Novinky a odporúčané | Globálne vzdelávanie.sk

Novinky a odporúčané

136 kníh a publikácií

Najnovšie

Autor:
Peter Ivanič / Svet medzi riadkami
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, n.o.
Rok vydania:
2018
Jazyk:
Slovenčina

Vďaka príručke Obrazy v našich hlavách - ako nepísať o "iných" bez "iných" určenej nielen budúcim novinárom by sme, možno na prvý pohľad trochu paradoxne, nemali zistiť, kto sú Rómovia či iní „iní”, ale v prvom rade kto sme my sami. Práve vďaka tomu budú mať čitatelia-študenti možnosť lepšie porozumieť, ako vlastne vzniká to, že sa domnievajú, že Rómovia sú iní a ako to vplýva na novinárske výstupy, ktoré ako novinári vytvárajú, na publikum, ktoré tieto výstupy prijíma, či spoločnosť, ktorú tieto výstupy formujú. Súčasne by vďaka publikácii mohli lepšie porozumieť vzťahu príčin a dôsledkov v spoločenských vzťahoch a vlastnej novinárskej pozícii v nich. Toto porozumenie potom v druhej časti publikácie aplikujeme na rôzne sociálne skupiny v rámci spoločenských vzťahov, pričom dôraz kladieme na menšiny ako potenciálne znevýhodnené spoločenstvá.

Publikácia sa delí na dve časti venované rovnakej téme z dvoch perspektív. Prvá časť publikácie sa pokúša vysvetliť, ako vzniká naša predstava o „iných” v kontexte médií, druhá nám to ukazuje na niekoľkých príkladoch z praxe.

Autor:
kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, n.o.
Rok vydania:
2018
Jazyk:
Slovenčina

Príručku Rómovia mýty a fakty je určená učiteľkám a učiteľom základných a stredných škôl, ale aj všetkým, ktorí chcú bližšie porozumieť Rómom, problematike (sociálneho) vylúčenia, či získať odpovede na rôzne otázky. Prvá, informačná časť detailne a veľmi citlivo rozoberá najčastejšie mýty a stereotypy o Rómoch. Tie, ktoré veľakrát zaznievajú v mediálnom aj verejnom priestore a predstavujú len nejaký, oklieštený výsek reality. Táto časť obsahuje spolu osem mýtov. V metodickej časti nájdete podnetné aktivity, ktoré sú prispôsobené školskému prostrediu (pripravené na 45-minútovú vyučovaciu hodinu). Využívajú E-U-R model (evokácia, uvedomenie a reflexia), rozvíjajú kritické myslenie a podnecujú diskusiu. Sú vhodné pre žiakov od 14 rokov a zároveň využiteľné aj v kontexte neformálneho vzdelávania.

Štúdia o úrovni implementácie globálneho vzdelávania v študijných programoch pedagogických smerov na vysokých školách na Slovensku
Autor:
Juraj Jančovič, Suzanne Penfold
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, o.z.
Rok vydania:
2017
Jazyk:
Slovenčina

Autori publikácie zisťovali, či a do akej miery sú prítomné aspekty globálneho vzdelávania v študijných programoch pedagogických smerov na vysokých školách na Slovensku, a kde by v súčasnosti mohol existovať priestor na zlepšenie danej situácie.
Štúdiu realizovala organizácia Človek v ohrození v spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Trnavskou univerzitou v Trnave, Univerzitou Komenského v Bratislave a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Príručka k zodpovednému spotrebiteľskému správaniu – pre vyššie ročníky základných škôl a stredné školy
Autor:
Lukáš Zajac
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, n. o.
Rok vydania:
2016
Jazyk:
Slovenčina

32-stranová farebná príručka slúži ako doplnkový vzdelávací materiál pre učiteľov a učiteľky v školách, ale aj pre potreby neformálneho vzdelávania. Skladá sa z viacerých častí. Úvodná časť – informačný text – približuje fenomén zodpovednej spotreby. V ďalšej sa autori zamerali na vybrané predmety dennej spotreby – plasty, papier, elektroniku a textil. Ku každému predmetu pripravili krátky informačný text. Ku každému predmetu dennej spotreby sú k dispozícii aj aktivity, ktoré sa dajú použiť vo vyučovaní či v neformálnom vzdelávaní.  Tie sú štruktúrované metódou E-U-R (evokácia – uvedomenie – reflexia).

Autor:
Kolektív autorov (Rada Európy)
Vydavateľstvo:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rok vydania:
2015
Jazyk:
Slovenčina

Keď budú deti vedieť o svojich právach, dokážu odsúdiť ich zneužívanie. Keď budeme pracovať s deťmi v prospech ľudských práv, získame si ich rešpekt. A keď sa deti samy začnú zasadzovať o ochranu ľudských práv, dokážu sa podieľať na budovaní lepšieho sveta. Príručka je neoceniteľným príspevkom k podpore detí a obhajobe ich ľudských práv v celej Európe.

metodická príručka
Autor:
kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, n.o.
Rok vydania:
2018
Jazyk:
Slovenčina

Metodická príručka určená stredným školám ponúka 10 ucelených vyučovacích aktivít, ktoré reflektujú témy ako príčiny radikalizácie mladých, extrémizmus, identita, vylúčené skupiny, diskriminácia či občianska angažovanosť. Príručka obsahuje interaktívne metódy citlivé k daným témam.

Metodiky k youtube videám Selassie-ho, ktoré približujú osudy utečencov, Rómov a Židov.
Autor:
Kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, n.o.
Rok vydania:
2016
Jazyk:
Slovenčina

Matej Slažanský alias Selassie patrí k najúspešnejším slovenským youtuberom a popularitu si získal najmä medzi mladými ľuďmi.  Rozhodol sa, že v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti nakrúti sériu videí pod názvom Výlety naslepo. V nich približuje osudy ľudí, ktorí sa v minulosti alebo dnes ocitli v ťažkých životných podmienkach. Prostredníctvom vlastných zážitkov hovorí o svojich názoroch a nabúrava niektoré stereotypy a predsudky.

Metodiky k novým filmom pre menších divákov ale aj pre starších študentov a verejnosť.
Autor:
Kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození
Rok vydania:
2016
Jazyk:
Slovenčina

V databáze dokumentárnych filmov Človeka v ohrození pribudli nové filmy. Dva z nich sú vhodné pre menších divákov (10 - 14 rokov), tie práve prinášajú príbeh utečencov zo Sýrie z pohľadu dvoch detí. Ďalšie tri sú určené pre starších študentov a verejnosť. Ku každému filmu bola vytvorená metodika, ktorá vám uľahčí pracovať s filmom a citlivo otvárať a reflektovať túto tému so žiakmi a študentmi. 

Autor:
kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, n.o.
Rok vydania:
Jazyk:
Slovenčina

Projekt Jeden svet na školách prináša prostredníctvom dokumentárnych filmov globálne témy do školských tried. Filmy často pracujú s osobnými príbehmi a aktivity k nim vám pomôžu otvárať so študentmi citlivo aktuálne témy. V tomto prípade ide o témy neznášanlivosť, ľudské práva, integrácia a extrémizmus v troch filmoch:

Čakanie (doplňujúce informácie k téme utečenci a k téme maloletí bez sprievodu)
Zoči voči strachu (doplňujúce informácie k téma neznášanlisvosť a príklady útokov z nenávisti zo Slovenska a Českej republiky)
Narodil som sa na Luníku IX (témy sociálne vylúčenie, najčastejšie mýty a fakty týkajúce sa Rómov)

Metodická príručka k témam jedlo, migrácia a médiá
Autor:
kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození
Rok vydania:
2017
Jazyk:
Slovenčina

Metodická príručka k témam jedlo, migrácia a médiá obsahuje výber 8 aktivít, ktoré boli preložené do slovenského jazyka z originálu, ktorý tvorí až 21 aktivít. Príručka vznikla v rámci medzinárodného projektu, v ktorom boli zastúpené štyri organizácii z Talianska, Rakúska, Estónska a Slovenska. Pri ich tvorbe autori reagovali na potreby mládežníckych organizácií zozbieraných z prieskumov v jednotlivých krajinách. Ide o aktivity, ktoré sú ľahko realizovateľné a ideálne pre každého, kto uprednostňuje malé praktické kroky pred posúvaním informácií v teoretickej rovine. Priroritne sú určené pracovníkom s mládežou, no niektoré sa dajú použiť aj vo formálnom vzdelávaní. 

Odporúčané

Príručka k zodpovednému spotrebiteľskému správaniu – pre vyššie ročníky základných škôl a stredné školy
Lukáš Zajac
Človek v ohrození, n. o.
2016
Slovenčina
kolektív autorov
Človek v ohrození, n.o.
Slovenčina
metodická príručka
kolektív autorov
Človek v ohrození, n.o.
2018
Slovenčina
Metodiky k youtube videám Selassie-ho, ktoré približujú osudy utečencov, Rómov a Židov.
Kolektív autorov
Človek v ohrození, n.o.
2016
Slovenčina
Metodická príručka k témam jedlo, migrácia a médiá
kolektív autorov
Človek v ohrození
2017
Slovenčina