Hampshire.

Účastníci spoločne vypracovali návrh budúceho finančného a menového usporiadania sveta a dohodli sa na vzniku Medzinárodného menového fondu (MMF), Svetovej banky (SB) a na vytvorení Všeobecnej dohody o clách a obchode (General Agreemenť on Tarrifs and Trade - GATT), predchodcovi WTO.

Naspäť hore

C

CARICOM - Caribbean Community and Common Market

Karibské spoločenstvo a spoločný trh je asociáciou štátov v Karibskej oblasti, ktoré bolo založené v roku 1973. Jej cieľom je ekonomická spolupráca v rámci spoločného trhu, koordinácia zahraničnej politiky členských štátov a poskytovanie spoločných služieb v oblastiach zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, komunikácie a priemyslových vzťahov.

CBTF - Capacity Building Task Force on Trade, Environment and Development

Spoločný program UNEP a UNCTAD slúži k budovaniu kapacít pre podporu ochrany životného prostredia a rozvoja v obchode.

CCA - United Nations Common Country Assassment

Spôsob jednotného hodnotenia rozvoja krajiny v kontextu národných rozvojových priorít.

CDE - Center for the Development of Enterprise

Centrum pre rozvoj podnikania je spoločná inštitúcia ACP a EÚ, financovaná EDF podľa novej Dohody z Cotonou (podpísanej 23. júna 2000), ktorá nadviazala spoluprácu medzi EU a 77 krajinami ACP. CDE tak rozšírila svoju podporu i na ďalšie oblasti služieb vrátane turistiky, telekomunikácií a dopravy.

CDI - Center for Development of Industry

Centrum pre rozvoj priemyslu bolo podľa novej dohody z Cotonou nahradené CDE, čím sa jeho podpora rozšírila na všetky sektory ekonomiky.

Celoživotné vzdelávanie

Celoživotné vzdelávanie je potrebné vnímať ako celoživotný uvedomelý proces učenia sa, čiže nadobúdania vedomostí, zručností, kompetencií. Zahŕňa vzdelávanie v predproduktívnom veku, ktorého základ tvorí vzdelávanie v školách a v školských zariadeniach, ktorými je možné získať stupeň vzdelania absolvovaním základnej, strednej alebo vysokej školy. Takýto typ vzdelania má poskytnúť mladým ľuďom nové zručnosti, ktoré sú potrebné v podmienkach spoločnosti založenej na vedomostiach.

Celoživotné vzdelávanie ďalej zahŕňa vzdelávanie v produktívnom veku, spravidla profesionálne odborné vzdelávanie včítane vzdelávania v nezamestnanosti a vzdelávanie v poproduktívnom veku života. Priepustnosť týchto relatívne samostatných subsystémov celoživotného vzdelávania umožňuje občanom začať a ukončiť vzdelávanie v každom veku života, voliť si druh a odbor štúdia a opätovne sa k štúdiu vrátiť.

CFC - Common Fund for Commodities

Spoločný fond pre komodity, založený v roku 1989, je medzivládnou finančnou inštitúciou podporujúcou sociálno-ekonomický rozvoj producentov rôznych komodít.

CFSP (fr. PESC) - Common Foreign Security Policy

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika je popri hospodárskej spolupráci ďalším pilierom EU. Vyžaduje spoluprácu členských štátov v otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky a spoluprácu v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí.

CG - Consultative Group

Poradenská skupina pravidelne zvoláva konferencie darcov, ktoré sa zaoberajú rozvojovými otázkami. Predstavitelia hlavných darcovských krajín (USA, EU, Japonska, Kanady a ďalších), multilaterálnych rozvojových bánk a MMF tu prijímajú záväzky ďalšej pomoci.

CGAP - Consultative Group to Assist the Poorest

Poradenská skupina pre pomoc najchudobnejším je konzorcium 27 bilaterálnych a multilaterálnych darcovských organizácií, ktorých cieľom je zlepšovať činnosti inštitúcií, ktoré poskytujú pôžičky pomocou mikrokreditov.

CIDA (fr. ACDI) - Canadian International Development Agency

Kanadská medzinárodná rozvojová agentúra financujúca rozvojové aktivity. Jej cieľom je znižovať svetovú chudobu a prispieť k bezpečnosti, spravodlivosti a prosperite na svete.

CIDSA - International Co-operation for Development and Solidarity

Medzinárodná spolupráca pre rozvoj a solidaritu vznikla v roku 1967 ako orgán pre koordináciu národných katolíckych rozvojových organizácii s cieľom zvýšiť efektivitu pomoci krajinám globálneho Juhu.

COMESA - Common Market for Eastern and Southern Africa

Spoločný trh Východnej a Južnej Afriky je organizácia štátov podporujúca väčšiu sociálnu a ekonomickú spoluprácu ako aj hospodársku integráciu. Vznikla v roku 1994, keď nahradila Zvýhodnenú oblasť obchodu medzi štátmi Východnej a Južnej Afriky (Preferencial Trade Area for Eastern and Southern Africa - PTA).

Cotonou Agreement - Dohoda z Cotonou

Partnerská dohoda medzi členskými štátmi EU a krajinami ACP, ktorá nadväzuje na dohodu z Lomé, bola podpísaná v Cotonou v africkom štáte Benin 23. júna 2000 na dobu 20 rokov. Tvorí rámec pre politickú a ekonomickú spoluprácu a pomoc poskytovanou EU krajinám Afriky, Karibskej oblasti a Tichomoria v rámci EDF.

CPN - Conflict Prevention Network

Systém prevencie konfliktov Európskej komisie poskytuje inštitúciám EU poradenské služby pre vnútorné vzťahy. Zameriava sa na prevenciu konfliktov a nevojenský krízový menežment v rámci novo vznikajúcej Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky. Analýzy vypracovávajú odborníci z výskumných ústavov, špecializovaných nevládnych organizácii a nezávislí experti.

CSD - Commission on Sustainable Development

Komisia pre udržateľný rozvoj bola založená v roku 1992. V rámci OSN koordinuje prejednávanie a implementáciu aktivít týkajúcich sa rozvoja a ochrany životného prostredia.

CSS - Country Support Strategy

Stratégia podpory krajín zo zdrojov EDF stanovuje podmienky realizácie projektov financovaných EDF a riadi dialóg s danou krajinou.

CTA - Technical Center for Agricultural and Rural Cooperation

Centrum pre technickú podporu poľnohospodárskej a vidieckej spolupráce, podporuje rozvoj vidieku v krajinách ACP prostredníctvom výmeny informácií a skúseností.

Naspäť hore

D

DAC - Development Assistance Committee

Výbor pre rozvojovú pomoc OECD je poradenský orgán, ktorý podporuje koordináciu, integráciu a zvýšenie efektivity financovania medzinárodnej rozvojovej spolupráce.

Demokracia

Je jedno z najčastejšie skloňovaných pojmov v súčasnom svete. Demokracia je považovaná za dosiaľ najvhodnejšiu formu vlády. V rôznych obdobiach svojho vývoja a v rozličných oblastiach bola chápaná rôzne. Avšak ani v súčasnosti neexistuje všeobecne prijímaná definícia.

Pôvod samotného pojmu demokracia nájdeme v antickom Grécku, v existencii mestských štátov – polis, kde bola považovaná za priamu vládu ľudu. V súčasnej dobe je rozšírená najmä zastupiteľská forma demokracie, kedy si ľud volí svojich zástupcov, ktorí potom v jeho mene rozhodujú (prevažná väčšina demokratických krajín). Je založená na slobodných, pravidelne sa opakujúcich voľbách, slobodnom prístupe k informáciám, všeobecnom volebnom práve, rovnosti, slobode prejavu, zhromažďovania sa a združovania.

DG DEV - Directorate-General for Development

Generálne riaditeľstvo pre rozvoj Európskej komisie prispieva k formulovaniu európskej rozvojovej politiky a jej vzťahov k rozvojovým krajinám a krajinám OCT. Priamo koordinuje spoluprácu so 77 krajinami ACP a 20 krajinami OCT. Cieľom je podpora udržateľného rozvoja, znižovania chudoby a integrácie rozvojových krajín do svetovej ekonomiky.

DG Trade - Directorate-General for Trade

Generálne riaditeľstvo pre obchod Európskej komisie riadi obchodnú politiku EU. Obchodnú politiku tvorí spoločne s menovou a rozvojovou politikou hlavný pilier vzťahov EU s ostatnými krajinami. Cieľom je presadzovanie ekonomických a politických záujmov EU.

Diskriminácia

Pojem diskriminácia pochádza z latinského slova discriminare, ktoré znamená rozlišovanie, rozdeľovanie. Diskrimináciou možno označiť také konanie, ktoré je založené na predsudkoch a stereotypoch na základe sociálnych kategórií, ako je vek, pohlavie, etnicita, sexuálna orientácia, zdravotné postihnutie, rod a podobne. Prejavuje sa ako neopodstatnené nerovné zaobchádzanie, odlišné od toho, aké by bolo zaobchádzanie s inými skupinami či jednotlivcom v porovnateľnej situácii. Diskriminujúco sa môže správať jednotlivec, skupina, firma aj štát.

Zároveň však existuje aj tzv. pozitívna diskriminácia. Tento pojem by sme mohli opísať ako zvýhodňovanie diskriminovaných alebo zvýhodňovanie znevýhodnených. Príkladom by mohol byť napríklad predpis o určitých výhodách garantovaných invalidom pri hľadaní si práce.

DITE - Division on Investment, Technology and Enterprisa Development

Divízia UNCTAD pre investície, technológie a rozvoj podnikania.

Dlhodobo udržateľný rozvoj

Tento pojem sa začal používať začiatkom 70-tych rokov 20. storočia najmä v súvislosti s poznaním, že neobmedzený, resp. nekontrolovateľný rast populácie, výroby, spotreby, znečistenia nie je udržateľný v prostredí reálne existujúcich obmedzených zdrojov. Toto poznanie viedlo k poznaniu, že model modernej industriálnej spoločnosti nie je dlhodobo udržateľný.

Dlhodobo udržateľne rozvoj súvisí s požiadavkou uspokojovania potrieb súčasnej generácie, bez toho aby sme spôsobom nášho života obmedzili práva a potreby budúcich generácií. Súvisiacim pojmom je udržateľná spoločnosť, vymedzená ako spoločnosť, ktorá môže pretrvať generácie, je dostatočne predvídavá, pružná a múdra na to, aby si nepodkopala tak fyzické ako aj sociálne systémy, ktoré ju podporujú.

Naspäť hore

E

EBA - Everything But Arms

Iniciatíva EU "Všetko okrem zbraní" bola prijatá vo februári 2001 a umožňuje dovoz všetkých produktov z krajín skupiny LDC (Least Developed Countries - najmenej rozvinuté krajiny) okrem zbraní.

EBRD - European Bank for Reconstruction and Development

Európska banka pre obnovu a rozvoj bola založená v roku 1990, aby poskytovala pôžičky na priemyslové a komerčné projekty v krajinách Strednej a Východnej Európy. Jej členmi sú všetky krajiny EU, členské štáty OECD a štáty Východnej Európy.

EC - European Commission

Európska komisia (EK) je jediný výkonný orgán EU, ktorý vznikol v roku 1967 z výkonných orgánov troch spoločenstiev - Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ, EURATOMu a Európskeho hospodárskeho spoločenstva. V súčasnosti ju tvorí 30 komisárov. Veľké štáty (Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Španielsko) tu majú dvoch zástupcov, ostatné štáty po jednom. Komisári rozhodujú o záležitostiach EU nezávisle na svojom vlastnom štáte. EK ako nadnárodný orgán iniciuje a realizuje legislatívu EU.

ECA - United Nations Economic Commission for Africa

Hospodárska komisia OSN pre Afriku, ktorá bola založená v roku 1958, je regionálnou pobočkou OSN. Jej cieľom je podpora nielen hospodárskeho, ale i sociálneho rozvoja v 53 afrických krajinách, ktoré sú členmi OSN.

ECHO - European Commission's Humanitarian Aid Office

Úrad Európskej komisie pre humanitárnu pomoc poskytuje krízovú pomoc obetiam prírodných katastrof a ozbrojených konfliktov mimo EU.

ECIP - European Community Investment Partners

Program Partnerstva pre investície Európskych spoločenstiev je finančný nástroj Európskej komisie, ktorý podporuje zakladanie spoločných podnikov, privatizáciu a budovanie súkromnej infraštruktúry v rozvojových krajinách Ázie, Latinskej Ameriky, Stredomoria a od roku 1994 aj v Juhoafrickej republike.

ECOSOC - Economic and Social Council

Hospodárska a sociálna rada vznikla ako hlavní orgán OSN na podporu: zvyšovania životného štandardu, plnej zamestnanosti a zlepšenia podmienok ekonomického a sociálneho rozvoja;  riešenia medzinárodných ekonomických, sociálnych, zdravotných a ďalších problémov a presadzovanie medzinárodnej spolupráce v kultúre a vzdelávaní; všeobecného rešpektovania ľudských práv a základných slobôd bez rozdielu rasy, náboženstva, pohlavia alebo jazyka.

ECOWAS (fr. CEDEAO) - Economic Community of West African States

Ekonomické spoločenstva štátov Západnej Afriky bolo založené v roku 1975 pätnástimi západoafrickými štátmi. Jeho cieľom je presadzovanie ekonomickej integrácie v oblastiach priemyslu, dopravy, telekomunikácií, energetiky, prírodných zdrojov, obchodu, vo finančných a menových otázkach a pod. V jeho rámci bol založený fond na financovanie rozvojových projektov, ktoré sú riadené špecializovanými komisiami pre obchod, priemysel, dopravu, sociálnu a kultúrnu spoluprácu.

EDF (fr. FED) - European Development Fund

Európsky rozvojový fond založila Európska komisia v roku 1976 za účelom poskytovania pomoci rozvojovým krajinám pridruženým k EU podľa Dohody z Lomé (v roku 2000 nahradená Dohodou z Cotonou).

EDFI - European Development Finance Inštitútions

Asociácia európskych rozvojových finančných inštitúcií, ktorej dvanásť členov poskytuje finančné prostriedky na podporu súkromného sektoru v rozvojových a transformujúcich sa krajinách.

EFTA - European Free Trade Association

Európske združenie voľného obchodu bolo založené v roku 1960 ako hospodárska únia Švédska, Rakúska, Portugalska, Fínska, Islandu, Nórska a Švajčiarska. V roku 1991 sa spojilo s EU a vytvorilo Európsky hospodársky priestor ako jednotnú zónu voľného obchodu.

EI - Education International

Medzinárodné vzdelávanie je celosvetová odborová organizácia pracovníkov vo vzdelávaní, založená v roku 1993.

EIA - Environmental Impact Assassment

Programy Hodnotenia dopadov na životné prostredie (EIA) a Strategické posudzovanie životného prostredia (SAA) zaisťujú, aby bol dopad rôznych projektov na životné prostredie monitorovaný a braný v úvahu pri rozhodovacích procesoch, na ktorých sa môže podieľať aj verejnosť.

EIB (fr. BEI) - European Investment Bank

Európska investičná banka bola založená v roku 1958 na financovanie projektov kapitálových investícií do vyváženého rozvoja krajín Európskych spoločenstva. Mimo EU táto banka financuje projekty, ktoré sú schválené v rámci európskej politiky rozvojovej spolupráce.

EIDHR - European Initiative for Democracy and Human Rights

Európska iniciatíva pre demokraciu a ľudské práva je právny rámec pre aktivity EU v tejto oblasti. Podľa tohto rámca bola založená Komisia pre ľudské práva a demokraciu, ktorá má za úlohu podporovať princípy demokracie a ochrany ľudských práv v rámci projektov a programov Európskej komisie v rozvojových krajinách.

Ekologické poľnohospodárstvo

Vzniklo približne pred 30 rokmi a vychádza z princípov návratu tradičného spôsobu obrábania pôdy a poľnohospodárskej výroby založených na vylúčení škodlivých vstupov chemického priemyslu, ako sú umelé hnojivá, pesticídy a pod. Uprednostňujú sa osvedčené postupy striedania plodín na poli, úrodnosť pôdy sa obnovuje používaním organických hnojív z chovu hospodárskych zvierat. Produkty takejto poľnohospodárskej výroby sa označujú známkou ekologický produkt.

Pre ekologické poľnohospodárstvo je prvoradá ekologická neškodnosť výroby, rešpektovanie biodiverzity krajiny, produkcia zdraviu neškodných potravín pre obyvateľstvo a krmovín pre hospodárske zvieratá.

Ekosystém

Ekosystém je základná jednotka funkčného celku živej prírody Zeme. Je to priestorová časť biosféry, zložená z funkčného celku živých organizmov a z prostredia. Je to otvorený systém s osobitnou stavebnou a funkčnou štruktúrou. Nie je špecifikované, akú približnú veľkosť má mať ekosystém, a tak sa za ekosystém môžeme považovať celú biosféru alebo naopak, mláku, ktorá sa vytvorí po daždi, alebo aj celý oceán.

Ekosystém je dynamická sústava, to znamená, v čase podlieha zmenám. Tieto zmeny sa prejavujú v zložení a zastúpení biologických druhov zúčastňujúcich sa na tvorbe ekosystému. Na rozdiel od organizmu, ekosystém nemá schopnosť rozmnožovať sa. Preto nový ekosystém nevzniká samovoľne, ale vyvíja sa na podklade iného ekosystému.

Empowerment

Empowerment ako termín sa začal vo veľkej miere využívať na prelome 90. rokov minulého storočia v USA ako nástroj integrácie menšinových skupín a ich zapojenia sa do tvorby ich vlastnej budúcnosti oproti pasívnemu prijímaniu pomoci.

V slovenčine však pojem empowerment nemá vhodný ekvivalent. Jeho základ tvorí slovo power teda sila, moc, schopnosť. Celý koncept vyjadruje proces nadobúdania moci a schopnosti rozhodovať o sebe samom a o svojom živote. Používa sa v súvislosti s trendmi ako deindustrializácia, podpora samostatnosti, individuality človeka.

Enkulturácia (socializácia)

Enkulturácia (v sociológii označovaná tiež ako socializácia) je proces, ktorým si človek ako člen určitej spoločnosti osvojuje kultúru tejto spoločnosti. Pod pojmom enkulturácia teda môžeme zahrnúť všetky prejavy naučeného správania, získavania znalostí, schopností a postojov, ktorými človek nadobúda kompetencie v kultúre danej spoločnosti.

Pojem enkultúrácia tak odkazuje k chápaniu kultúry ako špecificky ľudskej sféry, ktorá sa získava učením. Bez enkulturácie by sa teda ľudský subjekt nestal človekom v úzkom zmysle, nakoľko s kultúrou sa nerodíme, ale musíme sa ju najskôr učiť. V rovnakej perspektíve potom pojem enkulturácie vysvetľuje odlišnosti a rozdiely medzi kultúrami práve poukazovaním na skutočnosť, že kultúre sa učíme a že jednotlivé rozdiely vyplývajú z odlišnej výchovy.

Environmentálna výchova

Zaoberá sa poskytovaním výchovy zameranej na zlepšenie alebo ochranu ľudského životného prostredia. Environmentálna výchova sleduje historické, politické, ekonomické a kultúrne aspekty ovplyvňujúce životné prostredie. Životné prostredie tak zahŕňa stavby, diaľnice a námorné tankery a rovnako tak aj kojotov a borovice.

Environmentálna výchova študuje spoločenské a ekologické systémy pomocou analýz environmentálnych problémov, riešením súčasných konfliktov a zabraňovaním vznikania možných nových problémov. Vedie k postojom, hodnotám a záväzkom nevyhnutným pre vznik dlhodobo udržateľnej spoločnosti.

Environmentálni utečenci

Ľudia, ktorí boli donútení dočasne alebo trvalo opustiť svoje pôvodné bydlisko v dôsledku významného narušenia životného prostredia, ktoré ohrozovalo ich existenciu alebo vážne ovplyvnilo kvalitu ich života.

Pojem nezodpovedá medzinárodným konvenciám a vzhľadom k zložitosti problému neexistujú ani štatistiky, ktoré by dokumentovali jeho skutočný rozsah. Odhady počtu tohto typu utečencov sa pohybujú medzi 10 až 25 miliónmi osôb. Medzinárodné organizácie označujú práve tento typ utečenectva za jedno z najvážnejších migračných rizík pre budúcnosť sveta.

Epidémia

Epidémie sú neoddeliteľnou súčasťou ľudskej existencie a majú na ňu neblahý vplyv. Je to náhly a hromadný výskyt a šírenie infekčných a iných chorôb v určitom mieste a čase. Epidemicky sa šíria napríklad žltačka typu A, cholera, chrípka a podobne.

Pojem epidémia teda súvisí s rozšírením patogénneho organizmu v určitej oblasti (okres, mesto). Pri pandémii dochádza k väčšiemu geografickému rozšíreniu patogéna (svetadiel). Ochorenia vírusového pôvodu sa nazývajú virózy.

ESC (fr. CES) - Economic and Social Committee

Ekonomický a sociálny výbor je poradenským orgánom Európskej komisie, ktorý bol založený v roku 1957 a zastupuje záujmy európskych občanov. Jeho členmi sú zástupcovia zamestnávateľov, zamestnancov, zákazníkov, farmárov a ďalších profesií z členských štátov Únie. Výbor slúži ako most medzi EU a občianskou spoločnosťou v jej členských štátoch.

ESCAP - United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific

Hospodárska a sociálna komisia OSN pre Áziu a Tichomorie je medzivládne fórum všetkých krajín tohto regiónu. Poskytuje technickú pomoc členským štátom v ich sociálno-ekonomickom rozvoji.

Etnikum (etnická skupina)

Pojem etnikum sa používa k členeniu ľudstva na skupiny pomocou kultúrne vyjadrených totožností a odlišností jej členov. "Etnikum" či etnická skupina od 70. rokov 20.storočia nahradzuje pojem "kmeň". Etnicitu možno určovať podľa zjavných komponentov (jazyk, rasa, kultúra, soc. štruktúra) a komponentov subjektívnych (etnická identita).

Etnikum nie je jednotkou reálnou, ale jednotkou fiktívnou a konštruovanou. Na základe tzv. etnicity sa členovia etnickej skupiny buď sami vedome odlišujú od členov iných etnických skupín, alebo sú ako odlišní identifikovaní. Dôležitým prvkom je symbolicky vyjadrená spolupatričnosť a odlišnosť ("my - oni"). Historicky dochádza k procesu vyčleňovania etnických skupín (etnogenéza), alebo naopak k ich asimilácii v dôsledku vzájomných a trvalých kultúrnych kontaktov odlišných etnických skupín.

Etnocentrizmus

Pojem etnocentrizmus predstavuje tendenciu posudzovať odlišné kultúry, ich zvyky, tradície a hodnoty z perspektívy vlastnej kultúry. Inými slovami povedané, nositelia všetkých kultúr sú presvedčení, že jedine normy, obyčaje a pravidla ich kultúry sú správne, platné a pravdivé. Takáto perspektíva je však k nositeľom odlišných kultúr výrazne netolerantná, nakoľko iné kultúry sú posudzované podľa kritérií, ktoré im nie sú vlastné, a preto im väčšinou nevyhovujú.

Etnocentrizmus je síce mechanizmom, ktorý podporuje integritu skupiny, resp. kultúry, podporuje identifikáciu jedinca s hodnotami a normami skupiny, ktorých je členom, a uľahčuje proces enkulturácie, zároveň však výrazne zhoršuje kontakt s nositeľmi kultúr iných, voči ktorým je netolerantný a v mnohých ohľadoch až agresívny.

EU (fr. UE) - European Union

Európska únia bola založená v roku 1995 podľa Maastrichtskej zmluvy z roku 1993. V súčasnosti je jej členmi 25 štátov európskeho kontinentu, ktoré sú združené v Európskych spoločenstvách. V otázkach spoločnej politiky delegujú členské štáty právomoc na orgány EU ako je Európska komisia (EK), nadnárodný výkonný orgán EU. Medzivládna inštitúcia Rada EU združuje ministrov vlád členských krajín, ktorí sú zodpovední za jednotlivé oblasti. Tretím najdôležitejším orgánom je Európsky parlament, ktorý je priamo volený európskymi občanmi a sú v ňom zástupcovia jednotlivých európskych politických strán. Ďalšími orgánmi EU sú Európsky súdny dvor a Európsky dvor audítorov.

Naspäť hore

F

Fair Trade

Termín (slovenský ekvivalent je Spravodlivý obchod) zahrňuje obchodné partnerstvo (výrobu a predaj), ktorého cieľom je zlepšenie životných podmienok doteraz vylúčených a znevýhodnených výrobcov z rozvojových krajín v rámci konceptu udržateľného rozvoja. Toho sa snaží docieliť poskytovaním rovnoprávnych obchodných podmienok pre výrobcov a zvyšovaním uvedomenia spotrebiteľov o situácii v rozvojových krajinách.

Producenti dostanú za vyprodukované suroviny spravodlivé ceny, nezávisle od cien na svetových trhoch. Takýmto spôsobom majú ľudia v rozvojových krajinách možnosť postarať sa sami o seba, zaistiť si svoju existenciu a v otázkach zdravia a vzdelania dosiahnuť minimálny štandard, daný spoločnosťou.

FAO - Food and Agriculture Organisation

Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo poskytuje praktickú pomoc rozvojovým krajinám. V rámci svojich projektov podporuje ucelený prístup, ktorý zohľadňuje životné prostredie, sociálne a ekonomické podmienky.

FAWE - Forum for African Women Educationalists

Fórum pre africké ženy vo vzdelávaní je združenie žien na dôležitých pozíciách vo vzdelávacích systémoch afrických krajín (ministerky školstva, rektorky univerzít a pod.).

Feminizácia chudoby

Označuje fakt, že z rôznych príčin sú chudobou ohrozené alebo chudobou trpia najmä ženy, a zameriava pozornosť na rodovú dimenziu chudoby. V dôsledku rozdielov v pracovných príjmoch mužov a žien, spôsobených mnohými faktormi a od nich odvodených dôchodkov sú ženy počas produktívneho života, ale najmä v poproduktívnom veku vystavené väčšiemu riziku príjmovej chudoby ako muži.

Ženy častejšie ako muži trpia nielen relatívnym alebo absolútnym nedostatkom príjmov, ale v jeho dôsledku aj rôznymi prejavmi sociálneho vylúčenia zo spoločenských aktivít a významných rozhodovacích procesov. Miera feminizácie chudoby v krajine je preto jedným z dôležitých indikátorov postavenia žien v spoločnosti a rovnosti rodov vo všetkých oblastiach spoločenského života. chudobou ohrozenej populácie ako muži.

FIAS - Foreign Investment Advisory Sarvices

Program Poradenských služieb pre zahraničné investície je súčasťou skupiny Svetovej banky. Poskytuje poradenstvo vládam rozvojových krajín na zlepšenie podmienok pre priame zahraničné investície.

Fyzická antropológia

Fyzická antropológia teda študuje biologické vlastnosti ľudí (telesné rozmery a ostatné fyzické rysy človeka) a príbuzných primátov v prírodnom a sociálnom kontexte. Fyzická antropológia má rad pododborov, napríklad paleoantropológiu (skúma fosílne pozostatky predkov človeka, zákonitosti evolúcie), etnickú antropológiu (štúdium ľudských rás, klasifikácie antropologických typov), gerontológia (zaoberá sa problematikou staroby) atď.

Niektoré rané štádiá fyzickej antropológie sú dnes zavrhnuté ako pseudovedecké. Týka sa to predovšetkým antropometrie, ktorá využívajúc meranie istých častí ľudského tela (napr. lebky) robila závery o charaktere, správaní a nadaní danej osoby. Zakladateľmi fyzickej antropológie boli Paul Pierre Broca a Franz Boas.

Naspäť hore

G

GATT - General Agreement on Tariffs and Trade

Všeobecná dohoda o clách a obchode bola založená ako medzinárodné fórum pre podporu svetového obchodu formou znižovania obchodných prekážok a ako mechanizmus pre riešenia medzinárodných obchodných sporov. V roku 1995 sa premenila na Svetovú obchodnú organizáciu (WTO).

GCA - Global Coalition for Africa

Globálna koalícia pre Afriku je fórum vlád štátov Afriky, globálneho Severu a nevládnych organizácii pôsobiacich v Afrike, ktorá sa venuje diskusii o rozvojových prioritách.

GEF - Global Environment Facility

Koordinačný program pre globálne životné prostredie pomáha rozvojovým krajinám financovať projekty zamerané na zlepšovanie životného prostredia. Zameriava sa na štyri hlavné oblasti: biologickú rozmanitosť, zmeny klímy, degradáciu medzinárodných vôd a úbytok ozónu.

Gender

Tento (do slovenčiny ťažko preložiteľný) termín vyjadruje kultúrnu, sociálnu a psychologickú povahu rozdielov medzi mužmi a ženami. Oproti konceptu "pohlavia" (anglicky sex), ktorý vychádza z odlišnosti mužov a žien ako nemennej biologickej danosti, sa tento koncept zameriava na jej sociokultúrnu podmienenosť a premenlivosť.

Spoločenskí vedci pracujú s pojmom gender ako s organizovaným vzorcom sociálnych aktivít, charakteristík, vzťahov a statusu pripísaného na základe pohlavia a ich efektov na jedinca, skupiny i inštitúcie. Kategória genderu prestupuje celú sociálnu realitu a je neustále znovu vytváraná v medziľudských vzťahoch.

Genderová nerovnosť

Genderová rovnosť je požiadavka na väčšiu rovnosť mužov a žien, najmä na spravodlivejšiu deľbu práce a jej finančné ohodnotenie, a teda i na vyváženejší prístup k vyšším statusom a moci. V modernej industriálnej spoločnosti je deľba práce výrazne podmienená a ovplyvňovaná kategóriou pohlavia a panuje tu genderová nerovnosť. I v našom prostredí je dosiaľ rozšírený stereotyp žien v domácnosti, žien ako vychovávateliek detí a mužov ako hláv a živiteľov rodiny.

Stále výrazná je tiež segregácia žien na trhu práce. Táto segregácia je dvojakého typu: vertikálna segregácia vyjadruje nerovnomerné rozmiestnenie mužov, spravidla na vrcholoch zamestnaneckej hierarchie, a žien, väčšinou na jej dne. Horizontálna segregácia potom popisuje skutočnosť tzv. "tradične mužských" (riaditeľ, politik, doktor, právnik, kňaz atď.) a "ženských povolaní" (predavačka, učiteľka, sekretárka, zdravotná sestra, rádová sestra atď.), ktoré taktiež bývajú horšie hodnotené.

Genderové role

Genderové role sú vzorce správania naučené v procese enkulturácie. Sú teda človeku vtlačené rôznymi spôsobmi – výchovou, vzdelaním, v zamestnaní, od najranejšieho detstva. Tieto role prestupujú celú sociokultúrnu realitu a vyskytujú sa najmä v takých spoločenských štruktúrach, ako je rodina (žena – matka a vychovávateľka detí a žena v domácnosti, muž – hlava a živiteľ rodiny) či ďalších inštitúciách (napr. doktor a zdravotná sestrička, riaditeľ firmy a sekretárka).

Z početných antropologických výskumov však vyplynulo, že v nárokoch na roly muža či ženy existujú v svetových kultúrach, ale i v rôznych spoločnostiach veľké rozdiely. Najmä feministicky orientované autorky (a autori) od 70. rokov kritizujú koncept sexuálnych a genderových rolí ako nástroj nerovnomernej (ženy znevýhodňujúcej) distribúcie systémov (mužskej) dominancie a moci.

GIS - Geographical Information Systems

Systém zhromažďovania, ukladania a organizácie geografických informácií je používaný pre vedecké výskumy, riadenie a plánovanie rozvoja.

Globalizácia

V najvšeobecnejšej rovine slovo globalizácia znamená zvyšujúce sa prepájanie sveta vo všetkých oblastiach života ľudí. Globalizácia je súborom mnohých rôznorodých procesov, ktoré obsahujú aspekty ekonomické, sociálne, kultúrne a politické. Tieto procesy sú vzájomne previazané a navzájom sa podmieňujú.

Ekonomické procesy sú založené najmä na prepájaní svetových trhov a zapájaní všetkých spoločností do svetových ekonomických väzieb. Sociálne procesy zahŕňajú javy ako je globálna turistika či migrácia, rozvoj komunikačných technológií a dopravy či celosvetový nárast chudoby. V kultúrnej dimenzii globalizácie dochádza k zintenzívneniu kontaktu medzi kultúrami a celosvetovému šíreniu určitých kultúrnych vzorov. Politické procesy sú charakterizované poklesom politického vplyvu národných štátov, prepájaním štátov do väčších celkov a taktiež rastúcim vplyvom ekonomiky na politické rozhodovanie.

Globálny Juh a globálny Sever

Dôležitou charakteristikou globalizácie je nárast nerovnosti medzi chudobnými a bohatými spoločnosťami, ktoré sprevádzajú prepájanie sveta.

Krajiny tzv. chudobného globálneho Juhu sú charakterizované nestabilnou politickou a ekonomickou situáciou doplnenou o aspekty demografické (výrazný populačný rast), ekologické (prírodné katastrofy: extrémne suchá, hladomory), ale i psychologické (prirodzená túžba človeka získavať, poznávať nové atď.). Oproti tomu globálny Sever tvorí krajiny tzv. bohatého severu, charakteristické politickou slobodou, stabilitou a viac-menej prosperujúcou ekonomikou krajín.

Naspäť hore

H

HABITAT - United Nations Center for Human Sattlements

Centrum OSN pre ľudské sídla podporuje udržateľný rozvoj usadlostí a zaistenie zodpovedajúceho prístrešia pre všetkých.

HIPC - Heavily Indebted Poor Countries

Iniciatíva pre vysoko zadĺžené chudobné krajiny.

Homosexualita

Homosexualitas atis (grécky homos - rovnaký, latinsky sexus - pohlavie) - homosexualita, pohlavná náklonnosť k osobe rovnakého pohlavia. Oproti tomu heterosexualita (grécky heteros - iný, rôzny) označuje pohlavnú náklonnosť k osobe opačného pohlavia. Homosexualita je celoživotný a nemenný stav, pri ktorom jednotlivec alebo jednotlivkyňa za účelom sexuálneho a citového kontaktu dáva prednosť osobám rovnakého pohlavia. Takto vytvorený vzťah sa svojou kvalitou plne vyrovná vzťahu heterosexuálnemu.

Jav, keď jednotlivec alebo jednotlivkyňa ani v najvnútornejšej oblasti svojej osobnosti nie je schopný/á rozhodnúť, ktoré pohlavia preferuje, pretože ho obe vzrušujú zhruba rovnako, sa nazýva bisexualita. Bisexuálovia/ bisexuálky si partnerov/partnerky nevyberajú podľa pohlavia, ale podľa osobnej príťažlivosti, sympatií a iných vlastností.

Hranica chudoby

Najrozšírenejší spôsob merania chudoby. Vyjadruje hranicu medzi tými, ktorých priemerné príjmy sú dostatočné k uspokojeniu tzv. základných potrieb, teda k zaisteniu stravy a ubytovania, a medzi tými, ktorých príjmy k tomuto nedostačujú. Hranica je určovaná na základe stanovenia priemerného množstva peňazí, potrebných na kúpu denného kalorického minima, ďalej minimálnych výdavkov, vynakladaných priemernou rodinou za obydlie a ďalšie potreby ako je ošatenie a pod.

Neexistuje však jednoznačná definícia chudoby ani indikátory a metódy merania chudoby. Je rozdiel, či hovoríme o chudobe krajín globálneho Severu alebo globálneho Juhu, existujú i rozdiely v tzv. objektívnej chudobe a jej subjektívnom vnímaní. Chudoba sa môže definovať v absolútnom rozmere (presne definovaná a kvantifikovaná, najčastejšie ako minimálny príjem na osobu a deň), aj relatívne ako percentuálny pomer príjmu jednotlivca či domácnosti vo vzťahu k priemernému príjmu v krajine).

Humanitárna pomoc

Humanitárna pomoc sa poskytuje v prípade náhlych tragédií , rieši okamžité následky katastrof (voda, jedlo, prístrešie, lieky atď.). Po skončení tejto pomoci (po pár týždňoch až mesiacoch) nastupuje druhé štádium a to rozvojová pomoc, ktorá systematicky podporuje globálny rozvoj postihnutého územia alebo krajiny (budovanie infraštruktúry, vzdelanie, ľudské práva atď.).

Humanitárna pomoc je poskytovaná ako reakcia na mimoriadne udalosti a jej cieľom je rýchlo a efektívne pomôcť ľudom v krízovej situácii. Humanitárna pomoc je spravidla krátkodobá, dočasná a trvá, pokiaľ nepominie priame ohrozenie, resp. ľudia nedosiahnu určitý stupeň samostatnosti.

Naspäť hore

I

IADB - Inter-American Development Bank

Medziamerická rozvojová banka bola založená v roku 1959 s cieľom urýchliť ekonomický a sociálny rozvoj Latinskej Ameriky a Karibskej oblasti. Dnes je jej členmi 46 štátov.

IAEA - International Atomic Energy Agency

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, založená v roku 1957, slúži ako ústredné svetové medzivládne fórum pre vedeckú a technologickú spoluprácu pri mierovom využívaní jadrovej energie.

IBRD - International Bank for Reconstruction and Development

Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj, založená v roku 1948, je súčasťou skupiny Svetovej banky. Poskytuje pôžičky a rozvojovú pomoc krajinám so stredne vysokým národným dôchodkom a chudobným krajinám, ktoré sú schopné splácať úvery.

ICDA - International Coalition for Development Action

Medzinárodná koalícia pre rozvojové aktivity je združenie nevládnych rozvojových organizácii z členských štátov OECD. Spoločne s partnerskými organizáciami v krajinách globálneho Juhu sa snaží budovať spravodlivejšie medzinárodné usporiadanie sa zameraním predovšetkým na obchod a s ním spojené oblasti.

ICFTU - International Confederation of Free Trade Unions

Medzinárodná konfederácia nezávislých odborov, založená v roku 1949, združuje národné odborové centrá.

ICTSD - International Center for Trade and Sustainable Development

Medzinárodné centrum pre obchod a udržateľný rozvoj, založené v Ženeve v roku 1996, prispieva k lepšiemu porozumeniu otázkam rozvoja a životného prostredia v kontexte medzinárodného obchodu.

IDA - International Development Association

Medzinárodná asociácia pre rozvoj, ktorá patrí do skupiny Svetovej banky, poskytuje bezúročné pôžičky a granty najchudobnejším rozvojovým krajinám a podporuje programy na znižovania chudoby a zlepšovanie životných podmienok v najchudobnejších štátoch.

Identita

Pojem identity je používaný v dvoch základných významoch, ako identita osobná alebo skupinová. Identita osobná zahŕňa tak pochopenie seba samého, ako aj spôsob, ktorým sme chápaní druhými. Identita jedinca sa utvára v priebehu jeho života na základe kategórií veku, pohlavia, spoločenského postavenia. Počas času je identita jedinca utváraná na základe rozmanitých spoločenských rolí, ktoré vyplývajú zo situácií, v ktorých sa daný jednotlivec nachádza (študentka, kamarátka, spolucestujúci, učiteľka, manželka, matka atď.).

Identita skupinová je kľúčom k deleniu jedincov do skupín. V spoločnosti dochádza k spontánnemu utváraniu skupín. Členov vlastnej skupiny poznávame na základe určitého spoločného rysu (napr. jazyk, životný štýl, oblečenie, účesy) v opozícii k členom skupín odlišných. Jednotlivec je vždy príslušníkom niekoľkých takýchto skupín. Jeho skupinová identita je plurálna.

IDRC - International Development Resaarch Center

Výskumné centrum pre medzinárodný rozvoj je kanadská inštitúcia, ktorá úzko spolupracuje s výskumnými pracovníkmi z rozvojových krajín s cieľom budovať spravodlivé a prosperujúce medzinárodné spoločenstvá.

IEPFPD - Inter-European Parliamentary Forum on Population and Development

Európske parlamentné fórum pre populáciu a rozvoj je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá sa skladá z parlamentných skupín zaoberajúcich sa otázkami populácie, rozvoja, zdravia a ľudských práv.

IFAD - International Fund for Agricultural Development

Medzinárodný fond pre poľnohospodársky rozvoj, jedna z agentúr OSN, bol založený v roku 1977 s cieľom bojovať proti hladu a chudobe vo vidieckych oblastí v rozvojových krajinách.

IFC - International Finance Corporation

Medzinárodná finančná korporácia, ktorá je súčasťou skupiny Svetovej banky, podporuje udržateľné investície do súkromného sektoru v rozvojových krajinách ako spôsob znižovania chudoby a zlepšovanie životných podmienok v týchto krajinách.

IFUW - International Federation for University Women

Medzinárodná federácia pre ženy na univerzitách bola založená v roku 1919 s cieľom zlepšovať situáciu žien a dievčat predovšetkým podporou ich vzdelávania a rovnoprávnosti príležitostí v zamestnaní.

IGAD - Inter-Governmental Authority on Development

Medzivládny úrad pre rozvoj vznikol v roku 1986 ako združenie šiestich krajín zasiahnutých suchom s cieľom spolupracovať na rozvoji Východnej Afriky. Jeho členmi sú Džibuti, Etiópia, Keňa, Somálsko, Sudán a Uganda.

IGC (fr. CIG) - Inter-Governmental Conference

Medzivládna konferencia je pravidelné stretnutie vlád členských štátov EU, na ktorých sa prejednávajú zmeny v Rímských zmluvách. Medzi výsledky stretnutí patria podpísanie Maastrichtskej zmluvy v roku 1992, Amsterdamskej zmluvy v roku 1996 a zmluvy z Nice v roku 2000.

IISS - International Institute for Strategic Studies

Medzinárodný inštitút pre strategické štúdie je nezávislé výskumné a informačné centrum, ktoré sa zaoberá problémami konfliktov. Skúma politické, ekonomické i sociálne faktory, ktoré môžu viesť ku konfliktu alebo naopak k spolupráci.

ILMTC - International Lawyers for Multilateral Trade Co-operation

Medzinárodná spolupráca právnikov pre multilaterálny obchod je projekt UNCTAD, ktorý pomáha rozvojovým krajinám orientovať sa v globálnom prostredí, ktoré podlieha množstvu noriem

ILO (fr. OIT - BIT) - International Labour Organisation

Medzinárodná organizácia práce, založená v roku 1919, je špecializovaná agentúra OSN, ktorá usiluje o presadzovanie sociálnej spravodlivosti a medzinárodne uznávaných ľudských a pracovných práv.

IMF - International Monetary Fund

Medzinárodný menový fond bol založený v roku 1946 s cieľom prehlbovať medzinárodnú menovú spoluprácu, podporovať stabilitu menových kurzov, podnecovať ekonomický rast a vysokú zamestnanosť. Svojím členom poskytuje dočasnú finančnú pomoc k vyrovnaniu platobnej bilancie.

Index ľudského rozvoja (Human development index (HDI))

Bol vytvorený Rozvojovým programom OSN (UNDP) v roku 1990. Jeho zmyslom je zachytiť ako ekonomické, tak sociálne aspekty rozvoja. Meria životnú úroveň komplexne, hrubý domáci produkt (HDP) tvorí iba jednu z jeho súčastí. Používa sa pri spracúvaní národných alebo regionálnych správ o ľudskom rozvoji a na jeho základe sa určuje poradie krajín podľa údajov o očakávanej dĺžke života, vzdelaní a životnej úrovni (vypočítava sa z reálneho hrubého domáceho produktu na jedného obyvateľa s prepočtom na kúpnu silu).

Index ľudského rozvoja (HDI) tvorí alternatívu rebríčka krajín podľa HDP na obyvateľa, pričom sa zameriava na skutočnosť, že niektoré chudobné krajiny môžu dosiahnuť nadpriemernú úroveň ľudského rozvoja. Hodnoty ukazovateľa sa pohybujú od 0 do 1, pričom 0 je najnižší možný stav a 1 najvyšší možný stav rozvinutosti krajín či regiónu.

Integrácia

Ďalšia z foriem kultúrneho kontaktu. Integrácia je procesom, pri ktorom sa obe strany, vstupujúce do vzájomného kontaktu niečoho vzdávajú, aby zároveň niečo získali. Z pohľadu imigranta vyžaduje tento prístup ochotu prispôsobenia sa základným pravidlám hostiteľskej spoločnosti, z pohľadu tejto spoločnosti potom zase ochotu ponechať dostatok priestoru pre prejavy "menšinovej" kultúry a upravenie prístupu k vzdelávaniu, zamestnaniu a rozhodovaniu tak, aby boli v ideálnom prípade uspokojené záujmy oboch strán.

V krajinách, praktikujúcich integračné modely spolužitia s cudzincami (napr. Francúzsko, Austrália, Kanada) zostáva imigračná populácia často odlíšená od väčšinovej svojim jazykom, kultúrou, sociálnymi vzťahmi ako aj spoločným životom po niekoľko generácií.

Interkultúrne vzdelávanie

Cielená a zámerná príprava na život v multikultúrnej realite, príprava na sociálne, politické i ekonomické aspekty interakcie medzi ľuďmi s odlišným sociokultúrnym zázemím. Snahou interkultúrneho vzdelávania je učiť ľudí chápať a rešpektovať iné kultúry než svoju vlastnú, komunikovať a kooperovať s príslušníkmi iných sociokultúrnych skupín a všeobecne zlepšovať vzťahy medzi majoritou a minoritami.

Model interkultúrneho (resp. multikultúrneho) vzdelávania sa v západnej Európe a v severnej Amerike začína rozvíjať od konca 60. rokov 20. storočia v súvislosti s konceptom multikulturalizmu. Interkultúrne vzdelávanie je v tejto súvislosti vnímané ako jeden z nástrojov k vytvárania multikultúrnej spoločnosti, teda ako cesta k rozvoju pluralitnej občianskej spoločnosti založenej na princípe vzájomnej rovnosti a rovnoprávnosti jedincov a skupín.

Internacionalizácia

Pojem označuje etapu v priebehu vývoja medzinárodného obchodu - medzinárodný obchod s tovarom vyrobeným v rámci národných hospodárstiev. S procesom internacionalizácie paralelne prebieha i proces globalizácie, prípadne sa oba tieto procesy vzájomne ovplyvňujú.

Internacionalizácia pôsobí na krajiny tým, že prehlbuje ich vzájomné vzťahy na úrovni národných sfér. Krajiny sú oddelené ako hranicami tak aj časom, ktorý je potrebný na prekonanie vzdialenosti medzi nimi. Práve toto je rozdiel medzi globalizáciou a internacionalizáciou.

Inštitúcia

Inštitúcia je všeobecne praktikovaný spôsob konania vlastný určitej spoločnosti. Inštitúcia predstavuje určité gramatické pravidlá konania. Inštitúciami sú potom označované zoskupenia prijatých a ustálených spôsobov zaisťovania žiaduceho spoločenského správania a spôsoby uspokojovania potrieb. Inštitúcia riadi ľudské správanie tým, že vopred stanovuje vzorce, ktoré ľudskému konaniu predurčujú jeden smer zo všetkých teoreticky možných smerov.

Inštitúcie vznikajú a zanikajú v priebehu dejín. Inštitúcia sa prejavuje nielen ako niečo dané, nezameniteľné a samozrejmé, ale predstavuje aj jeden zo základných mechanizmov sociálnej konštrukcie reality. V bežnej reči je pojem inštitúcia, na rozdiel od sociologického vnímania, používaný skôr ako zastrešujúci názov pre formálne subjekty (napr. školy, nemocnice, úrady).

IOC (fr. COI) - Indian Ocean Commission

Komisia pre Indický oceán združuje krajiny ACP a európske zámorské regióny.

IOM - International Organisation for Migration

Medzinárodná organizácia pre migráciu je medzivládny orgán, ktorý pomáha migrantom v rôznych častiach sveta a podporuje ekonomický a sociálny rozvoj spojený s migráciou.

IPPF - International Planned Parenthood Federation

Medzinárodná federácia pre plánované rodičovstvo presadzuje práva žien a mužov slobodne plánovať svoje rodičovstvo a ich právo na čo najlepšie zdravotné podmienky.

IPU - Inter-Parliamentary Union

Medziparlamentná únia je svetové združenie parlamentov suverénnych štátov. Od roku 1889 podporuje mier a spoluprácu medzi národmi a presadzuje demokratické princípy.

ISNAR - International Service for National Agricultural Research

Medzinárodný úrad pre národný poľnohospodársky výskum podporuje inštitucionálny rozvoj vo výskume poľnohospodárstva v rozvojových krajinách.

ITC - International Trade Center

Medzinárodné obchodné centrum je organizácia pre technickú spoluprácu, ktorá podporuje rozvojové a transformujúce sa ekonomiky v ich snahách o zlepšovanie dovozu a vývozu a dosiahnutia udržateľného rozvoja.

ITTO - International Tropical Timber Organisation

Medzinárodná organizácia pre využívanie tropického dreva bola založená v roku 1983 ako fórum pre konzultácie medzi producentmi a spotrebiteľmi členských štátov v otázkach svetového obchodu s tropickým drevom.

ITU - International Telecommunication Union

Medzinárodná telekomunikačná únia je medzinárodná organizácia, prostredníctvom ktorej môžu vlády a zástupcovia súkromného sektoru koordinovať globálne telekomunikačné siete a služby.

Naspäť hore

K

Kontrakultúra

Pojem je odvodený z latinského contra – proti, mimo. Kontrakultúra je s ohľadom na masovosť a komplexný charakter považovaná za významný fenomén druhej polovice 20. storočia. Kontrakultúra je vymedzovaná ako kontrastný, opozičný typ kultúry, respektíve subkultúry voči oficiálnemu typu kultúry majoritnej.

Pre kontrakultúry je charakteristické, že ostro kontrastujú s analogickými normami a hodnotami dominantnej kultúry; nejde teda len o odlišnosť, ale o radikálne odmietanie, o vedomú kontradikciu. U protestných kontrakultúr je typický politický extrémizmus, konfrontujúci všeobecne prijímané normy a idey, uchyľujúci sa vo svojej krajnej polohe až k násilným metódam boja.

Kritické myslenie

Rozvíja užitočné návyky myslenia, založené na racionalite a pátrajúce po príčinách. Teória kritického myslenia sa snaží o ustanovenie noriem a vzorov, umožňujúcich jednotlivcovi náležite posudzovať jednotlivé názory a možnosť ich využití pre obhajobu vlastných proklamovaných názorov a postupov.

Na súčasného človeka s kladie nárok kriticky, to znamená vlastným rozumom a na základe vlastných skúseností, skúmať možnosti, ktoré pred ním stoja. V spoločnosti hojnosti a takmer úplnej slobody tlače potrebujú túto schopnosť už deti, aby si z ponúkaných možností dokázali vôbec vybrať. Kritické myslenie je dôležité, pretože nám umožňuje analyzovať, vyhodnocovať, vysvetľovať a modelovať naše myslenie, čím sa znižuje riziko prijímania, konania nebo myslenia na základe falošnej viery.

Kultúra

Aj napriek rôznosti škôl a smerov panuje istá základná zhoda v chápaní kultúry ako špecifickej ľudskej sféry reality resp. ako rodovému atribútu ľudstva, ktorým sa rod Homo odlišuje od ostatných bytostí. Antropologické poňatie kultúry je nehodnotiace a v tomto zmysle sú jej súčasťou všetky nebiologické mechanizmy a prostriedky, ktorými sa spoločnosti adaptujú na vonkajšie, prírodné prostredia.

Kultúra je teda extrasomatická, negenetická a je možno sa jej učiť. V užšom zmysle sa jedná o súbor artefaktov, regulatívov, noriem, ideí a vzorcov správania zdieľaných členmi určitej spoločnosti. Jednotlivé prvky kultúry sú usporiadané do unikátnych konfigurácií, tvoriacich vnútorne integrované, relatívne autonómne systémy, označované ako kultúrne vzory, ktoré sú dôvodom odlišnosti jednotlivých kultúr.

Kultúra chudoby

Koncept zavedený americkým antropológom Oscarom Lewisom. Chudoba nie je chápaná ako vlastnosť jednotlivcov, ale celých skupín žijúcich pod hranicou chudoby. Vychádza z toho, že mnohé skupiny na okraji spoločnosti vykazujú zhodné prvky, napríklad podobnosť v rodinných štruktúrach, medziľudských vzťahoch, zvykoch, v hodnotovom systéme a v orientácii v čase.

Kultúra chudoby je utváraná vo vzťahu k dominantnej triede a jej hodnotám ako napríklad šetrnosť, hromadenie bohatstva a možnosti individuálneho spoločenského vzostupu. Možnosť dosiahnutia týchto hodnôt a cieľov je pre príslušníkov kultúry chudoby veľmi nízka, nemôžu dosiahnuť úspech v dominantnej spoločnosti.

Kultúrna zmena

Kultúra nie je statická a nemenná, ale naopak veľmi dynamická a v čase sa meniaca. Základom kultúrnej zmeny sú inovácie. Najčastejšia forma inovácie sú vynálezy a prelínanie. Vynálezy sú zdrojom kultúrnej zmeny vnútornej (tzv. endogénnej), prelínanie potom kultúrnej zmeny vonkajšej (tzv. exogénnej).

Pretože kultúra je integrovaný systém, v ktorom sú jednotlivé jej zložky vo vzájomnom spojení, dochádza po prijatí ľubovoľného prvku k rekonfigurácii (preusporiadaniu) celkového vzoru danej kultúry. Po určitej dobe sa prijatý prvok stane integrálnou súčasťou novej kultúry a jej členovia ho internalizujú (prijmú za svoj). Tým je proces prelínania dokončený, nakoľko noví členovia tejto spoločnosti budú už tento prvok vnímať ako nedeliteľnú súčasť svojej kultúry, v ktorej má svojej nezameniteľné miesto.

Kultúrne vzorce

Kultúrne vzorce predstavujú všeobecne prijímaný a napodobovaný súbor hodnôt, noriem, podôb správania a usporiadania inštitúcií danej spoločnosti (kultúry). Ako také tvorí súčasť kultúrnej tradície, ich vplyv sa prejavuje v procese enkulturácie členov spoločnosti.

Za kultúrne vzorce môžeme považovať napr. i modely pre správanie v určitých spoločenských roliach. Dodržovanie a rešpektovanie kultúrnych vzorcov je všeobecne súčasťou optimálnej a bezkonfliktnej existencie jedinca v danej spoločnosti, zároveň sú konštitutívnou súčasťou samotnej kultúry.

Kultúrny relativizmus

Jadrom koncepcie kultúrneho relativizmu je predpoklad, že jednotlivé kultúry sú jedinečnými a neopakovateľnými entitami. Z tohto dôvodu je nutné posudzovať každú kultúru len v jej vlastnom kontexte, v súvislostiach jej vlastných hodnôt, ideí, noriem a tradícií. Je totiž zrejmé, že mnoho kultúrnych prvkov, ktoré sú v súlade s hodnotami a obyčajami kultúr, ktorých sú súčasťou, nevyhovuje normám a zvykom kultúr iných.

Vzhľadom ku skutočnosti, že kultúrny relativizmus ponúka perspektívu, v ktorej je možné nazerať na iné kultúry s patričnou úctou, rešpektom a toleranciou, vytvára teoretické základy takmer všetkých koncepcií multikulturalizmu. Je však potrebné dodať, že na rozdiel od etnocentrizmu, ktorý je kultúram vlastný, je kultúrny relativizmus dosiaľ skôr programom a ideou než popisom reálneho stavu.

Kvalita života

V súčasnosti existuje viacero konceptov kvality života (Quality of Life = QOL). Pri formulovaní definície kvality života sa väčšina špecialistov zhoduje v tom, že kvalita vyjadruje určitú mieru alebo stupeň, ktorý variuje od nízkej hodnoty po vysoké .

Kvalita života je výsledkom vzájomného pôsobenia sociálnych, zdravotných, ekonomických a environmentálnych podmienok, týkajúcich sa ľudského a spoločenského rozvoja. Na jednej strane predstavuje objektívne podmienky na dobrý život a na strane druhej subjektívne prežívanie dobrého života. Objektívnu stránku kvality života vyše 150 krajín sveta monitoruje od roku 1990 United Nations Development Programme (Rozvojový program OSN). Každoročne zverejňuje poradie krajín podľa Human Development Index. Ide o indikátor zložený z troch hlavných položiek: výška hrubého domáceho produktu na 1 obyvateľa, priemerný stupeň dosiahnutého vzdelania, očakávaná dĺžka života.

Kyslý dážď

Kyslý dážď vzniká následkom úniku oxidu siričitého a oxidov dusíka do atmosféry, kde prejdú chemickými premenami a sú rozpustené v kvapkách vody v oblakoch. Kvapky padajú na zem vo forme dažďa, alebo snehu, čo môže zvýšiť kyslosť pôdy a ovplyvniť chemickú rovnováhu v jazerách a vodných tokoch.

Pojem kyslý dážď je niekedy použitý vo všeobecnejšom význame, ktorý zahŕňa všetky formy kyslého spádu - mokrý spád, kedy kyselinotvorné plyny a častice sú splachované dažďom a inými zrážkami, a suchý spád, keď sa plyny a častice ukladajú na povrch Zeme bez prítomnosti zrážok. Kyslý dážď urýchľuje zvetrávanie uhličitanových hornín a urýchľuje aj koróziu budov. Prispieva tiež ku kyslosti riek, potokov a ničí stromy vo vyšších polohách. Na boj s týmto javom sa vynakladá v súčasnosti značné úsilie.

Naspäť hore

L

LDC - Least Developed Country

Označenie pre najmenej rozvinuté krajiny, ktoré majú podľa klasifikácie OSN hrubý národný produkt nižší než 760 USD na obyvateľa a v ktorých tvoria vyrobené produkty menej ako 10 % HNP.

LDCs (fr. PMA) - Least Developed Countries

Skupina najmenej rozvinutých krajín, ktoré sú každé tri roky posudzované Ekonomickou a sociálnou radou OSN (ECOSOC). Kritéria pre zaradenie krajiny do tejto skupiny sú nízky príjem, nedostatočné ľudské zdroje a nízka hladina ekonomickej diverzifikácie. Dnes sa do tejto skupiny radí 50 krajín.

LDLIC (fr. PMDEI) - Least Developed, Landlocked and Island Countries

Najmenej rozvinuté vnútrozemské a ostrovné krajiny.

Liberalizácia obchodu

Je to osobitný typ hospodárskej a obchodnej politiky, ktorý je charakterizovaný postupným odbúravaním rôznych bariér brániacich slobodnému a voľnému pohybu tovaru, surovín, služieb, peňazí a informácií.

Štát svojimi opatreniami v oblasti hospodárskej politiky napomáha, uľahčuje alebo vytvára predpoklady pre rozvoj spoločnej deľby práce v medzinárodnom meradle. Za liberalizáciu obchodu vystupujú krajiny ekonomicky silné, ktoré sa snažia prostredníctvom zahraničného obchodu rozšíriť odbytové trhy pre svoje výrobky. Liberalizácia obchodu sa realizuje na dvojstrannej, ale i na mnohostrannej báze.

LICs (fr. PFR) - Low Income Countries

Krajiny s nízkym príjmom.

Lomé Convention

Dohodu z Lomé tvoria multilaterálne zmluvy o obchode a rozvoji medzi EU a sedemdesiatimi štátmi ACP. Na ich základe krajiny ACP nadviazali úzku spoluprácu so štátmi EU a popri finančnej pomoci im boli poskytnuté značné obchodné výhody pri exporte ich tovaru do EU. Tieto dohody sú jadrom rozvojovej politiky EU.

LRRD - Linking Relief, Rehabilitation and Development

Správa Európskej komisie o spojení pomoci, obnovy a rozvoja, ktorá navrhuje praktické kroky pre prechod od humanitárnej pomoci k rozvojovej spolupráci.

Naspäť hore

M

Malária

Malária je jedna z najzávažnejších infekčných chorôb. Ročne na ňu ochorie približne 300-500 miliónov ľudí, pričom až 1-3 milióny z nich chorobe podľahne. Väčšina obetí žije v tropickej a subsaharskej Afrike, no nebezpečným formám malárie je vystavených až 40% svetovej populácie. Malária v stredovekej taliančine znamená zlý vzduch. Občas sa (kvôli typickým prejavom) označuje aj ako zimnica.

Malária je spôsobená plazmódiami, parazitickými prvokmi kmeňa Apicomplexa a ich prenášačom na človeka je komár rodu Anopheles. Priebeh ochorenia môže v niektorých prípadoch byť veľmi rýchly, keď dochádza k životunebezpečným stavom – zlyhávajú životne dôležité orgány (obličky), a nastáva kóma. Veľmi rizikový je priebeh ochorenia u detí.

Metódy problémovej výučby

Metóda problémového vyučovania vychádza z myšlienok Deweyho, Pierca, Williama Jamesa a ďalších. Ich koncepcia zdôrazňuje význam vyučovania v spolupráci s ostatnými študentmi, zároveň však vyzdvihuje zachovanie autonómie jedinca.

Medzi inými zdôrazňuje taktiež spoluúčasť samotného študenta pri fungovaní výučby; sociálnej dimenzie výučby a jej kvalitu; význam procesu, pri ktorom je výučba "upevňovaná" v reálnom živote, "umiestňovaná" do kontextu, v ktorom naberá konkrétny obsah, a "úmysly", podľa ktorých je vyberaná, a rovnako aj rolu sprievodcu a sprostredkovateľa predstavovanú učiteľom.

MIGA - Multilateral Investment Guarantee Agency

Multilaterálna agentúra pre garanciu investícií, ktorá bola založená v roku 1986, je súčasťou skupiny Svetovej banky. Podporuje taký príliv kapitálu do rozvojových krajín, ktorý je v súlade s ich rozvojovými potrebami a cieľmi a je založený na spravodlivých a stabilných normách nakladania so zahraničnými investíciami.

Migrácia

Migrácia je proces priestorového premiestňovania osôb cez hranice, spojený so zmenou miesta bydliska na dobu kratšiu či dlhšiu, prípadne natrvalo. Podľa smeru migrácie sa rozlišuje emigrácia (vysťahovania) a imigrácie (prisťahovania). Každý individuálny pohyb naberá obidve tieto formy - z jednej oblasti sa emigruje, do druhej sa imigruje, pokiaľ je parametrom sťahujúci sa človek.

Vo vzťahu ku konkrétnej oblasti (zdrojovej či cieľovej) sa jedná o dva toky pohybu. Migráciou vnútornou označujeme pohyby v rámci hraníc vymedzenej oblasti - vnútroštátnej migrácie. Migrácia vonkajšia je trvalý, dlhodobý či krátkodobý proces presunu jednotlivcov či skupín ľudí v priestore cez hranice krajiny - medzinárodná migrácia. Migrant je každý človek, ktorý prekročí medzinárodne uznávané hranice a zostáva v inej zemi dlhšie než rok (podľa definície OSN).

Modernizácia

Zahŕňa rozvoj priemyslu a technológií, rast veľkých miest a širokú premenu životných štýlov ľudí. Idea vychádzala z osvieteneckých ideálov sekularizovanej spoločnosti, dôraze na slobodu jednotlivca, politickej organizácii na princípu národných štátov a občianskej spoločnosti.

Modernizáciu sprevádzal vznik nových kultúrnych foriem a princípov, ako napríklad národný štát, kapitalizmus či marxizmus. Bola spojovaná hlavne s predstavou pokroku, ktorý mal priniesť rozšírenie politických slobôd, rozvoj vied, umenia a techniky.

Multikulturalizmus

Multikulturalizmus

Pojem multikulturalizmus sa všeobecne týka aspoň jednej z nasledujúcich problematík: problematiky rasy, socioekonomickej triedy, rodovej príslušnosti, jazyka, kultúry sexuálnej preferencie či telesnej alebo duševnej handicapovanosti. Termín sa používa v rôznych významových rovinách a môže označovať odlišné skutočnosti.

Multikulturalizmus ako spoločenský cieľ znamená úsilie o vytvorenie pluralitnej spoločnosti zahrňujúce množstvo odlišných sociokultúrnych skupín. Spolužitie na princípoch tolerancie, rešpektu, dialógu a konštruktívnej spolupráce. Dôležitou zložkou a nástrojom multukulturalizmu je interkultúrna výchova. Multikulturalizmus ako stav predstavuje koexistenciu rôznych sociokultúrnych skupín so špecifickými systémami inštitúcií, tradícií, významov, postojov a hodnôt.

Naspäť hore

N

Nacionalizmus

Termín nacionalizmus má niekoľko významov. V najširšom zmysle slova je výrazom pre kolektívnu identifikáciu ľudského spoločenstva na základe projektu národa, sociopolitického hnutia a ideológie vychádzajúcej z predstavy spoločných dejín a osudu, historicky súvisiaci s európskym modelom vytváraním národného štátu.

V užšom význame ide o vyjadrenie intenzívneho až agresívneho národného uvedomenia, ktoré sa vyhraňuje v protiklade voči príslušníkom iných – spravidla susedných národov. Rozmach európskeho nacionalizmu spadá do doby Francúzskej revolúcie, v ktorej bol národ stotožnený s masami a "ľudovým" spôsobom politiky. V nemeckom romantizme bola zdôrazňovaná väzba národa k štátu, zmysel pre obeť i národnú čistotu, zatiaľ čo v ostatných oblastiach západnej Európy nadobúdal nacionalizmus o niečo racionálnejších foriem. Národné obrodenie v slovanských krajinách bolo skôr záležitosťou elít vzdelancov. Zatiaľ čo pre Ameriku je typický skôr patriotizmus, v Ázii najviac nájdeme nacionalizmus náboženský a v Afrike kmeňový.

NAFTA (fr. ALENA) - North American Free Trade Agreement

Severoamerická dohoda o voľnom obchode, ktorá vznikla v roku 1994, je ekonomický pakt umožňujúci voľný obchod medzi USA, Kanadou a Mexikom. Pakt zrušil obchodné cla medzi členskými štátmi, v budúcnosti by mali byť odstránené ešte clá na poľnohospodárske produkty.

NAO - National Authorising Officer

Národný splnomocnený komisár zastupuje jednotlivé krajiny ACP vo všetkých operáciách, ktoré sú financované podľa Dohody z Lomé a Dohody z Cotonu.

Neokolonializmus

Termín popisuje stav, keď je pôvodne kolonizovaná krajina síce formálne nezávislá, ale jej vládnuca elita sa podriaďuje rozhodnutiu bývalej materskej krajiny, pretože to považujú za výhodné pre seba a niekedy i pre štát.

Jedná sa teda o geopolitickú prax využívania obchodnej globalizácie a kultúrneho imperializmu na riadenie krajiny, buď priamou vojenskou kontrolou alebo nepriamou politickou kontrolou. Pojem neokolonializmus bol vytvorený, aby popísal sociálno-ekonomickú a politickú kontrolu, ktorá môže byť vykonávaná ekonomicky, jazykovo a kultúrne , pričom podpora kultúry v neokoloniálnych krajinách uľahčuje kultúrnu asimiláciu kolonizovaných ľudí, a tak otvára možnosti pre nadnárodné korporácie v neokoloniálnych krajinách.

Nezisková organizácia

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok, a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

V slovenských podmienkach zaviedla definíciu neziskovej organizácie Novela č. 5/2012 Z. z. Definícia kladie dôraz na 2 základné definičné znaky tejto právnej formy, a to poskytovanie všeobecne prospešných služieb ako predmet činnosti neziskovej organizácie a neziskovosť ako základné kritérium fungovania neziskovej organizácie.

NGO (fr. ONG) - Non-governmental Organisation

Nevládna organizácia (neštátna nezisková organizácia - NNO) je neziskové dobrovoľné združenie občanov, ktoré je nezávislé na vláde a je organizované na miestnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni. NNO poskytuje množstvo služieb v rôznych oblastiach (napríklad ochrana životného prostredia, rozvoj atd.), háji záujmy občanov proti vládam, prispievajú ku kontrole politických rozhodnutí a podnecujú účasť na politickom živote komunít. Viac ako 1500 NNO, ktoré sa zameriavajú na informačné kampane v oblastiach záujmov OSN, je pridružených k Odboru poskytovania informácií verejnosti (DPI) OSN.

NIC - Newly Industrialisad Country

Novo industrializovaná krajina, ktorá už nie je rozvojovou krajinou, ale ešte nedosiahla status vyspelej krajiny. Obvykle sa sem radí napríklad Malajzia alebo Mexiko.

NSSD - National Strategies for Sustainable Development

Národné stratégie pre udržateľný rozvoj sú pripravované od roku 1992. Cieľom projektu je podporovať realizáciu týchto stratégií vo všetkých krajinách do roku 2005 tak, aby do roku 2015 došlo na globálnej ako aj národnej úrovni ku spomaleniu v čerpaní prírodných zdrojov.

Národ

Definovať národ je jedným z najväčších problémov spoločenských vied. Koncept národa sa menil v čase i priestore, historicky je za jeho zrod považovaný prelom 18. a 19. storočia – obdobie prudkej industrializácie, urbanizácie a modernizácie, ako aj éra Francúzskej revolúcie a nasledujúcej vlny rastu národného sebauvedomenia, nacionalizmu a budovania národných štátov v Európe i v Amerike.

Národ by sme mohli definovať ako historicky podmienený ľudský výtvor, ako politický projekt reagujúci na prudké sociokultúrne zmeny (industrializáciu a modernizáciu), ako špecifický sociopolitický útvar, ako kolektívnu identitu založenú na spoločnom vedomí charakteristickej spolupatričnosti (vedomí "my"), ktorá vyplýva zo spoločných dejín (často i území) a kultúry - najmä jazyka, a taktiež vôli po zachovaní tejto skupiny vo forme štátu.

Národnostná menšina

Národnostná menšina alebo etnická menšina je spoločenstvo ľudí rovnakej národnosti s vlastným jazykom a kultúrou obývajúce určitú časť územia štátu bez toho, aby boli štátotvorným subjektom. Na zachovanie ich národnej identity im medzinárodné a vnútroštátne právo priznáva právo na organizáciu vlastnej národnej kultúry, používanie materinského jazyka, vzdelávanie v tomto jazyku a podobne.

Ochrana práv národnostných menšín sa stala témou medzinárodného práva až v druhej polovici 20. storočia. Predmetom záujmu sa stala najmä po skúsenostiach v 20. storočí, ktorého mnohé tragédie boli iba neadekvátnou reakciou na vznik národných štátov. Problém národných menšín vzniká ako problém práve vtedy, keď existuje národná väčšina, ktorá zámerne, alebo neuvedomele vylučuje ostatné národnostné skupiny z rozhodovacieho procesu, distribúcie životných príležitostí.

Naspäť hore

O

OAU (fr. OUA)

Organizácia africkej jednoty (pozri Africká únia - AU) podporuje solidaritu medzi štátmi Afriky, háji suverenitu štátov, bojuje proti všetkým formám kolonializmu a podporuje medzinárodnú spoluprácu podľa Charty OSN.

Obchodovanie s ľuďmi

Za obchodovanie s ľuďmi je označené každé konanie s použitím násilia, hrozby násilím, zneužitia moci, zotročenia pre dlhy, oklamania alebo iných foriem donútenia, ktoré súvisia so získavaním alebo naverbovaním alebo prepravou osoby k pracovným účelom alebo na výkon služieb bez ohľadu na to, či sú prekračované štátne hranice, alebo nie.

Obchod s ľuďmi je tretím najvýnosnejším nelegálnym obchodom na svete, výnosnejší je už len obchod s drogami a so zbraňami. Len v Európe predajú každoročne vyše 100 tisíc ľudí. Účely, na ktoré sú ženy (tvoria až 80 % obetí), ale aj muži predávaní, sú rôzne. Môže ísť o prostitúciu, prácu v domácnosti či v nelegálnej továrni, žobranie alebo nelegálny pouličný predaj (napr. drog), či odstránenie a následný predaj orgánov. Obete obchodu s ľudskými bytosťami sa ocitajú v situácii otrokov. Spravidla vykonávajú prácu v domácnosti, bez sociálneho, zdravotného a nemocenského poistenia, za symbolickú odmenu alebo bez záruky odmeny.

Občianska spoločnosť

Pojem možno chápať rôznym spôsobom. Napríklad ako aktívne angažovanie sa v politických stranách a pravidelné využívanie voličského práva. Skôr je však občianska spoločnosť synonymom pre sieť najrôznejších občianskych združení a spolkov, fungujúcich mimo štátnej štruktúry, jej kľúčovým pojmom je občan, jeho požiadavky, aktivity a spôsob, akým maximálne využije priestor, ktorý mu demokratická spoločnosť poskytuje k formulovaniu svojich požiadaviek a kontrole politickej moci.

Za súčasť funkčnej občianskej spoločnosti sa pokladá vysoký podiel účasti občanov na spravovaní vecí verejných a to práve cez nepolitické štruktúry. Teda vytváranie mimovládnych organizácií, podieľanie sa na ich činnosti, prípadne podieľanie sa na tzv. verejnej kontrole, ktorú spravidla vykonávajú masmédiá, watchdogové organizácie, organizácie zamerané na kontrolu ľudských práv, ale aj neorganizovaní jednotlivci.

Občianske práva

Súčasť celého súboru práv predstavujúcich základné práva občana alebo ľudské práva. Zahŕňajú jednak občianske slobody (ako napríklad právo na život, sloboda náboženského vyznania, sloboda vyjadrenia a pod.), ale aj zákonné práva (napr. právo na vlastný majetok, vynútiteľnosť záväzkov prostredníctvom súdu atď.).

Občianske práva alebo občianske slobody sú teda zákonmi (najčastejšie upravené ústavou alebo ústavou a ďalšími zákonmi) stanovené základné práva občana štátu, predovšetkým však také, ktoré definujú jeho postavenie v spoločnosti alebo v štáte.

OCT (fr. PTOM) - 20 Overseas Countries and Territories

20 zámorských krajín a oblastí, ktoré sú pridružené k EU.

ODA (fr. APD) - Official Development Assistance

Oficiálna rozvojová pomoc.

OECD (fr. OCDE) - Organisation for Economic Co-operation and Development

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorá bola založená v roku 1961, združuje najvyspelejšie štáty sveta. Usiluje sa o ekonomickú a sociálnu prosperitu a podporuje pomoc rozvojovým krajinám. Je nástupnickou inštitúciou Organizácie pre európsku hospodársku spoluprácu (Organisation for European Economic Co-operation - OEEC), založenú v roku 1948. Členmi OECD je 30 štátov.

OECS (fr. OCE) - Organisation of Eastern Caribbean States

Organizácia štátov východného Karibiku združuje štáty Antigua a Barbuda, Dominikánska republika, Grenada, Svätý Krištof a Nevis, Svätá Lucia a Montsarrat. Niekedy do nich býva zaradená taktiež Anguilla a Britské panenské ostrovy.

OHCHR - Office of the United Nations High Commisioner for Human Rights

Úrad najvyššieho komisára OSN pre ľudské práva, ktorého úlohou je presadzovanie ľudských práv na svete.

Naspäť hore

P

Pandémia

Pandémia je epidémia, ktorá sa rozširuje na geograficky rozsiahlom území, často aj medzi kontinentmi a celosvetovo. Aj pri pandémii sa môžu vyskytnúť ojedinelé oblasti, ktoré nie sú postihnuté: osamelé ostrovy, hlboké horské údolia, pralesy a iné. Naopak pôvodne nepostihnuté oblasti sa vďaka leteckej doprave nakazia. Je to dnes najväčšie nebezpečenstvo šírenia pandémií.

Medzi najväčšie pandémie v dejinách patrila Čierna smrť (1347-1352). Bola to epidémia moru rozšírená po celej Európe (odhaduje sa, že zomrelo asi 25 miliónov ľudí, čo bola tretina vtedajšieho európskeho obyvateľstva), ďalej Mor (1896 do zhruba 1945). Mor mal celosvetové rozšírenie a okolo 12 miliónov obetí. Na Španielsku chrípku zomrelo 20-50 miliónov ľudí a 500 miliónov sa nakazilo. Ázijská chrípka (1957) mala až 1 milión obetí.

Paris Club

Parížsky klub je neformálne zoskupenie veriteľov, ktoré sa snaží nájsť spoločné a udržateľné riešenia pre zadĺžené krajiny.

Participácia

Označuje v kontexte rovnosti príležitostí účasť určitej skupiny na občianskom živote, jej účinkovanie vo verejnej sfére, čiže zapojenie a začlenenie občanov a občianok do plánovania a realizácie úloh. Na vyjadrenie miery zapojenia určitej skupiny do istej sféry a jej aktívnej úlohy sa používa pojem miera participácie.

Občiansky život je v súčasných moderných spoločnostiach regulovaný právnymi úpravami, ktoré vychádzajú zo základných ľudských práv a slobôd. Sú zakotvené v národných ústavách a určuje ich charakter štátu a úroveň demokracie konkrétnej krajiny. Z rodového pohľadu sa však občianstvo nikdy v minulosti neaplikovalo rovnako na mužov a ženy. Ústavy v mnohých krajinách dlho nepriznávali ženám ďalšie práva k už existujúcim, ale dokonca sa využívali na vylúčenie žien z nárokov na občianstvo, čo ženy do značnej miery vylučovalo z participácie na verejnom živote.

POPIN - United Nations Population Information Network

Informačná sieť OSN pre populáciu, ktorej cieľom je poskytovať medzinárodnému spoločenstvu informácie o obyvateľstve na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Je to decentralizované združenie inštitúcií zaoberajúcich sa informáciami o populácii, ktorého činnosť je čiastočne financovaná Populačným fondom.

Programy štrukturálnych úprav (Structural Adjustment Programs - SAP)

Programy štrukturálnych úprav predstavujú ekonomické reformy, požadované MMF od krajín, ktorým poskytuje pôžičky. Tieto reformy majú zaistiť rast, finančnú disciplínu a ekonomickú stabilitu. Cieľom Programov štrukturálnych úprav je zaistiť, že krajiny budú mať dostatok prostriedkov na splatenie svojich dlhov.

Programy štrukturálnych úprav väčšinou obsahujú niekoľko všeobecných receptov: privatizáciu, škrty vo vládnych výdavkoch, užívateľské poplatky (najmä v oblastiach zdravotníctva a školstva), podporu exportu, zvyšovania úrokových sadzieb a liberalizácie obchodu.

Progresívna výchova / progresivizmus

Vychádza z myšlienok Johna Deweya a Rousseaua, zdôrazňuje demokratické, tvorivé a blízke vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, školou a obcou. Jej počiatky sú spojené s protestom proti prílišnému formalizmu v teórií a praxi vzdelávania.

Progresivizmus je orientovaný na študenta, v zmysle podpory pedagógov k motivácii študentov vzdelávať sa poskytovaním zmysluplných riešiteľných otázok, vypracovávaných v príjemnom a demokratickom prostredí. Progresivizmus je svoju povahou experimentálny a usiluje o zaisťovanie užitočných zmien jednotlivcov a spoločnosti.

PRSP - Poverty Reduction Strategy Papers

Strategické dokumenty pre znižovanie chudoby tvoria makroekonomické, štrukturálne a sociálne politiky a programy členských štátov skupiny Svetovej banky. Cieľom je presadzovanie celkového rastu a znižovania chudoby. Na príprave PRSP sa podieľali vlády donorských a príjmajúcich krajín, občiansky sektor a iní partneri, vrátane zástupcov Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu.

Naspäť hore

R

Rasa

Pojem rasa sa stalo súčasťou ľudského povedomia, bežnej slovnej zásoby. V tomto zmysle rasa predstavuje skupinu osôb, ktorá sama seba vníma a je taktiež ostatnými vnímaná ako odlišná na základe určitých biologických znakov. Rasa teda nie je len biologická kategória, ale predovšetkým sociálna a kultúrna. Rasa je sociálny konštrukt, ktorý existuje primárne v predstavách ľudí.

Biologický termín rasa bol vplyvom politického vývoja v 20. storočí (rasistické teórie a rôzne "konečné riešenia" na základe príslušnosti k rase za druhej svetovej vojny, politika apartheidu napr. v JAR, rasová nerovnosť v USA až do 60. rokov 20. storočia atď.) a vplyvom moderných vedeckých objavov na poli antropológie a genetiky zdiskreditovaný, mnoho spoločenských i prírodných vedcov navrhuje nepoužívať tento sporný termín.

Rasizmus

Presvedčenie, že niektoré rasy sú zo svojej podstaty nadradené a iné podradené. Určité fyzické vlastnosti človeka vypovedajú o vlastnostiach skupiny, do ktorej je jednotlivec zaraďuje. Na základe biologických charakteristík je ľuďom prisudzované vyššie alebo nižšie postavenie a ďalej sú s týmito znakmi spojované morálne, intelektuálne a iné charakteristiky, ktoré nemajú s fyzickou stavbou tela žiadnu opodstatnenú súvislosť.

Rasistická, fašistická a nacistická ideológia však nie je mŕtva ani dnes, aj po roku 1945 sa niektoré štáty riadili alebo riadia týmito myšlienkami, napríklad Juhoafrická republika alebo Zimbabwe. Na konci 20. storočia sa objavil rad menších skupín a politických strán s rasistickými myšlienkami a ideológiami, ktoré sa udržujú a šíria po celom svete.

REP (fr. PRE) - Regional Environment Programme

Regionálny program na ochranu životného prostredia je vytváraný v rámci Programu OSN na ochranu životného prostredia.

REPAs - Regional Economic Partnership Agreements

Regionálne dohody o hospodárskom partnerstve podporujú vzájomnú integráciu medzi krajinami ACP a ekonomické reformy v týchto krajinách.

Rola

Jeden z kľúčových pojmov o spoločenských vedách vyjadrujúci súhrn očakávaných jednaní voči jedincovi, ktorý zastáva určitú sociálnu pozíciu.

Sociálna rola ako očakávané správanie vždy súvisí s hodnotovým systémom príslušného sociálneho celku (spoločenstva, skupiny) a jeho forma a obsah platia v príslušnom referenčnom hodnotovom systéme. Rola je teda predpísaná sociálne (ideálna rola), ale jej konkrétnu podobu (aktuálny výkon roly, hranie roly) vytvára nositeľ sociálnej pozície, ktorý spätne pôsobí na konsenzus predstáv o očakávanom správaní v danej pozícii.

Rozvoj

Rozvoj je označenie procesu, ktorý má za cieľ zlepšovanie pôvodného stavu, či jeho pretvorenie do lepšej podoby. Rozvoj je chápaný ako proces zlepšovania, vedúci k vzniku lepšej verzie ako bola tá predchádzajúca, z ktorej vychádzala.

Podľa Rozvojového programu OSN (UNDP) je ľudský rozvoj proces rozširovania možností ľudí, ako žiť svoj život (enlarging people´s choices). V princípe môžu byť tieto možnosti neobmedzené a môžu sa meniť v čase. Avšak na všetkých úrovniach rozvoja sú v zásade tieto tri možnosti: možnosť žiť dlhý a zdravý život; možnosť získavať vedenie; možnosť prístupu ku zdrojom nutným pre zaistenie dôstojného života.

Rozvojová pomoc

Krajiny, ktoré sa uvádzajú ako "krajiny tretieho sveta" alebo tie, ktoré sú po sociálnej a ekonomickej stránke málo rozvinuté sa oficiálne nazývajú rozvojové krajiny. Pomoc týmto krajinám sa volá rozvojová pomoc (angl. development aid), čím sa myslí, zahraničná rozvojová pomoc.

Zahraničná pomoc môže byť vládnou, mimovládnou alebo kombináciou obidvoch. Vládna pomoc využíva prostriedky štátneho rozpočtu (a je nazývaná "oficiálna"), mimovládna zahŕňa širokú škálu darcov, nadácií a charitatívnych organizácií združujúcich dary právnických i fyzických osôb, ako i granty získané z štátneho rozpočtu na oficiálnu rozvojovú pomoc.

Rozvojová spolupráca

Rozvojová spolupráca je akákoľvek forma spolupráce, ktorá sa snaží reagovať na dlhodobé problémy chudobnejších krajín, najmä s ohľadom na ekonomické, sociálne, zdravotné a ekologické aspekty života ľudí, ktorí v nich žijú. Zdôrazňuje aktívne zapojenie viacerých zúčastnených strán (príjemcov i darcov) v úsilí o rozvoj.

Rozvojová spolupráca nadväzuje na humanitárnu pomoc. Termín rozvojová spolupráca sa začal využívať po 2. svetovej vojne ako výraz modernejšej formy humanitárnej pomoci, symbolizujúcej oveľa komplexnejší a širšie poňatý ľudský rozvoj a partnerský postoj zúčastnených strán

Rozvojové banky

Regionálne orientované banky, zakladané vo svete od 60. rokov 20. storočia podľa vzoru Svetovej banky. Tieto banky patria v regionálnom meradle často ku kľúčovým inštitúciám v oblasti miestneho rozvoja.

Dopad činnosti týchto bánk je cielenejší než v prípade Svetovej banky, pretože banky väčšinou lepšie poznajú miestne podmienky a lepšie svoju činnosť zameriavajú na konkrétne projekty. Medzi tieto banky patrí: Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD, BERD), Ázijská rozvojová banka (ADB), Islamská rozvojová banka (IDB), Africká rozvojová banka (AFDB), Medziamerická rozvojová banka (IADB, BID).

Rozvojové ciele tisícročia

Na Summite tisícročia v septembri 2000 v New Yorku prijalo 191 krajín Miléniovú deklaráciu. Hlavy štátov a vlád sa tak zaviazali venovať pozornosť odstraňovaniu chudoby a udržateľnému rozvoju a podporovať dosiahnutie miléniových rozvojových cieľov.

Súbor rozvojových cieľov tisícročia, ktoré by mali byť splnené do roku 2015, zahrňuje osem základných cieľov (goals), osemnásť čiastočných úloh (targets) a viac než štyridsať ukazovateľov (indicators).

Naspäť hore

S

SAA - Strategic Environment Assessment

Strategické hodnotenie životného prostredia - pozri EIA.

SACU - Southern African Customs Union

Juhoafrickú colnú úniu založili v roku 1969 Juhoafrická republika, Botswana, Lesotho, Namíbia a Svazijsko. Jej cieľom je udržiavanie voľného obchodu medzi členskými štátmi a uplatňovanie spoločných taríf voči tretím krajinám.

SAF - (Enhanced) Structural Adjustment Facility

Plán pre štrukturálne zmeny v krajinách s nízkym príjmom, ktorých cieľom je prekonanie dlhodobých vážnych ekonomických problémov. Tieto plány väčšinou vytvára Svetová banka a jej organizačné zložky v rámci podpory rozvojovým krajinám.

SIA - Sustainability Impact Assessment

Odhad dopadov na trvale udržateľný rozvoj je program Európskej komisie, ktorého úlohou je hodnotenie dopadu obchodných dohôd na udržateľný rozvoj.

Skupina

Skupinou rozumieme ohraničené zoskupenie ľudí, ktoré sa voči svojmu okoliu a voči ostatným skupinám formálne či neformálne vymedzuje ako celok. Členovia skupiny spolu vstupujú do sociálnych interakcií (kontaktov), ktoré môžu byť viac či menej časté a mať viac či menej osobnú povahu.

Členstvo v skupine so sebou vždy prináša regulatívy, ovplyvňujúce jednania (ale i rečové návyky a ďalšie javy) členov skupiny. Jednotlivec väčšinou býva členom niekoľkých skupín naraz a svoje správanie podriaďuje momentálnej situácii. Skupina sa navonok definuje najmä negatívnym vymedzovaním svojej identity, teda v zmysle "toto My nerobíme, tak sa chovajú Oni...".

Skupina svetovej banky

Nejedná sa o jednu banku, ale o skupinu bánk s rôznymi funkciami. Svetová banka je najväčším zdrojom rozvojovej pomoci na svete. V súčasnosti zahŕňa Skupina Svetovej banky nasledujúce inštitúcie: Medzinárodnú banku pre obnovu a rekonštrukciu, Medzinárodnú rozvojovú agentúru, Medzinárodné finančné korporácie, Multilaterálnu poistnú agentúru a Medzinárodné centrum pre urovnávanie investičných sporov.

Svetová banka podporuje rozvojové projekty prostredníctvom pôžičiek s nižším až nulovým úrokom a ako záruku splácania často vyžaduje po vládach reformy typu Program štrukturálnych zmien.

Sociokultúrna skupina

Sociokultúrna skupina je taká skupina ľudí, ktorú možno definovať na základe rasy, farby pleti, príslušnosti k socioekonomickej vrstve, rodovej príslušnosti, jazyka, národnej identity, sexuálnej orientácie, telesnej alebo duševnej handicapovanosti, subkultúrnej príslušnosti.

Sociálna a kultúrna antropológia

Základy k sociálnej a kultúrnej antropológie položili na konci 19. storočia evolucionistickí vedci. Sociálna a kultúrna antropológia mala skúmať mimoeurópske spoločnosti a etniká. Vznik tejto vednej disciplíny do značnej miery súvisel s dopytom zo strany britskej koloniálnej správy, ktorá potrebovala porozumieť cudzím kultúram, aby im mohla účinne vládnuť.

Aj keď sociálna a kultúrna antropológie vznikla ako veda skúmajúca mimoeurópske, preliterárne spoločnosti, postupne rozšírila pole svojej pôsobnosti i na rad oblastí modernej spoločnosti (vznikla tak napríklad antropológia mesta, feministická či vizuálna antropológia).

Sociálna kontrola

Sociálna kontrola je súhrnným označením všetkých mechanizmov, ktoré zaisťujú poriadok a stabilitu spoločnosti. Počas sociálnych interakcií dochádza k neustálej konfrontácií reálneho správania jedinca alebo skupiny s kolektívne zdieľanými hodnotami a normami tohto správania.

Sociálna kontrola je princípom, prostredníctvom ktorého sa zaisťuje, či v správaní jednotlivcov či skupín nedochádza k odchýlkam od týchto noriem, a zároveň súborom prostriedkov, ktoré pôsobia na odstránenie týchto odchýlok. K sociálnej kontrole dochádza pri bežných každodenných aktivitách a v každom sociálnom styku, nezámerne a spontánne. Sociálne skupiny pôsobia prostredníctvom sociálnej kontroly na svojich členov, od niektorých očakávajú adekvátne správania (pokiaľ je porušované, môže dôjsť k vylúčeniu zo skupiny či naopak k inovácií jej noriem).

Sociálna konštrukcia reality

Tento termín poukazuje na sociálne a kultúrne utváranú povahu spoločenského života. Podľa názorov niektorých sociológov a filozofov je spoločnosť aktívne a kreatívne vytváraná jej členmi. Objektivita sociálneho sveta je neustále novovytváraná jedincami a ľudskými skupinami. Len človek je potom takto vytvorený svet schopný prežívať ako niečo iného než vlastný výtvor, ako niečo objektívne a dané. Pevnosť ľudského sveta teda spočíva na zdieľanej viere v skutočnosť jeho inštitúcií.

Základným stavebným kameňom sociálnej reality sú spoločenské inštitúcie a základným nástrojom, ktorý dáva objektivizovanému sociálnemu svetu logiku, je jazyk. Každá inštitúcia disponuje súborom odovzdávaných znalostí, ktorý predpisuje inštitucionálne vyžadované správania i role, ktoré majú byť hrané. Výchovou je potom toto vzdelanie vštepované ako objektívna pravda a tým je prijaté ako subjektívna realita, ktorá má naďalej schopnosť človeka utvárať.

Sociálna stratifikácia

Sociálne vedy používajú pre popisovanie skutočnosti rozdielneho a nerovného spoločenského postavenia jedincov alebo skupín v spoločnosti termín sociálna stratifikácia. Jedná sa o hierarchickú, štruktúrovanú nerovnosť medzi rôznymi skupinami ľudí, ktorá je vlastná všetkým ľudským spoločnostiam.

Súčasné spoločenské triedy v západnej spoločnosti možno rozdeliť predovšetkým podľa majetku a príjmov na triedu vyššiu, strednú (s viacerými podskupinami), robotnícku a "underclass". Triedy sú, na rozdiel od napr. systému indických kást, vzájomne priestupné, v priebehu života jedinca teda môže prísť tak k spoločenskému vzostupu, ako aj prepadu.

Sociálna vzdialenosť

Sociálna vzdialenosť je súhrn postojov, ktoré vytvárajú vzťahy medzi nami a ostatnými jedincami. Mechanizmy, vytvárajúce sociálnu vzdialenosť, vychádzajú z osobných skúseností, a sú do značnej miery ovplyvňované stereotypmi spojenými so skupinami, ktorými sú posudzovaní jednotliví členovia. Tieto mechanizmy k sebe jednotlivých aktérov vzťahov približujú, alebo ich naopak od seba vzďaľujú.

Zjednodušene možno sociálnu vzdialenosť popísať ako sympatiu alebo prvý dojem, ktorým posudzujeme neznámych jedincov. V sociológii možno sociálnu vzdialenosť merať pomocou stupnice založenej na miere ochoty vpustiť členov sociálnej alebo etnickej skupiny do svojho okolia.

Sociálne práva

Legislatívne upravené a štátom garantované nároky občanov a občianok; ich cieľom je uspokojenie špecifických sociálnych potrieb, ako sú napríklad verejné služby pre rodiny s deťmi, finančná podpora rodín s maloletými deťmi, daňové úľavy rodičom, alebo krytie sociálnych rizík, ako sú napr. strata zamestnania, choroba, materstvo, invalidita a staroba.

Z pohľadu historického vývoja občianskych práv sú takto definované sociálne práva najmladšie, ich vývoj je často interpretovaný ako pokus o odstránenie bariér plného využitia občianskych a politických práv.

Sociálne vylúčenie

Koncept sociálneho vylúčenia má svoje korene v 70. rokoch 20. storočia, vo Francúzsku, kde bol prvý kráť použitý pre špecifickú situáciu určitých skupín obyvateľov žijúcich na okraji spoločnosti, ktorí boli odrezaní od pracovných príležitostí a zároveň od záchrannej siete štátnej sociálnej pomoci.

Sociálne vylúčenie teda môžeme definovať ako proces, ktorým sú jednotlivci i celé skupiny osôb zbavované prístupu k zdrojom nevyhnutným pre zapojenie sa do sociálnych, ekonomických a politických aktivít spoločnosti ako celku. Proces sociálneho vylúčenia je primárne dôsledkom chudoby a nízkych príjmov, prispievajú k nemu však také ďalšie faktory ako je diskriminácia, nízke vzdelanie či zlé životné podmienky.

SPA - Strategic Partnership for Africa

Organizácia Strategické partnerstvo pre Afriku, bola založená v roku 1987. Snaží sa zaisťovať financie potrebné k reformám ekonomík afrických krajín. Jej členmi sú hlavní darcovia v Afrike vrátane vlád jednotlivých štátov a medzinárodných organizácii ako je MMF alebo UNDP.

Spoločnosť

Pre tento základný sociologický pojem nemožno uviesť žiadnu všeobecne prijímanú a platnú definíciu, naopak existujú desiatky (ba stovky) rôznych prístupov a koncepcií.

V najširšom zmysle je spoločnosť v spoločenských vedách chápaná najčastejšie politicky a ekonomicky sebestačná skupina ľudí oboch pohlaví a všetkých vekových skupín zdieľajúca spoločnú kultúru, hodnoty, územie a rešpektujúca vlastné inštitúcie, normy a kultúrne vzory, ktorí sami seba pociťujú ako jednotnú entitu odlišnú od iných skupín.

Status

Najvšeobecnejšie ide o súhrnné vyjadrenie sociálnej pozície človeka v určitej spoločnosti či skupine, ktoré je spravidla spojené s určitou mierou ocenenia zo strany druhých a so súborom práv i povinností. Môžeme rozlišovať status pripísaný a získaný.

Status pripísaný je založený na charakteristikách, nad ktorými má jednotlivec len veľmi malú alebo žiadnu kontrolu, patrí sem napr. rasa, etnicita, pohlavie či gender, ale aj napríklad vek, teda charakteristiky, ktoré nemôžu byť nahradené či zmenené v súlade s individuálnymi schopnosťami. Status získaný je naopak sociálna pozícia dosiahnutá v dôsledku osobných schopností, zručností a úsilia jedinca v otvorenej súťaži s ostatnými. Tento typ statusu charakteristický najmä pre modernú spoločnosť utvára faktory, ako je napr. vzdelanie či zamestnanie.

Stereotyp

Pojem vychádza z gréckych slov stereos – pevný, strnulý a typos – označenie, značka. V nami používanom kontexte ho v roku 1922 prvý kráť použil americký novinár Walter Lippmann, ktorý ním označil zafixovaný obraz v hlave, prostredníctvom ktorého vnímame správanie či vlastnosti členov spoločenských skupín v hlavných rysoch ako jednotné, nemenné, dané.

Tvorba stereotypov je ovplyvňovaná mnohými faktormi - skupinovými normami, výchovou, zmenami v spoločnosti, vplyvom médií, osobnej alebo sprostredkovanej skúsenosti atď. Najčastejšími prejavmi stereotypizácie v smere k druhým sú diskriminácie a predsudky, teda odlišné správania k členom iných skupín, založené len na fakte ich príslušnosti k určitej skupine.

Subkultúra

Pojem bol prvý krát použitý v 40. rokoch 20. storočia v niekoľkých významných spoločenských vedách. Pre subkultúry je charakteristické, že sa vymedzujú voči širšej, dominantnej kultúre cez odklon od majoritných myšlienkových, kultúrnych a politických prúdov, ale i vnútorne prostredníctvom životného štýlu a špecifického obliekania. Životní štýl zodpovedá deklarovaným odlišnostiam a vlastným subkultúrnym hodnotám.

Subkultúry svojou povahou a výrazne kritickým postojom voči štátnemu usporiadaniu naberajú často povaha kontrakultúry.

SWAP - Sector Wide Approaches

Program podporuje spravodlivé, udržateľné a efektívne využitie všetkých zdrojov vedúcich k väčšej dostupnosti sociálnych služieb ako je vzdelanie a zdravotníctvo a k zlepšeniu životných podmienok chudobných ľudí a ďalších sociálne vylúčených a ohrozených skupín. Tento ciel sa snaží dosiahnuť prerozdeľovaním zdrojov národných rozpočtov a prostriedkov od darcov medzi rôzne sektory.

Sweatshop

Sweatshop („obchod potu“) je pracovné prostredie s veľmi ťažkými a nebezpečnými podmienkami, kde majú robotníci obmedzené práva a nemajú možnosť o svojej situácii hovoriť. Často sú vystavení škodlivým materiálom, riskantným situáciám, extrémnym teplotám a zneužívaniu zo strany zamestnávateľov. Pracovníci sú nútení pracovať za veľmi nízku alebo žiadnu mzdu (forma otroctva) bez ohľadu na zákony.

Naspäť hore

T

TCARC (fr. CTCAR) - Technical Center for Agricultural and Rural Co-operation

Technické centrum pre poľnohospodársku a vidiecku spoluprácu usiluje o rozvoj poľnohospodárstva v cieľových krajinách ACP podporou výmeny a zdieľania informácií medzi týmito štátmi. Riadi sa Dohodou z Lomé.

Terorizmus

Terorizmus je definovaný ako súhrn antihumánnych metód hrubého zastrašovania politických odporcov hrozbou sily a užitia rôznych foriem násilia. Vedľa individuálneho (vnútorného) terorizmu existuje terorizmus skupín, niektoré koordinujú svoju činnosť na medzinárodnej úrovni (medzinárodný terorizmus).

Terorizmus, ktorý sa stal novou hrozbou, zmenil charakter 11. septembra 2001, kedy sa zrútili budovy Svetového obchodného centra v americkom New Yorku. Momentálne je na svete mnoho skupín aktívnych v tomto spôsobe útokov, prakticky každá teroristická skupina však má možnosť spáchať samovražedný teroristický útok. Medzi najznámejšie teroristické organizácie patria: Óm-šinrikjó, Hizballáh, Hamas, Fatah, Islamský džihád, OOP (Organizácia pre oslobodenie Palestíny), Al-Káida, Al-Džihád, ETA, GIA, RUF, IRA.

TFAP - Tropical Forest Action Plan

Akčný plán pre tropické pralesy, ktorý pôsobí ako medzinárodná podpora pre zachovanie pralesov, riadenia lesného hospodárstva v duchu trvale udržateľného rozvoja tropických pralesov a odhad ich zdrojov v globálnom meradle. Plán je realizovaný v rámci organizácie FAO.

TICAD - The Tokyo International Conference on African Development

Tokijská medzinárodná konferencia o rozvoji Afriky je regionálny program pre Afriku, ktorý bol založený v roku 1993 vďaka podpore Afriky japonskou vládou, OSN a GCA. Medzi jej členov patria všetky africké krajiny, ázijské krajiny, darcovské krajiny, medzinárodné agentúry a neziskové organizácia.

Trvalá udržateľnosť

Koncept trvalo udržateľného rozvoja sa stal známou problematikou v posledných dvoch desaťročiach. Hlavnými príčinami jeho vzniku boli globálne environmentálne problémy akými sú klimatické zmeny vrátane kyslých dažďov, narúšanie ozónovej vrstvy, dezertifikácia spôsobená globálnym otepľovaním a nadmerná spotreba spôsobujúca drancovanie prírodných zdrojov (dažďové pralesy, fosílne palivá, zásoby rýb) a rapídne znižovanie biodiverzity, t.j. počtu rastlinných a živočíšnych druhov.

Trvalo udržateľný prístup vlastne znamená "používaj – ale neznič, zachovaj". Trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov predpokladá ich využívanie v takej miere, aby neviedlo k ich poškodeniu vedúcemu k nezvratným zmenám, alebo dokonca zániku.

Tuberkulóza (TBC)

Tuberkulóza, nazývaná aj suchotami, je chronicky prebiehajúcou infekčnou chorobou, ktorá je rozšírená na celom svete, a ktorej význam v súčasnosti opäť rastie aj v priemyselných štátoch kvôli vírusu HIV a imigrácii. Na celom svete zomierajú ročne na následky tuberkulózy 3 milióny ľudí.

Zlá situácia týkajúca sa výživy, nízke sociálne pomery a oslabený imunitný systém podmieňujú infekciu a ochorenie. Spúšťačmi ochorenia sú baktérie tuberkulózy, ktoré sa prenášajú kvapôčkovou infekciou. V krajinách Tretieho sveta zohráva tuberkulóza ešte stále veľkú úlohu pri úmrtnosti obyvateľstva.

Naspäť hore

U

UN - United Nations

Organizácia spojených národov (OSN), ktorá v súčasnosti združuje 191 krajín, vznikla v roku 1945 kvôli podpore mieru, bezpečnosti a spolupráce. OSN je riadená sekretariátom, na jeho čele je generálny tajomník. Hlavným poradenským orgánom je Valné zhromaždenie, v ktorom má každý členský štát jeden hlas, jeho odporúčania nie sú pre členov záväzné. Rada bezpečnosti je zodpovedná za udržovanie mieru a bezpečnosti a môže vyzvať členov, aby podporili jej rozhodnutí vojenskou akciou alebo ekonomickými nástroji. Ďalšie orgány zaisťujú ciele OSN v medzinárodnej ekonomike, sociálnej, súdnej, kultúrnej, vzdelávacej a zdravotnej oblasti ako aj v ďalších sférach.

UNAIDS

Spoločný program OSN pre HIV/AIDS vznikol v roku 1996, spolupracujú na ňom a spoločne ho financujú UNICEF, UNDP, UNFPA, UNESCO, WHO, UNDCP a Svetová banka. Program má posilniť a koordinovať zdroje, informácie a oblasti pôsobenia a vplyvu všetkých členských organizácii.

UNCDF - United Nations Capital Development Fund

Fond OSN pre kapitálový rozvoj, ktorý vznikol v roku 1966, prostredníctvom lokálnych rozvojových programov a mikrofinančných operácií pomáha odstraňovať chudobu.

UNCED - United Nations Conference on Environment and Development

Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji.

UNCTAD - UN Conference on Trade and Development

Konferencia OSN o obchode a rozvoji je hlavným orgánom Valného zhromaždenia OSN v týchto oblastiach. Jej cieľom je zvýšiť objem obchodu, investícií a rozvojových príležitostí v krajinách globálneho Juhu, pomôcť im čeliť problémom spojených s globalizáciou a zapojiť ich do svetovej ekonomiky na základe rovnosti príležitostí.

Underclass

V súlade s rozdeľovaním spoločnosti podľa tried vznikol v USA pojem underclass, ktorý označuje znevýhodnenú skupinu v rámci robotníckej triedy (doslova potom "pod-triedu"), ktorá je charakteristická dlhodobou chudobou, závislosťou na sociálnych dávkach a rozpadom rodiny a ktorá má výrazne nižšiu životnú úroveň než väčšina spoločnosti.

V mnohých krajinách je táto skupina tvorená príslušníkmi etnických menšín - na európskom kontinente najmä povojnovými prisťahovalcami, ktorí sa do tejto pozície dostali v dôsledku zmien v ekonomike (Aziati v Británii, Turci v Nemecku), v USA najmä černošské obyvateľstvo.

UNDP - United Nations Development Programme

Rozvojový program OSN je hlavným orgánom OSN, ktorý poskytuje pomoc v oblasti rozvojového poradenstva, advokácie a finančnej podpory. Sústreďuje sa na poskytovanie odborných konzultačných služieb rozvojovým krajinám a budovaním národných a regionálnych globálnych koalícií usilujúcich o zmenu.

UNEP - United Nations Environment Programme

Program OSN pre životné prostredie podporuje a vedie spoluprácu na poli ochrany životného prostredia, umožňuje štátom a ľuďom zlepšiť kvalitu ich života, bez toho aby sa tým znížila kvalita života budúcich generácií.

UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation

Organizácia OSN pre výchovu, vedu a kultúru prispieva k mieru a bezpečnosti podporou spolupráce medzi národmi v oblasti vzdelania, vedy, kultúry a komunikácie.

UNFPA - United Nations Fund for Population Activities

Populačný fond OSN je medzinárodne financovaný orgán populačnej podpory pre rozvojové krajiny.

UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees

Vysoký komisár OSN pre utečencov sa zasadzuje za spravodlivosť a humanitárnu pomoc pre všetky utečencov. Od roku 1950 pomohol úrad podľa odhadov 50 miliónom ľudí.

UNICEF - United Nations Children's Fund

Detský fond OSN ochraňuje práva detí, presadzuje naplnenie ich základných potrieb a rozšírenie rozvoja ich možností.

UNIDO - United Nations Industrial Development Organisation

Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj spolupracuje s vládami, obchodnými asociáciami a jednotlivými firmami na riešení problémov v priemysle. Jej úlohu je pomáhať krajinám v dosiahnutí udržateľného rozvoja priemyslu.

UNIFEM - United Nations Development Fund for Women

Rozvojový fond OSN pre ženy usiluje o prepojení medzi globálnymi politickými činiteľmi a vidieckymi ženami v rozvojovom svete. Podporuje snahu žien o dosiahnutia ich cieľov v ekonomickom, politickom a sociálnom rozvoji a pomáha im v ich boji za rovnoprávne ľudské práva pre všetkých.

UNRISD - United Nations Resaarch Institute for Social Development

Výskumný ústav OSN pre sociálny rozvoj bol založený v roku 1963, zameriava sa na výskum problémov a stratégií sociálneho a ekonomického rozvoja.

UNV - United Nations Volunteers

Program dobrovoľníkov OSN slúži ako operatívny partner v rozvojovej spolupráci na žiadosť členských štátov OSN.

Utečenec

Utečenec je osoba nachádzajúca sa mimo svoju vlasť, ktorá má oprávnené obavy pred prenasledovaním z dôvodov rasových, náboženských alebo národnostných alebo z dôvodov príslušnosti k určitým spoločenským vrstvám prípadne zastávania určitých politických názorov. Táto osoba je neschopná prijať ochranu svojej vlasti alebo ju z uvedených dôvodov a obáv odmieta.

To isté platí pre osobu bez štátnej príslušnosti nachádzajúcej sa mimo krajiny svojho doterajšieho pobytu následkom hore uvedených udalostí, ktorá sa do svojej vlasti nechce alebo nemôže vrátiť (podľa Dohovoru o právnom postavení utečencov, OSN, Ženeva 1951).

Naspäť hore

V

Vzdelanie

Vzdelanie je súhrn znalostí, vedomostí, poznávacích spôsobilostí a schopností, ktoré nadobudol jednotlivec na základe školského vzdelania, učenia, rozumovej výchovy, životných a pracovných skúseností a zámerného vlastného sebavzdelávania.

Získavanie vzdelania je vzdelávanie. Hlavným miestom civilizovanej spoločnosti, kde sa poskytuje mládeži sústavné vzdelávanie, sú školy.

Naspäť hore

W

WACAP - World Alliance of Cities Against Poverty

Svetová aliancia miest proti chudobe, ktorá bola založená v roku 1998, podporuje decentralizovanú spoluprácu medzi mestami globálneho Severu a Juhu.

WAEMU (fr. UEMOA) - West African Economic and Monetary Union

Ekonomická a menová únia Západnej Afriky (predtým známa ako West African Monetary Union - Menová únia Západnej Afriky), bola založená v roku 1994.

WASME - World Association of Small and Medium-Sized Enterprises

Svetová asociácia malých a stredných podnikov, ktorá bola založená v roku 1980, je najväčšou profesionálne riadenou globálnou nevládnou organizáciou, ktorá má členov a pridružených členov v 112 krajinách.

WFP - World Food Programme

Svetový potravinový program, založený v roku 1963, je najväčšou medzinárodnou organizácia zameranou na potravinovú pomoc. Jej cieľom je pomáhať ľuďom v humanitárnych krízach a v kritických situáciách, snaží sa tiež umožniť chudobným ľuďom viesť sebestačný život.

WHO - World Health Organisation

Cieľom Svetovej zdravotníckej organizácie je dosiahnutie čo najlepšieho možného zdravia pre všetkých.

WIDE - Women in Development Europe

Európska sieť genderových odborníčok, žien aktívnych v nevládnych rozvojových organizáciách a aktivistiek za ľudské práva. Cieľom organizácie, ktorá vznikla v roku 1985, je usilovať o svet založený na genderovej rovnosti a spravodlivosti, ktorá zaručuje rovnoprávne zaobchádzanie a účasť na politickom živote ženám i mužom.

WIPO - World Intelectuall Preperty Organisation

Svetová organizácia pre duševné vlastníctvo podporuje užívanie a ochranu duševného vlastníctva.

WMO - World Meteorological Organisation

Svetová meteorologická organizácia, založená v roku 1947, koordinuje svetovú vedeckú činnosť na tomto poli, poskytuje rýchle a presné informácie o počasí a ďalšie služby pre verejné, súkromné a komerčné využitie.

World Bank

Svetová banka je všeobecne známe pomenovanie pre Medzinárodnú banku pre obnovu a rozvoj, ktorú založila OSN v roku 1945, aby prispela k ekonomickému rozvoju členských štátov podporou investícií do výnosných projektov, povzbudzovaním súkromných zahraničných investícií a v prípade potreby pôžičkami z vlastných fondov. Ročne poskytuje v rámci boja proti chudobe štátom pôžičky v hodnote 16 miliárd dolárov.

WTO - World Tourism Organisation

Svetová turistická organizácia je medzivládny orgán, ktorý OSN poverila aktivitami na podporu a rozvoj turistiky. Prostredníctvom turistiky sa snaží stimulovať ekonomický rast a vytváranie pracovných príležitostí, dáva podnety na ochranu životného prostredia a pamiatok a usiluje o mier a porozumenie medzi národmi.

WTO - World Trade Organisation

Svetová obchodná organizácia je jediným medzinárodným orgánom zaoberajúcim sa pravidlami medzištátneho obchodu. Jadro tvoria dohody WTO prejednané a podpísané hlavnými svetovými obchodnými partnermi a ratifikované v parlamentoch týchto krajín. Úlohou organizácie je pomáhať výrobcom tovaru, poskytovateľom služieb, vývozcom a dovozcom v ich obchodných záležitostiach.

Naspäť hore

X

Xenofóbia

Etymologicky pochádza termín xenofóbia z gréčtiny – xenos označuje všetko cudzie, týkajúce sa cudzinca či hosťa, fobos potom znamená strach, úzkosť. Xenofóbia teda označuje odpor, nepriateľstvo, nedôveru voči všetkému cudziemu, strach pred ním.

V mnohých ohľadoch možno xenofóbiu považovať za zastrešujúci pojem pre všetky druhy etnocentrizmu, eurocentrizmu, rasizmu a ďalšie koncepty, ktorých základ spočíva v delení ľudstva na my - oni, pričom za meradlo toho, čo je dobré, správne a prijateľné sú považované hodnoty, normy a idei vlastné (teda "tie naše").

Naspäť hore

Ľ

Ľudské práva

Ľudské práva

Ľudské práva boli utvorené v súlade s európskym kultúrnym a historickým vývojom, teda zásadách občianskej spoločnosti, právneho štátu a koncepcie univerzálnej ľudskej prirodzenosti ako autonómneho subjektu. Kultúrne odlišnosti v mnohých spoločnostiach na svete spochybňujú univerzálnu platnosť ľudských práv, a tak dochádza k dilemám medzi toleranciou ku kultúrnym odlišnostiam a presadzovaním ľudských práv.

Organizácia spojených národov sa snažila definovať širokú škálu medzinárodne uznávaných ekonomických, sociálnych a kultúrnych, občianskych a politických práv a vytvoriť tak mechanizmy zaisťujúce ochranu týchto práv. Základom tohto súboru právnych noriem je Charta OSN a Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením OSN 10. decembra 1948. Koncepcia ľudských práv je na pôde OSN ďalej rozvíjaná a k deklaráciám sú dodnes pripojované ďalšie dokumenty a dohody zamerané napr. na ochranu žien, detí, duševne postihnutých, menšín, pôvodného obyvateľstva a robotníkov migrujúcich za prácou.

Naspäť hore

Š

Štát

Štát je v sociológii obvykle definovaný ako organizovaná, politicky jednotná spoločnosť žijúca na určitom území, teda v určitých geografických hraniciach, ktorá má jednotný zákonník, vládu a správu. Obecná teória štátu teda považuje za základné znaky štátu verejnú donucovaciu moc, vyberanie daní (ktoré slúži práve k udržovaniu verejnej donucovacej moci) a územnú organizáciu obyvateľstva. Jedným z hlavných atribútov štátu je práve monopol na (legálne) použitie moci, teda schopnosti vnútiť jednotlivcom i skupinám cudziu vôľu i za požitia fyzického násilia.

Od polovice 18. storočia, v súvislosti s procesom industrializácie a urbanizácie, vzniká v niektorých európskych krajinách predstava národného štátu, teda takého útvaru, kde je moc vykonávaná na určitom teritóriu legitimovaná lojalitu voči národu, ktorý toto teritórium obýva. Koncept národného štátu dosiahli najväčší vplyv v 19. storočí, kedy sa na týchto princípoch sformovalo niekoľko európskych štátov.

Naspäť hore

Ž

Životné prostredie

Životné prostredie je prostredie, ktoré umožňuje základné prejavy a funkcie živých organizmov. Je to komplexný, mnohozložkový systém, vytvorený a určený fyzikálnym, chemickým a biologickým prostredím a sociálnym prostredím, v ktorom živý organizmus žije a realizuje svoje biologické, sociálne poprípade materiálne a kultúrne potreby.

S rozvojom vedy a techniky sa stáva stále ťažšou úlohou predpoveď dôsledkov ľudských činností na životné prostredie. V súčasnosti prebiehajú debaty o podiele človeka na globálnych zmenách klímy.

Naspäť hore